Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Avohakkuut pitäisi kieltää” : Kansalaisten mielipiteitä metsiä koskevasta päätöksenteosta

Show full item record

Title: ”Avohakkuut pitäisi kieltää” : Kansalaisten mielipiteitä metsiä koskevasta päätöksenteosta
Author(s): Hytönen, Outi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Tutkielmassa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä metsäpoliittisesta päätöksenteosta. Aineisto koostui Suomen metsäpolitiikan ja sen toimijoiden hyväksyttävyyttä selvittäneen kansalaiskyselyn vastauksista avoimeen kysymykseen: "Mihin sinä haluaisit kiinnittää huomiota metsien käyttöä koskevassa päätöksenteossa?". Vastaukset tulkittiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. Aineistosta esiin nousseet aiheet jaoteltiin neljän teeman alle: arvot, poliittinen päätöksenteko, toimijat ja käytännöt. Metsät käsitetään vastausten perusteella monikäyttöisinä ja eri arvokäsitykset metsistä hyväksytään rinnakkaisina. Tosin vallitseva arvoristiriita taloudellisten ja ekologisten arvojen välillä näkyi vastauksissa. Pelkillä taloudellisen käytön tarpeilla ei voida enää perustella metsiin kohdistuvaa politiikkaa vaan esille tulee kansalaisten mielestä nostaa biodiversiteettiin ja luonnonsuojeluun sekä metsien virkistyskäyttöön liittyvät toimenpiteet. Tuloksia tarkasteltiin metsäpolitiikan asiakirjojen tavoitteiden ja toimenpiteiden valossa. Tämän tarkastelun tavoitteena oli selvittää toteutettavan metsäpolitiikan ja kansalaisten mielipiteiden välisiä yhteneväisyyksiä ja eroja, ja sitä voidaanko niiden perusteella sanoa jotain siitä, kuinka hyväksyttynä ja legitiiminä metsäpolitiikka koetaan. Metsiin liittyvät päätöksenteon kohteet ovat kansalaisilla selvillä, ja mielipiteet suurelta osin yhtenevät nykyisen metsäpolitiikan kanssa. Ristiriidat kohdistuvat metsänkäsittelyn toimenpiteisiin ja metsänomistajien päätösvaltaan. Metsänkäsittelyyn liittyvistä toimenpiteistä avohakkuut ja ennen kaikkea niiden vastustus nousevat aineiston keskeisimmäksi aiheeksi. Tämä on vastoin nykyisin toteutettavaa metsäpolitiikkaa, jossa päätehakkuut toteutetaan suurelta osin avohakkuina. Avohakkuiden tilalle ehdotetaan vaihtoehtoisia metsänkäsittelytapoja; useimmiten harvennushakkuita ja/tai luontaista uudistumista. Poliittisen päätöksenteon osalta suurin ristiriita metsäpolitiikan teossa näyttää vastausten perusteella olevan metsänomistajien osallistuminen ja vallan jakautuminen. Metsäpolitiikan päätöksenteon menettelytapoja ei koeta täysin oikeutettuina ja legitiimeinä, sillä metsänomistajilla nähdään olevan liian vähän päätösvaltaa omaisuudestaan huolehtiessaan.
This thesis deals with public opinion of the decision making concerning forest policy in Finland. The data used was part of a nationwide mail survey examining the perceptions of the legitimacy of forest policy and its predictors in Finland. The data comprised of the answers to the question “What would you like to focus on in the decision making concerning forest use?”. The answers were analysed using inductive content analysis. The topics from the data were categorised under four themes: values, political decision-making, actors and practises. Based on the answers forests are regarded as multifunctional and the different value conceptions are equally respected. However, the existing value conflict between economic and ecological values was evident. The forest policy cannot be legitimised only on the basis of economic use of the forest resources. The biodiversity, nature protection and the recreational benefits of the forests must also be taken into account according the citizens. The results were analysed in the light of the goals and procedures set in the main documents of the Finnish forest policy. The aim was to compare the similarities and differences between current forest policy and citizens’ perspectives, and to find out if one can make any judgements about the acceptability and legitimacy of the forest policy. In general, citizens know what is included in forest policy decisionmaking, and the opinions are consistent with current policy. Certain forestry actions and forest owners’ decision-making power are the main points of conflict. Clear cuttings and especially the objection of them was the most essential topic in the data. This is against the prevailing forestry practises, since clear cuttings are the most used method in final felling. Citizens suggest alternative forestry practises like thinning and uneven-age management to be used in the felling of timber. According to the results concerning political decision making the main conflict arises from forest owners’ participation possibilities and the distribution of power. The procedural justice of the forest policy is not fully justified and legitimate, since citizens feel forest owners have too little decision-making power on their own forest property.
Keyword(s): forest policy public opinion legitimacy inductive content analysis clear cuttings metsäpolitiikka kansalaiset mielipiteet legitimiteetti aineistolähtöinen sisällönanalyysi avohakkuut


Files in this item

Files Size Format View
Hytönen.pdf 329.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record