Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Alaisten näkemyksiä kehityskeskusteluissa osallistumisesta

Show full item record

Title: Alaisten näkemyksiä kehityskeskusteluissa osallistumisesta
Author(s): Venesjärvi, Suvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
The objective of this study is to examine employees' perceptions of participation in performance appraisal discussions, and to determine the factors that are related to it. Participation in performance appraisal discussions is perceived to influence numerous work-related phenomenona, such as employees' job satisfaction, commitment and productivity. Regardless of the possible positive impacts, the attitudes towards performance appraisal discussions are often negative or indifferent. The purpose of this study is to build knowledge that the target organization may utilize in developing their performance appraisal discussions. The study was conducted using quantitative methods. The data was collected through a questionnaire that could be filled on the Internet. The research was carried out in a large Finnish manufacturing company. The invitation to participate in the study was sent via e-mail to 467 people working in the same unit of the organization. 172 (N=172) employees responded to the survey. The data was analyzed using PAWS 18 -program. According to the results, the employees found that they had participated fairly well in their performance appraisal discussions. The employees also found that they had participated well enough. The perceived effectiveness of the communication and the quality of the leader-member relationship were found to be linked to employees' participation in the performance appraisal discussion. Moreover, the leader-member relationship, the perceived effectiveness of the communication, and participation were perceived to be linked to the satisfaction towards the performance appraisal discussion. According to the results, participation is less significant than the leader-member relationship or communication effectiveness in explaining satisfaction towards the performance appraisal discussions. Based on the results, the employees appreciate an open, equal discussion and the feeling of being heard more than the opportunity to affect different decisions. It is possible, that to improve the attitudes towards performance appraisal discussions, attention must be paid to leader-member relationships and communication. The results of this study describe the perceptions of employees on performance appraisal discussions, participation and leader-member exchange relationships within the target organization. The results can be utilized in developing performance appraisal discussions in the goal organization or other similar organizations.
Tutkielman tavoitteena on tarkastella alaisten näkemyksiä kehityskeskusteluissa osallistumisesta, sekä selvittää, mitkä tekijät siihen ovat yhteydessä. Kehityskeskusteluissa osallistumisen on havaittu olevan yhteydessä lukuisiin työhön liittyviin ilmiöihin, kuten alaisen työtyytyväisyyteen, sitoutuneisuuteen, sekä tuottavuuteen. Mahdollisista positiivisista tuloksista huolimatta kehityskeskusteluihin suhtaudutaan usein negatiivisesti tai välinpitämättömästi. Tämän tutkielman tarkoituksena on tuottaa tietoa, jota kohdeorganisaatio voi hyödyntää kehityskeskustelujensa kehittämiseen. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisin menetelmin kyselylomaketutkimuksena. Aineisto kerättiin internetissä täytettävällä kyselylomakkeella. Kutsu kyselyyn lähetettiin kohdeorganisaation eräässä yksikössä työskentelevälle 467 toimihenkilölle sähköpostin välityksellä. Vastauksia saatiin 172 (N=172), joten vastausprosentiksi muodostui 36,8 %. Aineisto analysoitiin PAWS 18 -ohjelmalla, ja aineiston kuvaamiseen käytettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä keskiarvoja ja hajontalukuja. Ryhmien välisiä eroja testattiin tilastollisesti Mann-Whitneyn U-testillä sekä lineaarisella regressioanalyysilla. Tulokset osoittivat, että yleisesti ottaen alaiset kokivat osallistuneensa melko hyvin kehityskeskusteluissaan (ka=3,55, s=.520). Alaiset pitivät osallistumistaan myös riittävänä. Vuorovaikutuksen koetun tehokkuuden sekä esimies-alaissuhteen laadun havaittiin olevan yhteydessä alaisten osallistumiseen. Lisäksi esimies-alaissuhteen laadun, vuorovaikutuksen koetun tehokkuuden sekä osallistumisen aktiivisuuden havaittiin olevan yhteydessä kehityskeskusteluihin kohdistuvaan tyytyväisyyteen. Tulokset kuitenkin osoittivat, että osallistumisen painoarvo kehityskeskusteluun kohdistuvaa tyytyväisyyttä selitettäessä on pienempi kuin esimies-alaissuhteen tai vuorovaikutuksen koetun tehokkuuden. Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että alaiset arvostavat vapaata, tasa-arvoista keskustelua sekä kuulluksi tulemisen tunnetta enemmän kuin mahdollisuutta vaikuttaa suoraan itseään koskeviin päätöksiin. On mahdollista, että kehityskeskusteluun kohdistuvien asenteiden korjaamiseksi huomio on kiinnitettävä esimies-alaissuhteeseen ja vuorovaikutuksellisiin tekijöihin. Tutkimuksen tulokset kuvaavat kohdeorganisaatiossa työskentelevien alaisten näkemyksiä kehityskeskusteluista, osallistumisesta sekä esimies-alaissuhteestaan. Tuloksia voidaan hyödyntää kohdeorganisaation sekä muiden samankaltaisten organisaatioiden kehityskeskustelujen kehittämiseen.


Files in this item

Files Size Format View
alaisten.pdf 867.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record