Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Päivähoidon laatu lasten arvioimana : kartoittava tutkimus lasten kurjina pitämistä asioista sekä heidän yleisestä viihtymisestä päiväkodissa

Show full item record

Title: Päivähoidon laatu lasten arvioimana : kartoittava tutkimus lasten kurjina pitämistä asioista sekä heidän yleisestä viihtymisestä päiväkodissa
Author(s): Kopperi, Heini-Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education (Early Childhood)
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Tavoitteet. Viime aikoina on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota lasten näkökulman esiin tuomiseen ja huomioimiseen heitä koskettavissa asioissa. Myös tällä tutkimuksella pyritään tuomaan lasten ääntä kuuluviin. Tutkimus on osa Helsingin Yliopiston opettajankoulutuslaitoksen sekä KUUMA-kuntien ja Hämeenlinnan laajaa varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisprojektia nimeltä Orientaatioprojekti ja liittyy kevään 2012 päivähoidon laadun arviointiin. Tutkimuksen erityisenä intressinä oli selvittää, mitä asioita lapset kertoivat pitävänsä kurjina päiväkodissa ja tähän liittyen selvitettiin myös millä tavoin lapsen sukupuoli ja ikä olivat yhteydessä lapsen vastaukseen. Jotta tuloksia olisi helpompi ymmärtää ja suhteuttaa, tutkimuksessa tarkasteltiin myös miten lapset näistä asioista kertoivat sekä heidän yleistä viihtymistään päiväkodissa. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto koostui 573 1–8-vuotiaan lapsen haastatteluvastauksista. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta suljettua ja yhtä avointa kysymystä. Näillä pyrittiin selvittämään lasten yleistä viihtymistä päiväkodissa sekä lasten näkemyksiä siitä, mikä päiväkodissa on kurjaa. Lapsia haastateltuaan vanhemmat kirjasivat lastensa vastaukset e-lomakkeelle, josta nämä siirrettiin Excel–laskentataulukko-ohjelmistoon. Suljettujen kysymyksien vastauksia tarkasteltiin tässä tutkimuksessa kokoavien kaavioiden avulla ja lasten kurjiksi mieltämiä asioita selvitettiin sisällönanalyysin keinoin. Lasten kerrontaa avoimen kysymyksen osalta tarkasteltiin lähinnä tutkijan omien ideoiden pohjalta, mutta siinä hyödynnettiin hieman myös diskurssianalyysille tyypillisiä elementtejä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen mukaan useimmat lapset kertoivat viihtyvänsä päiväkodissa varsin hyvin. Lapset kertoivat kurjiksi mieltämistään asioista eri tavoin ja heidän mainitsemansa asiat olivat luonteeltaan erilaisia. Monet lapset kertoivat erityisesti vertaissuhteissa esiintyvistä haasteista. Vertaisryhmä osoittautui lapsille merkitykselliseksi, mutta vuorovaikutus toisten lasten kanssa ei aina sujunut mielekkäällä tavalla. Sosiaalisten taitojen harjoitteleminen ja kehittäminen lieneekin lapsille erittäin tärkeää. Perushoitotilanteista erityisesti lepohetki mainittiin monesti kurjaksi asiaksi päiväkodissa. Tämän kohdalla tyttöjen ja poikien sekä eri-ikäisten lasten kohdalla esiintyi selkeää vaihtelua mainintojen määrässä. Vastauksissa oli havaittavissa myös joitakin muita eroja sukupuolten ja eri-ikäisten lasten välillä. Kaikkein nuorimmat lapset olivat esimerkiksi ylipäänsä jättäneet varsin usein avoimeen kysymykseen vastaamatta.
Targets. Lately more emphasis than ever before has been given to bringing forth and taking into account children’s perspective in matters that concern them. It is also purpose of this study to give the voice to children and shed light on their perspective. This study is a part of extensive early childhood education development and research project, Orientaatioprojekti, operated by Helsinki University (Department of Teacher Education), ten municipalities in Keski-Uusimaa area and Hämeenlinna. The research is related to the day care quality evaluation (spring 2012). The main interest of the study was to examine things and situations children told they found unpleasant in day care center, also in relation to child’s gender and age. To better understand the results, the narrations and the consistency of the answers as well as children’s general satisfaction towards the day care were also examined. Methods. The research participants were 573 children, ages ranging from 1 to 8. Parents collected the data by interviewing. Two closed and one open-ended questions were analysed in this research and those questions dealt with children’s general satisfaction in day care center and what do they found unpleasant there. Parents recorded the answers to the web form and the data was then transferred to Excel software. Answers of the closed questions were examined through basic descriptive statistics. The unpleasant things and situations in the open-ended question were analysed through qualitative content analysis. Additionally, the appearance of the answers was also analysed. Used methods there were mostly outlined by researcher herself but some features of discourse analyse were also utilized. Results and conclusions. Most of the children stated that they feel mainly comfortable in day care center. The children mentioned different types of unpleasant things and situations and those were explained in various ways. Above all the challenges in peer relationships were on children’s mind. The peer group pointed out significant but the interaction was not always trouble-free. It seems to be important for children to practice and develop their social skills. Besides of these answers many children found the nap time as a single daily routine to be unpleasant. The number of nap time mentions varied a lot between different sexes and ages. There were also some other differences between the answers of children of different sexes and ages. For example, relatively many of the youngest ones did not answer to the open question at all.
Keyword(s): day care early childhood education day care center quality well-being quality evaluation päivähoito varhaiskasvatus päiväkoti laatu hyvinvointi laadun arviointi


Files in this item

Files Size Format View
paivahoi.pdf 874.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record