Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Häädetkeitaan luonnonpuiston soistumiskehitys

Show full item record

Title: Häädetkeitaan luonnonpuiston soistumiskehitys
Author(s): Mäensivu, Anniina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Ecology and Management
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Suon syntymismekanismeja ovat primaarinen soistuminen, vesistön umpeenkasvu ja kivennäismaan soistuminen. Kivennäismaa voi soistua pohjaveden kohoamisen ja vajoveden pidättymisen aiheuttaman notkon vettymisen seurauksena. Kivennäismaan soistumiseen voi johtaa myös suon sivusuuntainen laajuuskasvu sekä aiemmin syntyneen suon korkeuskasvu, jonka seurauksena vesi valuu maastokynnyksen yli. Suomessa soiden pinta-alallinen laajuuskasvu on ollut ajoittain hyvin nopeaa ja valtaosalla ombrotrofisista keidassoista sitä on tapahtunut suon ollessa vielä minerotrofinen. Kivennäismaan soistumisen jatkumisesta nykyisin on kuitenkin aikaisempien tutkimusten perusteella eri käsityksiä. Häädetkeitaan luonnonpuistoon on perustettu vuonna 1931 soistumiskehityksen seurantakoelinjasto suon ja kivennäismaan rajalle. Pysyvien koelinjojen kasvillisuutta on tutkittu vuosina 1931, 1945, 1957 ja 1997. Tutkimus uusittiin vuonna 2016 osana tätä pro gradu -tutkielmaa. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ombrotrofisen suon ja metsän reunavyöhykkeen kasvillisuusvaihtelua ja selvittää millaista kehitystä kasvilajistossa on tapahtunut vuosina 1931–2016. Pitkäaikaisesta kasvillisuusseurannasta saadun aineiston avulla on mahdollista tutkia, onko suon ja metsän reunavyöhykkeen kasvillisuus muuttunut metsäkasvillisuudesta suokasvillisuusvaltaiseksi ja tapahtuuko kivennäismaan soistumista edelleen. Soistumiskehitystä tutkittiin arvioimalla neljän koelinjan, yhteensä 180 osanäytealan pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuuden peittävyydet sekä karikepeittävyys, mittaamalla turpeen paksuutta, turpeen hapellisen ja hapettoman kerroksen paksuutta sekä puustotunnuksia. Aineisto analysoitiin monimuuttujamenetelmällä: ei-metrisellä moniulotteisella skaalauksella (non-metric multidimensional scaling, NMDS). Pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuutta tarkasteltiin keskipeittävyyksiä ja suhteellisia frekvenssejä vertailemalla. Ympäristömuuttujien välisiä riippuvuuksia tutkittiin korrelaatioanalyysillä. Vuosien välisiä eroja turpeen paksuudessa ja rahkasammalpeittävyydessä tutkittiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä ja t-testillä. Kaikilla neljällä koelinjalla rahkasammalten (Sphagna) peittävyys oli kasvanut vuosien 1931 ja 2016 välillä. Metsäsammalten peittävyydet olivat vähentyneet kahdella neljästä koelinjasta. Koelinjoilla havaittiin sukkessioon liittyviä muutoksia kasvilajeissa sekä pohja- että kenttäkerroksessa. Kasvillisuuskehityksessä koelinjojen välillä oli vaihtelua ja koelinjat vaikuttivat olevan sukkessiokehityksen eri vaiheissa. Näytealoista 93 prosentilla turvekerroksen paksuus oli kasvanut vuosien 1997 ja 2016 välillä. Kasvillisuuden muutokset vuosien 1931 ja 2016 välillä sekä turvekerroksen paksuuden kasvu viittaavat siihen, että kivennäismaan soistumista tapahtuu edelleen.
Primary peat formation, infilling (terrestrialization) and paludification are the three main kinds of peatland formation processes. A peatland can develop over previously drier mineral soil if water table level rises or previously formed mire grows or expands. In Finland, the expansion of mires has been occasionally fast and in major part of ombrotrophic raised bogs it has occured while the mire has been in the minerotrophic fen stage. However, based on previous studies there have been different speculations whether the paludification still continues. Paludification study site at the edge of peatland and forested mineral soil was established in Häädetkeidas Strict Nature Reserve in year 1931. The study site, with a set of 4 transects, was studied in 1931, 1945, 1957 and 1997. Vegetation analysis on these permanent transects was repeated in 2016 as a part of this thesis. The aim of this study was to describe the variation of vegetation at the edge of the mire and forested mineral soil and study how the vegetation and plant species assemblies have changed between the years 1931–2016. A long-term vegetation study can reveal whether the species have changed from forest-dominated species to peatland-dominated species and does the paludification process still continue. The paludification process was studied by estimating the canopy-cover of ground layer and field layer vegetation and litter cover, measuring peat thickness, the thickness of aerated peat layer and anoxic peat layer and forest cover in four transects, consisting of 180 subplots. Non-metric multidimensional scaling (NMDS) was used to describe the data. Ground and field layer vegetation were examined by comparing the species’ average cover and frequencies. Environmental variables were studied by correlation analysis. Differences in peat thickness and in the coverage of Sphagnum-mosses between the examination years were studied with oneway variance analysis and t-test. In all four transects the coverage of Sphagnum-mosses had increased between the years 1931 and 2016. The coverage of forest mosses had decreased in two out of four transects. Succession related changes in species were observed in both vegetation layers. There was variation in the vegetation development between the transects and they seemed to be in different stages of the succession and paludification processes. In 93 percent of the study plots the thickness of peat layer had increased during the last 19 years. The changes in vegetation between the years 1931 and 2016 as well as the growth of the peat layer suggests that the paludification process still continues.
Keyword(s): häädetkeidas kasvillisuus kivennäismaan soistuminen rahkasammal turve


Files in this item

Files Size Format View
Anniina_Mäensivu_gradu_2017.pdf 1.891Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record