Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Asiantuntijalääkäreiden valvonta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-05-30T12:34:47Z
dc.date.available 2017-05-30T12:34:47Z
dc.date.issued 2017-05-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12479
dc.title Asiantuntijalääkäreiden valvonta fi
ethesis.discipline Lääkintä- ja bio-oikeus fi
ethesis.discipline Medical and biolaw en
ethesis.discipline Medicinal- och biorätt sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8f47a2fe-323d-41a4-b9fa-aab939f7b1fc
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Wainikka, Satuanna
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Lääkäreillä on erityinen asema lääketieteellisen tiedon tuottajina ja tulkitsijoina. Tämän vuoksi lääkäreitä tarvitaan asiantuntijoina yhteiskunnan eri alueilla: vakuutus- ja eläkejärjestelmissä, lainkäyttöelimissä, terveydenhuollon valvonnassa sekä todistajina oikeudenkäynneissä. Terveydenhuollon erityisvalvontaviranomaiset Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä aluehallintovirastot ovat katsoneet, että niiden toimivaltaan ei kuulu valvoa lääkäreiden toimintaa terveyden- ja sairaanhoidon ulkopuolella. Eduskunnan oikeusasiamies on kuitenkin ratkaisussaan dnro 1836/2/10 katsonut, että asiantuntijalääkäreiden valvonta kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan terveydenhuollon erityisvalvontaviranomaisille. Tässä tutkielmassa analysoin kyseistä eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisua ja asian käsittelyn yhteydessä esiin nousseita näkemyksiä. Pohdin sitä, millainen merkitys oikeusasiamiehen linjauksella on viranomaisten toimintaan. Oikeusasiamiehen ratkaisun pohjalta tarkastelen, millaiset edellytykset terveydenhuollon erityisvalvontaviranomaisilla on valvoa lääkäreiden toimintaa asiantuntijatehtävissä ottaen huomioon valvontaviranomaisten toimivallan, asiantuntemuksen ja valvontaan käytettävissä olevat voimavarat. Pohdin tutkielmassani myös asiantuntijalääkäreiden valvonnan sisältökysymyksiä. Esittelen esimerkkejä ylimpien laillisuusvalvojien asiantuntijalääkäreitä koskevasta ratkaisukäytännöstä ja arvioin sitä, millaiset edellytykset terveydenhuollon erityisvalvontaviranomaisilla on tehokkaasti valvoa asiantuntijalääkäreiden toimintaa yhtäältä menettelyn ja toisaalta sisällön näkökulmasta. Esille nousee myös kysymys valvonnan tarpeellisuudesta ja siitä, voidaanko yksittäistapauksellisen jälkivalvonnan keinoin vastata asiantuntijalääkäreiden herättämään kritiikkiin. Koska toimivallasta tulisi säätää lailla, katson, että terveydenhuollon ammattihenkilölakia tulisi täsmentää siltä osin, tulisiko asiantuntijalääkäreiden valvonnan kuulua terveydenhuollon erityisvalvontaviranomaisten tehtäviin. Asetun kuitenkin oikeusasiamiehen ratkaisusta poikkeavalle kannalle, ja näkemykseni mukaan valvonta tulisi tarkoituksenmukaisuussyistä rajata ammattihenkilöiden toimimiseen terveyden- ja sairaanhoidossa. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:dfa471d4-38a6-4a96-b1a4-60463359bf2c
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-04-24 16:06:29:157
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201705304308
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
OTM tutkielma Satuanna Wainikka.pdf 770.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record