Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Osallistumista vai osallisuutta? : osallistava pedagogiikka 3.-luokan ympäristöopin opettajan oppaissa

Show full item record

Title: Osallistumista vai osallisuutta? : osallistava pedagogiikka 3.-luokan ympäristöopin opettajan oppaissa
Author(s): Pursiainen, Virve
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
The concept of participation has gained attention in the discussion involving children and young people during the last decade. Children's and adolescents' participation relates to human rights and legislation. In education science, participation has been researched and modeled from kindergarten to university pedagogy. Also, the new national core curriculum for basic education emphasizes participation in many ways. In this study, participation is considered both from the perspectives of teaching materials and pedagogical strategies. The purpose of this study was to determine in which ways the teacher's guides for 3rd grade environmental studies lead teachers to promote pupil participation. The conceptual framework of this study is based on the principles of so called participatory pedagogy. The research was conducted using qualitative methods. The research material consisted of three 3rd grade teacher's guides for environmental studies. The analysis was conducted as a theory-based content analysis. Main concepts guiding the analysis were multidisciplinary learning modules, active construction of knowledge, pupil's own voice, assessment, democracy skills, social perspective and agency. Instructions to promote student participation could be found from the teacher's guides analyzed in this study. The new curriculum emphasizes the involvement of pupils in the planning, implementing and assessing of their own learning, school work and learning environment. The teacher's guides had mostly instructions relating to the planning and implementation of teaching, whereas very little tips on the assessment were found. In the light of this study, the teacher's guides could be further developed to enhance pupil participation in all the three phases, as is the aim in the new curriculum and participatory pedagogy. This could mean replacing the instructions in teacher's guides that allow mere attending with the instructions that promote real pupil participation.
Viime vuosikymmenen aikana osallisuuden käsite on saanut osakseen huomiota lapsia ja nuoria koskevassa keskustelussa. Lasten ja nuorten osallisuus liittyy ihmisoikeuksiin ja lainsäädäntöön. Kasvatustieteessä osallisuutta on tutkittu ja pyritty mallintamaan päiväkodista yliopistopedagogiikkaan. Myös uusi valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa osallisuutta monella tavalla. Tässä tutkimuksessa osallisuutta tarkastellaan oppimateriaalien ja pedagogisten toimintaohjeiden näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin 3. luokan ympäristöopin opettajan oppaat ohjaavat opettajaa edistämään oppilaan osallisuutta. Tutkimuksen käsitteellinen viitekehys pohjaa osallistavan pedagogiikan periaatteille. Tutkimus toteutettiin käyttämällä laadullista tutkimusotetta. Aineisto muodostui kolmesta 3. luokan ympäristöopin opettajan oppaasta. Analyysi toteutettiin teorialähtöisenä sisällönanalyysinä. Keskeisinä analyysiä ohjaavina käsitteinä toimivat monialaiset oppimiskokonaisuudet, aktiivinen tiedon rakentuminen, oppilaan ääni, arviointi, demokratiataidot, yhteiskunnallinen näkökulma ja toimijuus. Opettajan oppaista löytyi oppilaiden osallisuutta edistäviä toimintaohjeita. Uusi opetussuunnitelma painottaa oppilaiden ottamista mukaan oman opiskelunsa, koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opettajan oppaista löytyi tämän jaottelun mukaan eniten opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä toimintaohjeita. Sen sijaan arviointiin liittyviä toimintaohjeita löytyi vain vähän. Opettajan oppaita voitaisiin tämän tutkimuksen valossa kehittää siten, että toimintaohjeissa korostuisi opetussuunnitelman ja osallistavan pedagogiikan suuntaisesti oppilaiden tärkeä rooli niin toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa kuin arvioimisessakin. Tällöin pelkästään osallistumisen tasolle jäävät toimintaohjeet voitaisiin korvata oppilaiden osallisuutta edistävillä toimintaohjeilla.
Keyword(s): osallistava pedagogiikka oppimateriaali opettajan opas ympäristöoppi osallisuus


Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Pursiainen_Virve .pdf 835.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record