Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Äänteellisesti motivoidun sanaston kuvaus ja terminologia etymologisten sanakirjojen ja unkarin -g-johtimisten kontinuatiiviverbien valossa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-05-06T08:42:47Z
dc.date.accessioned 2016-01-20T10:06:55Z
dc.date.available 2014-05-05
dc.date.available 2014-05-06T08:42:47Z
dc.date.available 2016-01-20T10:06:55Z
dc.date.issued 2012-05-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/45100
dc.title Äänteellisesti motivoidun sanaston kuvaus ja terminologia etymologisten sanakirjojen ja unkarin -g-johtimisten kontinuatiiviverbien valossa fi
ethesis.discipline Finno-Ugric Languages and Cultures, Linguistic Line of Studies en
ethesis.discipline Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, kielentutkimus fi
ethesis.discipline Finsk-ugriska språk och kulturer, linjen för språkforskning sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/F769fe11-3937-4f29-a800-56c41d499b6a
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/bab87a0a-3d3c-4113-8549-f99def7fc750
ethesis.department Finska, finskugriska och nordiska institutionen sv
ethesis.department Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies en
ethesis.department Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos fi
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Lintunen, Katja
dct.issued 2012
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Description and terminology of sound symbolic vocabulary with special reference to Hungarian g-verbs and etymological dictionaries My study summarizes the developing research method and terminology of sound symbolic (i.e. onomatopoeic, expressive etc.) vocabulary in Finno-Ugrian linguistic tradition. The study is based on etymological dictionaries such as Finnish etymological dictionaries Suomen kielen etymologinen sanakirja (pt 1, 1955) and Suomen sanojen alkuperä (pt 1 and 3, 1992 and 2000), Hungarian etymological dictionary Etimológiai szótár- Magyar szavak és toldalékok eredete (2006) by Gábor Zaicz and Uralisches etymologisches Wörterbuch (pt 1, 1988). Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (1989) by Friedrich Kluge is included for comparison to Indo-European linguistics. The other part of the study presents an analysis of Hungarian g-verbs. The Hungarian examples demonstrate one possible model of how sound symbolism works. My study shows that sound symbolic elements, phonesthemes are used in word formation of onomatopoeic words. Phonesthemes are sound sequences which have conventional sound symbolic meaning. Phonesthemes may represent semantically any human senses, not only the audition. Sound symbolic words i.e. words containing phonesthemes can have many kinds of origins. My study shows that onomatopoeia alone is not an etymological explanation. en
dct.abstract Pro gradu -työni on katsaus äänteellisesti motivoidun (eli ekspressiivisen tai onomatopoeettis-deskriptiivisen) sanaston tutkimushistoriaan, kuvaukseen ja terminologiaan. Tutkimuksessani käyn läpi äänteellisesti motivoidun sanaston tutkimushistoriaa esittelemällä muutamia merkittäviä tutkijoita ja teoksia, joiden myötä äänteellisesti motivoidun sanaston tutkimusmetodi ja terminologia ovat merkittävästi kehittyneet. Pyrin valottamaan aihetta myös etymologisten sanakirjojen aineiston avulla. Selvitän minkälaista terminologiaa eri sanakirjoissa on äänteellisesti motivoidusta sanastosta käytetty ja minkä tyyppistä sanastoa tähän on sisällytetty. Käsittelemiäni sanakirjoja ovat SKES eli Suomen kielen etymologinen sanakirja (osa 1, ilm. 1955), SSA eli Suomen sanojen alkuperä (osat 1 ja 3, ilm. 1992 ja 2000), Gábor Zaiczin unkarin etymologinen sanakirja Etimológiai szótár- Magyar szavak és toldalékok eredete (2006), UEW eli Uralisches etymologisches Wörterbuch (1. osa, 1988) sekä vertailukohtana indoeuropeistiikan puolelta Friedrich Klugen Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (1989). Lisäksi minulla on aineistonani unkarin -g-johtimisia kontinuatiiviverbejä, jotka ovat suurelta osin ekspressiivisiä. Lause-esimerkit ovat internetistä. Tutkimuksestani selviää, että äänteellisesti motivoidusta sanastosta käytetty terminologia on epäsystemaattista, eikä yhtenäistä tutkimusmetodia ole ollut. Tutkimuksessani pyrin yhtenäistämään äänteellisesti motivoidun sanaston tutkimuksessa käytettävää terminologiaa. Terminologian yhtenäistäminen on erityisen tärkeää jotta tutkijoiden kansainvälinen vuoropuhelu olisi mahdollista. Esittelen myös unkarin esimerkkien avulla yhden mahdollisen mallin äänteellisesti motivoitujen sanojen semantiikasta ja äännesymboliikan toimintaperiaatteista. Äänteellisesti motivoidut eli ekspressiiviset sanat ovat siis sanoja, jotka sisältävät äännesymboliikkaa. Äännesymbolisia elementtejä, fonesteemeja käytetään onomatopoeettisten ja deskriptiivisten sanojen muodostamiseen ekspressiivisten muottien avulla. Fonesteemit ovat äännesymbolisia konventioita, jotka voivat kuvata mitä aistialuetta tahansa. Konventionaalista äännesymboliikkaa voidaan käyttää onomatopoeettisissa eli ääntä jäljittelevissä sanoissa. Onomatopoeesi sinänsä ei riitä sanan alkuperänselitykseksi vaan onomatopoeettisen sanaston alkuperälähteitä voi olla useitakin. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Saarikivi, Janne
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2014050625399
dc.type.dcmitype Text
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
aanteell.pdf 2.214Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record