Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kiinnostuksen kohteissa rakentuva oppimisen ekologia : laadullinen tutkimus 8.-luokkalaisten nuorten kiinnostuksen kohteista

Show full item record

Title: Kiinnostuksen kohteissa rakentuva oppimisen ekologia : laadullinen tutkimus 8.-luokkalaisten nuorten kiinnostuksen kohteista
Author(s): Kallionpää, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Educational Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Ihmiset rakentavat kiinnostusta sekä osaamista erilaisten toimien kautta useissa toiminnan konteksteissa. Merkityksellistä oppimista ei tapahdu vain koulussa, vaan myös vapaa-ajan henkilökohtaisissa kiinnostuksen kohteissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuvailla ja tulkita kiinnostuksen kohteissa rakentuvaa oppimisen ekologiaa. Tavoitteena on lisätä tietoa nuorten kiinnostuksen kohteista, niissä innostavista asioista, kiinnostuksen syntymisestä sekä omaehtoisen toiminnan kehittämisen strategioista. Kiinnostuksen kohteiden parissa tapahtuva toiminta ilmenee useissa eri konteksteissa, joista ollaan myös kiinnostuneita tässä tutkimuksessa. Näitä aiheita tarkastellaan oppimisen ekologioiden näkökulmasta. Tämä laadullinen tutkimus on toteutettu osana Mind the Gap -tutkimushanketta. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastatteluihin osallistui 24 kahdeksasluokkalaista nuorta, jotka valittiin haastatteluun aiemmin tehdyn kyselytutkimuksen perusteella (n=1350). Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmällä. Aineiston analyysejä tehtiin kolme, joista kaksi olivat aineistolähtöisiä ja yksi teoriasidonnainen. Kahdeksasluokkalaiset nuoret kertoivat emotionaalisista, sosiaalisista, tavoitteellisista ja muista tekijöistä, jotka innostivat heitä kiinnostuksen kohteessaan. Kiinnostuksen kerrottiin syntyneen erilaisissa konteksteissa. Näitä konteksteja olivat perhe, vertaiset ja harrastustoiminta. Muutama haastateltava kertoi myös kontekstista, joka ei määrittynyt näihin kolmeen kontekstiin. Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat kertoivat kiinnostuksen kohteen olevan osa heidän tulevaisuuttaan. Haastateltavat kertoivat omaehtoisen toiminnan kehittämisen strategioista, joita olivat tekstipohjaisen informaation käyttö, median tutkiminen, median luominen, strukturoituun oppimiseen osallistuminen, strukturoimaton harjoittelu ja tietoyhteisöjen rakentaminen. Kiinnostuksen kohteen parissa tapahtuva toiminta esiintyi useissa eri konteksteissa ja oli näiden rajoja ylittävää. Tulokset tukevat ajatusta siitä, että merkityksellistä oppimista tapahtuu koulun ulkopuolella ja koulun tulisi hyödyntää tätä osaamista.
People build their interests and knowledge through a variety of actions in several contexts of action. Meaningful learning does not take place only in school, but also in informal personal interest contexts. The purpose of this study is to examine, describe and interpret the objects of interest-driven learning ecology. The aim is to increase information about young people's interests, the inspiring aspects of those, how the interests spark, as well as the development strategies of self-sustaining actions. The actions that are done related to the interests are manifested in several contexts, and those are also under the research in this study. These themes are viewed in the context of a learning ecology. This qualitative study has been carried out as part of Mind the Gap research project. The data were collected by semi-structured theme interview. Interviews were conducted with 24 eighth-grade youngsters who were selected for interview based on the earlier survey (n= 1350). The data were analyzed by qualitative content analysis. Data analysis was carried out three times, two of which were evidence-based and one theory-bound. Eighth-grader youths told about their emotional, social, goal-oriented and other factors of action that inspired them in their areas of interest. Interests were told to be generated in different contexts. These were the contexts of family, peers, and hobbies. A few interviewees also reported about context, which couldn't be defined in these three contexts. All but one of the interviewees said the area of interest will be a part of their future. The interviewees told about self-sustaining developmental strategies, which included the use of text-based information, media exploration, media creation, participating in structured learning, unstructured practicing, and the building of knowledge networks. The actions within the area of the interest were manifested in several contexts and also crossed boundaries between the contexts. The results support the idea that meaningful learning takes place outside of the school, and the school should take advantage of these skills and knowledge.
Keyword(s): kiinnostus oppimisen ekologiat tavoiteorientaatiot itsemääräämisteoria


Files in this item

Files Size Format View
ProGradu_Jenni Kallionpää.pdf 874.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record