Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Voimauttavalla vuorovaikutuksella kontaktiin : kosketus osana syvästi kehitysvammaisen ihmisen ja osaavan kumppanin vuorovaikutusta

Show full item record

Title: Voimauttavalla vuorovaikutuksella kontaktiin : kosketus osana syvästi kehitysvammaisen ihmisen ja osaavan kumppanin vuorovaikutusta
Author(s): Ohtonen, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Logopaedics
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Aims. People with profound and multiple learning disabilities (PMLD) communicate with pre-verbal communication techniques. They have severe difficulties in interaction with other people and building up relationships. Due to the limitations of the physical and mental capacities and the limitations sense organs, sense of touch is a meaningful way to interact with other people. Intensive Interaction is a technique of communication with people who communicate with pre-verbal communication techniques. Intensive Interaction is based on natural interaction between people. Its main goal is to create meaningful interaction and strengthen the basic skills in communication. The purpose of this study is to find out what role does touch play in the interaction between a person with PMLD and a skilled communication partner when the skilled partner uses Intensive Interaction methods. Method. The data of this study were collected in the Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities and Tikoteekki. The data were total 36 videos and collected during Intensive Interaction -Coordinator training process. This study had two participants whose interaction sessions were monitored. The skilled partner used Intensive Interaction methods during these sessions. The data were studied with a large table and transcriptions. The data were analyzed with qualitative and quantitative means. Results and conclusions. The most interesting result of this study was the touching between the partners as it became more complex during the intervention session. Touching was a way to orientate towards communication partner, take turns in interaction, participate in shared activities and strengthen the relationship between the communication partners. The results suggest that when used systematically, Intensive Interaction can help build meaningful inter-action with people with PMLD. Role of the skilled partner is crucial in this meaningful interaction.
Tutkimuksen tarkoitus. Vaikeimmin kehitysvammaiset ja monivammaiset ihmiset kommunikoivat varhaisten keinojen avulla. Johtuen fyysisen kehon ja psyykkisten ominaisuuksien sekä aistitoimintojen toiminnan rajallisuudesta, tuntoaistilla ja kosketuksella on merkittävä rooli heidän kommunikatiivisessa toiminnassaan muiden ihmisten kanssa. Voimauttava vuorovaikutus (engl. Intensive Interaction) on toimintatapa, jossa keskitytään kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemiseen ilman välineitä. Toimintatapa perustuu kumppaneiden väliselle luonnolliselle vuorovaikutukselle ja se soveltuu kaikille ihmisille, jotka toimivat varhaisten keinojen avulla. Sen tavoitteena on vahvistaa kommunikoinnin perustaitoja. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kosketuksen merkitystä vaikeimmin kehitysvammaisen ihmisen ja osaavan kumppanin, puheterapeutin vuorovaikutuksessa, kun osaava kumppani systemaattisesti hyödyntää Voimauttavan vuorovaikutuksen keinoja osana vuorovaikutusta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös osaavan kumppanin roolia mielekkään vuorovaikutuksen rakentamisessa sekä Voimauttavan vuorovaikutuksen toimintatapaa vuorovaikutuksen mahdollistajana. Menetelmä. Tapaustutkimuksen aineisto saatiin Kehitysvammaliiton Tikoteekistä. Aineisto koostui 36 videosta, jotka kerättiin vuoden ajalta 2014–2015 osana osaavan kumppanin, puheterapeutin Intensive Interaction Coordinator -koulutusta. Videoissa oli tallennettu kahden tutkittavan, syvästi kehitysvammaisen henkilön ja osaavan kumppanin, välisiä vuorovaikutushetkiä, joissa osaava kumppani hyödynsi Voimauttavan vuorovaikutuksen keinoja. Aineistoa käsiteltiin taulukoinnin ja teemoittelun avulla. Tutkittavaa ilmiötä tarkasteltiin litteroinnin avulla soveltaen keskustelunanalyysin käytänteitä. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Aineiston määrällinen analyysi toteutettiin Excel -ohjelmalla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus tekee näkyväksi sen, millainen merkitys kosketuksella voi olla vaikeim-min kehitysvammaisten ja monivammaisten ihmisten kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa, kun sitä systemaattisesti hyödynnetään osana vuorovaikutusta. Kosketuksen avulla orientoiduttiin vuorovaikutuskumppaniin, rakennettiin vuorottelua, osallistuttiin jaetun toiminnan hetkiin sekä vahvistettiin kumppaneiden välistä emotionaalista sidettä. Tutkimuksessa havaittiin, että osaavan kumppanin systemaattisella toiminnalla kosketusten määrä lisääntyi vuorovaikutushetkissä. Voimauttavan vuorovaikutuksen keinoja hyödyntäen osaava kumppani rakensi mielekästä ja merkityksellistä vuorovaikutusta. Tietoisuuden lisääntyminen kosketuksen mahdollisuuksista kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa tukee sekä ammattilaisia että vaikeimmin kehitysvammaisten ja monivammaisten ihmisten lähiympäristön ihmisiä mielekkään vuorovaikutuksen rakentamisessa henkilöiden kanssa, jotka kommunikoivat varhaisten keinojen avulla.
Keyword(s): vaikeimmin kehitysvammaiset ihmiset voimauttava vuorovaikutus puheterapia kosketus


Files in this item

Files Size Format View
Jenni Maria Ohtonen.pdf 954.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record