Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

2000-luvun taidot ja sosiaalinen media 1.-luokkalaisten TVT-projektissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-03-28T08:24:32Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:39:23Z
dc.date.available 2014-02-20 fi
dc.date.available 2014-03-28T08:24:32Z
dc.date.available 2015-05-26T12:39:23Z
dc.date.issued 2014-02-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/44646
dc.title 2000-luvun taidot ja sosiaalinen media 1.-luokkalaisten TVT-projektissa fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/F4226438-042e-4a15-a362-947553f7d887
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/43bb9abf-5dff-44fa-a148-5e6afe725888
ethesis.department Institutionen för lärarutbildning sv
ethesis.department Department of Teacher Education en
ethesis.department Opettajankoulutuslaitos fi
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Naskali, Tuomo
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract In the past few decades, Western countries have evolved from industrial societies to information societies. Skills that are useful in life and work are not the same as before. Schools as an institution have been criticized for lagging behind in change. For this reason,21st Century Skills have been developed to work as a model of skills useful in the future. The aim of this study is to observe the ICT projects of some first-graders in one school through the lens of 21st Century Skills. My goal is to study which 21st Century Skills were learned in the projects and how. iPads were used in the projects; two classes made multimedia books of themselves and one made video interviews about different professions. The pupils also used Edmodo, which is a social media and learning environment aimed at schools. Their activity in Edmodo is also studied from the viewpoint of 21st Century Skills. Social media has changed the way people live and work in a global level, but it has not been used or studied much in elementary schools. My study is a case study whose subjects were pupils from three 1st grade classes (age ~7) in an elementary school in Helsinki metropolitan area. The school has a pedagogical ICT support person who planned and carried out the projects together with the class teachers. The projects took place in April-May 2013 and I was present at the school to observe the lessons. The data of my study comprises of my own observation notes, the video material I filmed and the content the pupils produced in Edmodo. The data is analyzed with theorybased themes as per a model of 21st Century Skills. All three classes were analyzed together. The data reflects the future challenges of teaching. Many contents of 21st Century Skills were learned in the projects. Especially, skills related to social interaction, technology, creativity and problem solving were learned. The pupils shared ideas and solved problems together. Their actions were creative and target-oriented. By using iPads the pupils worked on their ICT skills and learned to use new apps and services quickly. Edmodo supported social and technological learning goals. Some pupils uploaded a lot of content to Edmodo, some only a little. Although social media was used only briefly by the students, they learned vital skills for upcoming years in school. en
dct.abstract Viime vuosikymmeninä länsimaat ovat siirtyneet teollisuusyhteiskunnista tietoyhteiskunniksi. Elämässä ja työssä hyödylliset taidot ovat muuttuneet. Koulua instituutiona on kritisoitu siitä, ettei se ole pysynyt muutoksen tahdissa. Tästä syystä on oppimisen malliksi kehitelty 2000-luvun taidot (21st Century Skills), joiden uskotaan olevan tulevaisuudessa tarpeellisia osata. Tässä tutkielmassa tarkkaillaan erään koulun 1.-luokkalaisten tieto ja viestintätekniikka - projekteja 2000-luvun taitojen näkökulmasta. Haluan tutkia, mitä 2000-luvun taitoja projekteissa opittiin ja millä tavalla. Projekteissa käytettiin iPadeja, joilla kaksi luokkaa teki monimediaisen kirjan itsestään ja kolmas luokka videohaastatteluja eri ammateista. Lisäksi projekteissa käytettiin Edmodoa, joka on kouluihin tarkoitettu sosiaalinen media ja oppimisympäristö.Edmodossa tapahtunutta toimintaa tutkin niin ikään 2000-luvun taitojen näkökulmasta. Sosiaalinen media on muuttanut ihmisten toimintatapoja maailmanlaajuisesti, mutta sitä on käytetty ja tutkittu vähän alakoululaisten kohdalla. Tutkielmani on tapaustutkimus, jonka kohde oli kolme 1.-luokkaa eräässä pääkaupunkiseudun koulussa. Erityistä koulussa oli siellä työskentelevä pedagoginen TVTtukihenkilö, joka suunnitteli ja toteutti TVT-projektit yhdessä luokanopettajien kanssa. Projektit toteutettiin huhti-toukokuussa 2013 ja olin itse paikan päällä havainnoimassa tunteja. Aineistoni koostui omista havaintomuistiinpanoistani, kuvaamastani videomateriaalista ja oppilaiden tuottamasta sisällöstä Edmodossa. Analysoin aineistoni teoriapohjaisella teemoittelulla yleisen 2000-luvun taitomallin mukaisesti. Kaikki kolme 1.-luokkaa analysoitiin yhdessä. Aineisto kuvaa hyvin tulevaisuuden opetuksen haasteita. Useat 2000-luvun taitojen sisällöt toteutuivat projekteissa. Erityisesti kehittyivät sosiaaliseen kanssakäymiseen, teknologiaan, luovuuteen ja ongelmanratkaisuun liittyvät taidot. Oppilaat jakoivat ideoita ja ratkoivat ongelmia yhdessä. Heidän toimintansa oli tavoitteellista ja luovaa. Tietotekniset taidot kehittyivät iPadia käytettäessä ja oppilaat oppivat nopeasti käyttämään heille ennestään tuntemattomia sovelluksia ja palveluita. Edmodo tuki sosiaalisuuteen ja teknologiaan liittyviä oppimistavoitteita. Osa oppilaista kirjoitti ja latasi Edmodoon paljon sisältöä, osa vähemmän. Sosiaalisen median käyttö jäi tässä vaiheessa monella kokeilun asteelle, mutta opituista taidoista on hyötyä tulevina kouluvuosina. fi
dct.subject Edmodo
dct.subject 21st Century Skills en
dct.subject Social Media en
dct.subject ICT en
dct.subject informal learning environment en
dct.subject 2000-luvun taidot fi
dct.subject sosiaalinen media fi
dct.subject TVT fi
dct.subject informaali oppimisympäristö fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Krokfors, Leena
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
ethesis.degreeprogram Luokanopettajan koulutus (kasvatustiede) fi
ethesis.degreeprogram Class Teacher Education (Education) en
ethesis.degreeprogram Klasslärärutbildning (pedagogik) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/57995d50-1e42-48a2-9df4-86372b9f3514
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2014032823256
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative 21st Century Skills and Social Media in First-graders’ ICT-project en
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
2000luvu.pdf 1.351Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record