Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Of Friendship” : Francis Baconin ystävyys Essex jaarlin ja Buckinghamin herttuan kanssa : Yksityinen ja yleinen ystävyys Englannissa 1591—1626

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-05-31T12:15:24Z
dc.date.available 2017-05-31T12:15:24Z
dc.date.issued 2017-05-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12679
dc.title ”Of Friendship” : Francis Baconin ystävyys Essex jaarlin ja Buckinghamin herttuan kanssa : Yksityinen ja yleinen ystävyys Englannissa 1591—1626 fi
ethesis.discipline General History en
ethesis.discipline Yleinen historia fi
ethesis.discipline Allmän historia sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/1c0e88d8-9250-44f2-aa41-069683376be0
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a1d233ba-0cef-4649-a112-6c6badcc23f9
ethesis.department Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning sv
ethesis.department Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies en
ethesis.department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos fi
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Pajunen, Heikki
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Pro gradu-tutkielmani käsittelee Francis Baconin ystävyyssuhteita Essexin jaarlin Robert Devereux’n ja Buckinghamin herttuan George Villiersin kanssa. Tutkin suhteita kirjeenvaihdon ja Baconin esseiden kautta vuosien 1591—1626 välillä. Tutkimuksessani pyrin hahmottamaan yksityisen ja yleisen ystävyyden risteävyyttä kyseisenä ajanjaksona. Ystävyys ei ole ollut historiantutkimuksessa yleisesti suosittu tutkimuskohde. Siihen on helposti suhtauduttu anakronisesti ja se on nähty muuttumattomana ilmiönä. Kyseenalaistan tutkimuksessani tämän käsityksen ja kuvaan esimodernin ystävyyden luonnetta valitsemieni henkilösuhteiden avulla. Tutkimukseni perustuu James Speddingin 1880-luvulla kokoamaan Francis Baconin kirjekokoelmaan. Analysoin kirjeitä huomioiden aikakauden retoriset konventiot ja kohteliaisuuskulttuurin. Hyödynnän tutkielmassani myös paljon aihepiiristä tehtyä tutkimuskirjallisuutta ja pyrin ottamaan siihen tutkimuksessani kantaa. Osoitan ystävyys- ja patronus-klientti -suhteiden rajan häilyvyyden 1600-luvun vaihteen Englannin hovikulttuurissa. Kirjeenvaihdon avulla kuvaan Baconin suhteen Essexin olleen neuvonanto- ja klienttisuhde. Lähdeaineiston perusteella heidän välillään ei voida nähdä olleen yksityistä ystävyyttä. Buckinghamin ja Baconin suhde jakautuu tutkimukseni mukaan eri vaiheisiin: neuvonanto-, klientti- ja ystävyyssuhteeseen. Osoitan heidän suhteessaan olleen monia eri puolia, ja sen että keväällä 1617 Baconin asema suhteessa Villiersiin muuttui neuvonantajasta klientiksi. Vuoden 1617 tapahtumat käänsivät suhteen painopisteen entistä enemmän omistautumista vaatineeksi patronus-klientti -suhteeksi. Baconin uran loputtua 1621 osoitan, että klienttisuhde vaihtui ystävyydeksi. Tätä väitettä perustelen heidän kirjeenvaihdossaan tapahtuneilla muutoksilla tuona aikana. Tuon esille ystävyyden luonteen, joka rikkoo aiempia tulkintoja esimodernista ystävyydestä ja klienttisuhteesta. Esitän esimodernin ystävyyden olleen aiemmin luultua enemmän poliittiseen vaikuttamiseen kietoutunutta. Osoitan myös ystävyyssuhteiden saavan modernille ystävyydelle tyypillisiä piirteitä intiimiydessä ja sielunsukulaisuudessa. Tutkin suhteissa Baconin kiinnittymistä ystäviinsä hyödyntäen psykohistorioitsija Heinz Kohutin teoriaa itseyden sulautumisesta toiseen. Tutkielmani asettaa ystävyys- ja klienttisuhteiden kautta esimodernin ihmiskuvan uuteen tarkasteluun. Klientti- ja ystävyyssuhteiden rajojen häilyvyys ja suhteissa ilmenevät erilaiset kiinnittymistavat peilaavat laajempaa yhteiskunnallista ja lajityypillistä kehitystä. Tässä on nähtävissä kehitys, jossa vähitellen siirrytään sukutaustaan ja rooliin pohjautuvasta maailmasta yksilöön ja persoonaan nojaavaan maailmaan. fi
dct.subject Francis Bacon
dct.subject George Villiers
dct.subject Robert Devereux
dct.subject ystävyys fi
dct.subject klientti fi
dct.subject 1590-luku fi
dct.subject 1600-luku fi
dct.subject esimoderni fi
dct.subject poliittinen historia fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Saastamoinen, Kari
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:d49a7fed-fa5f-4d57-b58c-65a48d8eae26
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-04-28 17:22:05:919
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201705314492
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Pajunen_Heikki_Progradu_2017.pdf 892.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record