Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

2000-luvun taidot ja sosiaalinen media 1.-luokkalaisten TVT-projektissa

Show full item record

Title: 2000-luvun taidot ja sosiaalinen media 1.-luokkalaisten TVT-projektissa
Author(s): Naskali, Tuomo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
In the past few decades, Western countries have evolved from industrial societies to information societies. Skills that are useful in life and work are not the same as before. Schools as an institution have been criticized for lagging behind in change. For this reason,21st Century Skills have been developed to work as a model of skills useful in the future. The aim of this study is to observe the ICT projects of some first-graders in one school through the lens of 21st Century Skills. My goal is to study which 21st Century Skills were learned in the projects and how. iPads were used in the projects; two classes made multimedia books of themselves and one made video interviews about different professions. The pupils also used Edmodo, which is a social media and learning environment aimed at schools. Their activity in Edmodo is also studied from the viewpoint of 21st Century Skills. Social media has changed the way people live and work in a global level, but it has not been used or studied much in elementary schools. My study is a case study whose subjects were pupils from three 1st grade classes (age ~7) in an elementary school in Helsinki metropolitan area. The school has a pedagogical ICT support person who planned and carried out the projects together with the class teachers. The projects took place in April-May 2013 and I was present at the school to observe the lessons. The data of my study comprises of my own observation notes, the video material I filmed and the content the pupils produced in Edmodo. The data is analyzed with theorybased themes as per a model of 21st Century Skills. All three classes were analyzed together. The data reflects the future challenges of teaching. Many contents of 21st Century Skills were learned in the projects. Especially, skills related to social interaction, technology, creativity and problem solving were learned. The pupils shared ideas and solved problems together. Their actions were creative and target-oriented. By using iPads the pupils worked on their ICT skills and learned to use new apps and services quickly. Edmodo supported social and technological learning goals. Some pupils uploaded a lot of content to Edmodo, some only a little. Although social media was used only briefly by the students, they learned vital skills for upcoming years in school.
Viime vuosikymmeninä länsimaat ovat siirtyneet teollisuusyhteiskunnista tietoyhteiskunniksi. Elämässä ja työssä hyödylliset taidot ovat muuttuneet. Koulua instituutiona on kritisoitu siitä, ettei se ole pysynyt muutoksen tahdissa. Tästä syystä on oppimisen malliksi kehitelty 2000-luvun taidot (21st Century Skills), joiden uskotaan olevan tulevaisuudessa tarpeellisia osata. Tässä tutkielmassa tarkkaillaan erään koulun 1.-luokkalaisten tieto ja viestintätekniikka - projekteja 2000-luvun taitojen näkökulmasta. Haluan tutkia, mitä 2000-luvun taitoja projekteissa opittiin ja millä tavalla. Projekteissa käytettiin iPadeja, joilla kaksi luokkaa teki monimediaisen kirjan itsestään ja kolmas luokka videohaastatteluja eri ammateista. Lisäksi projekteissa käytettiin Edmodoa, joka on kouluihin tarkoitettu sosiaalinen media ja oppimisympäristö.Edmodossa tapahtunutta toimintaa tutkin niin ikään 2000-luvun taitojen näkökulmasta. Sosiaalinen media on muuttanut ihmisten toimintatapoja maailmanlaajuisesti, mutta sitä on käytetty ja tutkittu vähän alakoululaisten kohdalla. Tutkielmani on tapaustutkimus, jonka kohde oli kolme 1.-luokkaa eräässä pääkaupunkiseudun koulussa. Erityistä koulussa oli siellä työskentelevä pedagoginen TVTtukihenkilö, joka suunnitteli ja toteutti TVT-projektit yhdessä luokanopettajien kanssa. Projektit toteutettiin huhti-toukokuussa 2013 ja olin itse paikan päällä havainnoimassa tunteja. Aineistoni koostui omista havaintomuistiinpanoistani, kuvaamastani videomateriaalista ja oppilaiden tuottamasta sisällöstä Edmodossa. Analysoin aineistoni teoriapohjaisella teemoittelulla yleisen 2000-luvun taitomallin mukaisesti. Kaikki kolme 1.-luokkaa analysoitiin yhdessä. Aineisto kuvaa hyvin tulevaisuuden opetuksen haasteita. Useat 2000-luvun taitojen sisällöt toteutuivat projekteissa. Erityisesti kehittyivät sosiaaliseen kanssakäymiseen, teknologiaan, luovuuteen ja ongelmanratkaisuun liittyvät taidot. Oppilaat jakoivat ideoita ja ratkoivat ongelmia yhdessä. Heidän toimintansa oli tavoitteellista ja luovaa. Tietotekniset taidot kehittyivät iPadia käytettäessä ja oppilaat oppivat nopeasti käyttämään heille ennestään tuntemattomia sovelluksia ja palveluita. Edmodo tuki sosiaalisuuteen ja teknologiaan liittyviä oppimistavoitteita. Osa oppilaista kirjoitti ja latasi Edmodoon paljon sisältöä, osa vähemmän. Sosiaalisen median käyttö jäi tässä vaiheessa monella kokeilun asteelle, mutta opituista taidoista on hyötyä tulevina kouluvuosina.
Keyword(s): Edmodo 21st Century Skills Social Media ICT informal learning environment 2000-luvun taidot sosiaalinen media TVT informaali oppimisympäristö


Files in this item

Files Size Format View
2000luvu.pdf 1.351Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record