Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Eri-ikäiskasvatuksen vaikutus kuusen puuaineen laatuun

Show full item record

Title: Eri-ikäiskasvatuksen vaikutus kuusen puuaineen laatuun
Author(s): Pyörälä, Jiri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Resource Science and Technology (Wood technology)
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Tutkielma on osa Metsätutkimuslaitoksen hanketta Eri-ikäisrakenteisten ja monijaksoisten metsien käsittely (ERIKA). Tavoitteena oli tutkia eri-ikäisrakenteisissa metsiköissä kahdella eri paikkakunnal-la Etelä-Suomessa kasvaneiden kuusien sisäistä kasvunopeutta ja -rytmiä sekä kuusien puuaineen sisäistä laatua kuitujen pituuden, puuaineen kuiva-ilmakuivatiheyden, akustisella menetelmällä määri-tetyn dynaamisen kimmokertoimen sekä visuaalisen laatulajittelun perusteella. Kuidunpituudet mitat-tiin 64 puusta, tiheysmittaukset ja akustinen mittaus sekä laatulajittelu tehtiin 40 puun saheille, yh-teensä 355 kpl. Kuitujen pituuden vaihtelua suhteessa etäisyyteen ytimestä ja lustojen leveyteen mal-linnettiin sekamallilla. Tiheyden, kimmokertoimen ja visuaalisen laadun vaihtelua suhteessa sijaintiin rungossa analysoitiin kaksisuuntaisella varianssianalyysillä ja suhteessa kasvuun regressioanalyysillä. Tuloksien perusteella kuidunpituus, tiheys ja kimmokerroin eivät poikenneet kuuselle tavanomaisista arvoista ja suurin osa hajonnasta oli puidenvälistä. Sahatavaran visuaalisen laatulajittelun perusteella A-laatua oli melko hyvin (~ 20 %), mutta C-laatua oli enemmän (> 33 %) kuin B-laatua (< 25 %). Sahatavara oli oksaista varsinkin ytimen läheisyydessä ja pintalaudoissa oli paljon irto-oksia. Kierous oli suurta ytimen läheisyydessä, mutta ei poikennut tavanomaisesta. Aineistossa oli myös paljon lylyä ja lahoa. Hajonta oli puun sisällä yhtä suurta kuin puiden välillä (± 1 lk.). Aineiston pienestä koosta johtuen tulokset eivät vielä ole yleistettävissä kaikkiin eri-ikäismetsiköihin. Tämä tutkimus antoi kui-tenkin tietoa eri-ikäiskasvatetun puun ominaisuuksista ja lähtökohtia mahdollisesti kiinnostavien ja lisätutkimusta kaipaavien ominaisuuksien tutkimukselle.
This study is a part of the research project of uneven-aged forest stands ERIKA by Finnish Institute for Forest Research. The aim of this study was to identify the growth and quality of Norway spruce wood and sawn wood products from uneven-aged forest stands in South Finland. The properties ex-amined were fiber length, wood density, modulus of elasticity and visual grade according to Nordic standards of visual grading. 64 trees were measured for fiber length and sawn wood of 40 trees (355 pc.) was measured for density, modulus of elasticity and visual grading. The variation of fiber length was modeled in respect to distance from pith and ring width using a mixed model. The variation of density, modulus of elasticity and visual grade was analyzed in respect to the within-tree location with two-sided variance analysis. In respect to cambial age and ring width the properties were analyzed by means of regression modeling. According to the results fiber length, density and MOE did not differ significantly from those characteristic to spruce in even-aged stands: most variation was among-tree which gives a reason to think that the changes in within-tree growth rhythm do not affect these proper-ties within an individual tree. Visual grading for sawn wood gave that there was a good amount of class A (~ 20 %) but class C (> 33 %) was more common than class B (> 25 %): Timber was knotty especially near pith and loose knots were dense on lumber boards. Twisting was high near pith in timber boards but did not differ from the usual. There was remarkable amount of compression wood and decay in the material. The within-tree variation of visual grade was equal to the among-tree varia-tion. Due to the small sample size the results are not yet applicable to uneven-aged forests in general, but they give an impression that there might not be any major differences between the quality of even-aged and uneven-aged wood. First of all, the results give light to the characteristics of uneven-aged spruce wood properties that might be of interest for further research.
Keyword(s): Picea abies (L.) Karst uneven-aged forest management Norway spruce fiber length wood density modulus of elasticity visual grading branches sawn wood distortion compression wood decay eri-ikäiskasvatus kuusi kuidunpituus kuiva-ilmakuivatiheys kimmokerroin sahatavaran laatulajittelu oksaisuus sahatavaran muodonmuutokset lyly laho


Files in this item

Files Size Format View
jiri_pyorala_Gradu.pdf 2.121Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record