Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Factors influencing job satisfaction : a comparison between three theoretical models

Show full item record

Title: Factors influencing job satisfaction : a comparison between three theoretical models
Author(s): Seppänen, Olli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Psychology
Language: English
Acceptance year: 2017
Abstract:
Objectives. The job satisfaction of employees is important to organizations, because dissatisfaction impacts directly the economic results of the company, e.g. through increased employee turnover, poor quality of work and hiding problems. Job satisfaction has been defined as a relationship between the expectations for a job by an employee and the subjectively perceived fulfilment of those expectations. In this research, factors influencing job satisfaction are investigated by comparing three theoretical models related to job satisfaction. According to the Job Demands – Job Control model, demands of the job affect job satisfaction. Better job control or support from supervisor or peers can decrease the impact of demands on job satisfaction. According to the Effort – Reward Imbalance model, job satisfaction can be explained by investigating whether the rewards received from the job are commensurate with the effort required by the job. In the Job Demands and Resources model, different jobs have different demands and resources which are important. The model emphasizes the difference between jobs and assumes that demands impact job stress but not job satisfaction, whereas resources are mainly associated with job satisfaction. Methods. Based on the three models and previous empirical research results, 11 hypotheses were created and tested by using a large survey sample. The sample included 2 195 employees which represented 13 departments from nine organizations. The dependent variable was job satisfaction, and independent variables were associated with job demands, job control, rewards, and support by supervisor and peers. Linear mixed models were used as the statistical method because of its ability to compare the possibly different impacts of various resources and demands in different organizations. Results and conclusions. The most important factors associated with job satisfaction were opportunities to advance, possibility to use and develop skills and job security. Older employees were more satisfied with their jobs. Increased demands decreased the influence of peer support on job satisfaction. When the demands were high, the support of supervisor was more important. The impact of material rewards, such as salary or benefits, was low. As a conclusion, the Job Demands – Resources model was best able to explain job satisfaction out of the three tested models in this sample, if the model was expanded to include job security from the Effort-Reward Imbalance model.
Tavoitteet. Henkilöstön työtyytyväisyys on tärkeää organisaatioille, koska tyytymättömyys vaikuttaa suoraan yrityksen taloudelliseen tulokseen mm. työntekijöiden vaihtuvuuden, huonon työn laadun ja ongelmien peittelemisen kautta. Työtyytyväisyys on määritelty suhteena työntekijöiden työlle asettamien odotusten ja odotusten subjektiivisesti havaitun täyttymisen välillä. Tutkimuksessa arvioidaan työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä vertailemalla kolmea työtyytyväisyyteen liittyvää teoreettista mallia. Työn vaatimukset – työn hallinta –mallin mukaan työtyytyväisyyteen vaikuttaa työn asettamat vaatimukset. Työn hallinta ja esimiehen ja työtovereiden tuki voi pienentää vaatimusten vaikutusta työtyytyväisyyteen. Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhta –mallin mukaan työtyytyväisyyttä selittää se, ovatko työn vaatimukset ja työstä saadut palkkiot oikeassa suhteessa toisiinsa. Työn vaatimukset ja resurssit –mallissa eri työtehtäviin liittyy erilaisia negatiivisia (vaatimukset) ja positiivisia asioita (resurssit). Malli korostaa erilaisten töiden välisiä eroja ja esittää, että vaatimuksilla on vaikutusta työstressiin mutta ei työtyytyväisyyteen, kun taas resurssit vaikuttavat suoraan työtyytyväisyyteen. Menetelmät. Mallien erojen ja empiiristen tutkimustulosten pohjalta johdettiin 11 hypoteesia, joita testattiin käyttämällä laajaa kyselyaineistoa. Aineiston 2 195 työntekijää edustivat 13 osastoa yhdeksästä organisaatiosta. Riippuvana muuttujana oli työtyytyväisyys ja riippumattomina muuttujina työn vaatimuksiin, työn hallintaan, palkkioihin sekä esimiehen ja kollegoiden tukeen liittyviä muuttujia. Tilastoanalyysissä käytettiin lineaarista sekamallia, jotta voitiin verrata eri muuttujien vaikutusten eroa eri organisaatioissa. Tulokset ja johtopäätökset. Tärkeimmät työtyytyväisyyteen liittyvät tekijät olivat uralla etenemisen mahdollisuudet, mahdollisuus käyttää ja kehittää taitoja ja varmuus työn jatkumisesta. Vanhemmat työntekijät olivat tyytyväisempiä työhönsä. Työn lisääntyvät vaatimukset vähensivät kollegoiden tuen vaikutusta työtyytyväisyyteen. Työn vaatimusten ollessa korkeat esimiesten tuen merkitys työtyytyväisyyteen korostui. Materiaalisten palkkioiden, kuten palkan ja työsuhde-etujen, merkitys oli vähäinen. Johtopäätöksenä kolmesta testatusta mallista parhaiten työtyytyväisyyttä selitti tällä aineistolla työn vaatimukset ja resurssit –malli, jos varmuus työn jatkuvuudesta otetaan malliin mukaan.
Keyword(s): job satisfaction job demands job control job rewards


Files in this item

Files Size Format View
Gradu Olli Seppanen.pdf 1.041Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record