Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aliupseereiden työssä oppiminen : tapaustutkimus sosiomateriaalisten oppimisverkostojen näkökulmasta

Show full item record

Title: Aliupseereiden työssä oppiminen : tapaustutkimus sosiomateriaalisten oppimisverkostojen näkökulmasta
Author(s): Pekkarinen, Otto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
This study analyzed the workplace learning processes of Non-commissioned officers (NCO) in the companies of the Finnish Defence Forces (FDF). Workplace learning was studied using the theoretical tools provided by cultural-historical activity theory and knowledge-creating trialogical learning. The theoretical framework was summarized in the concept of sociomaterial learning-network, defined as the set of relations between the individual, his/her community and the material artefacts formed around the common object of activity. The aim of the study was to understand how the NCOs learn through their work and how the learning is guided. The sub-questions approached workplace learning through the concepts of agency, networks and tools. The study was conducted as a case study in three companies of one brigade-level unit of the Finnish Army. The data was gathered from the unit-commanders (n=5) and the NCOs (n=10) of the studied companies with semi-structured interviews consisting structured interview parts. Additionally an egocentric network interview was conducted with the NCOs. The interview data was analyzed with abductive content analysis. The egocentric network-data was visualized with Cytoscape-software. The results suggest, that despite certain expansive features, the studied companies were mainly restrictive learning environments. The workplace learning of the NCOs was based on their own active agency and the support of their personal learning-networks. Additionally the material aspects of the activity, such as different standardized written documents and learning-materials, had a major influence on the NCOs' learning processes. A distinctive feature of the guidance of learning was the aim to standardize and unify the learning processes. A contradiction in the goal-setting of workplace learning was identified. The activity guiding standard operating procedures of the FDF emphasize comprehensive development, but the learning-practices in the unit are primarily guided by the obtaining of certain licences needed in activity.
Tutkimuksessa tarkasteltiin Puolustusvoimien perusyksiköissä kouluttajatehtävissä toimivien aliupseerien työssä oppimista ja sen ohjaamista. Työssä oppimista tarkasteltiin kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian ja tietoa luovan oppimisen metaforan mukaisen trialogisen oppimisen tarjoamilla teoreettisilla työkaluilla. Tutkimuksen teoreettinen näkökulma kiteytettiin sosiomateriaalisen oppimisverkostoon, joka määriteltiin toiminnan yhteisen kohteen ympärille rakentuneeksi yksilön, hänen yhteisön ja artefaktien muodostamaksi sosiomateriaaliseksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää miten aliupseerit oppivat työssään ja miten sitä ohjataan perusyksiköiden muodostamassa oppimisympäristössä. Alatutkimuskysymyksissä ilmiötä lähestyttiin työssä oppimisessa ilmenevän toimijuuden, sosiaalisten oppimisverkostojen ja oppimisvälineiden kautta. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jonka kohteeksi valittiin yhden maavoimien joukko-osaston kolme eri perusyksikköä. Aineisto kerättiin tutkittujen yksiköiden päälliköiltä (n=5) ja kouluttajatehtävissä toimivilta aliupseereilta (n=10) teemahaastattelulla, jonka osana oli lomakehaastatteluosuus. Aliupseereilta aineistoa kerättiin myös egosentrisellä verkostohaastattelulla. Haastatteluaineisto analysoitiin teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä. Egosentrinen verkostoaineisto visualisoitiin Cytoscape-ohjelmalla. Tulosten perusteella tutkitut perusyksiköt näyttäytyivät pääasiassa oppimista rajoittavina ympäristöinä niiden ekspansiivisista elementeistä huolimatta. Aliupseerien työssä oppiminen perustui omaan aktiiviseen toimijuuteen ja henkilökohtaisten oppimisverkostojen tukeen. Näiden lisäksi toiminnan materiaalisilla artefakteilla, kuten erilaisilla suunnitelmilla ja opetusmateriaaleilla oli merkittävä vaikutus aliupseerien oppimiseen. Työssä oppimisen ohjaamisen erityispiirteenä oli pyrkimys toiminnan yhtenäistämiseen ja vakiointiin. Työssä oppimisen tavoitteenasettelussa käytännön ja normiston välillä oli havaittavissa ristiriita. Normiston mukaan työssä oppimisen painopisteenä on kokonaisvaltainen kehitys, mutta käytännön toimintaa ohjaa ensisijaisesti työssä tarvittavien lisenssien hankinta.
Keyword(s): puolustusvoimat työssä oppiminen sosiomateriaalisuus oppimisverkosto


Files in this item

Files Size Format View
Pekkarinen_Otto_PG_2017.pdf 2.088Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record