Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Suunnitteluprosessin edistäjät ja hidastajat

Show full item record

Title: Suunnitteluprosessin edistäjät ja hidastajat
Author(s): Kuhalampi, Taru
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Craft Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
The learning and teaching of design is a widely researched phenomenon. Designing can be considered either as a cognitive process or from a situational perspective. These two approaches are combined in this study. Designing is defined as a process that includes three stages: the awakening of ideas, the processing of ideas and the verification of ideas. Designing is also understood as a reflective dialogue between the designer and the situation. The purpose of this study is to understand the design process from designers' perspective by identifying facilitators and barriers of the design process. The study also aims to deepen this understanding by exploring how these facilitators and barriers appear in different stages of the design process. The results are used to create a tool that helps to facilitate the design process. All participants in this study were students of Textiles Teacher Education at the University of Helsinki. The data was collected through 40 empathy-based stories and three interviews. The data was analysed using qualitative content analysis and this defines the structure of the study. The study identified 118 facilitators and/or barriers that were categorized into 10 main themes and 2 emotion-related themes. The themes of Design idea and Social space encompassed both facilitators and barriers. The themes of Motivation, Expectations, Time and pressure, Situational constraints, and the Designer's experience of the design process included factors which can act as either barriers or facilitators depending on the situation. The themes of Ways of working and Ways of developing the design included factors that were related to designers' choices which may either facilitate or hinder the design process. The theme of Understanding and reflection was considered as important in facilitating the design process as it did not include any factors which could hinder the process. The two emotion-related themes included both individual factors and situational factors. These emotional factors are either facilitators or barriers of the design process. The quantification of the qualitative data showed that some of the facilitators and barriers appear differently during different stages of the design process. Based on the findings of this study, a tool to facilitate the design process was created.
Suunnittelun oppiminen ja opettaminen ovat ilmiöinä ajankohtaisia ja suunnittelun tutkimus on johtanut rikkaaseen ymmärrykseen moniulotteisen ilmiön luonteesta. Suunnittelua voi tarkastella kognitiivisena prosessina tai situationaalisesta näkökulmasta. Tämän tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa yhdistyy nämä kaksi tarkastelutapaa. Suunnittelua tarkastellaan yleisellä tasolla suunnittelijan luovana suunnitteluprosessina, joka jakautuu kolmeen vaiheeseen: ideoiden herättelyyn, ideoiden kehittelyyn ja ideoiden todentamiseen. Suunnittelu etenee vuorovaikutteisena tilanteena, jossa suunnittelija käy vuoropuhelua tilanteen ehtojen kanssa edeten näin suunnittelussaan. Tutkimuksen tarkoituksena on syventää ymmärrystä suunnittelijan suunnitteluprosessin kulusta selvittämällä, millaiset tekijät edistävät ja millaiset tekijät hidastavat suunnittelijan suunnittelutyöskentelyä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka nämä edistäjät ja hidastajat ilmenevät eri suunnittelun vaiheissa. Tutkimustehtävänä on lisäksi luoda tutkimustulosten pohjalta suunnittelun edistämisen työkalu. Tutkimuksen aineisto kerättiin Helsingin yliopiston käsityönopettajaopiskelijoilta Ilmaisullisen tekstiilisuunnittelun -kurssilla. Aineisto koostuu 40 eläytymismenetelmällä tuotetusta kertomuksesta, kahdesta yksilöhaastattelusta ja yhdestä parihaastattelusta. Analyysitapana käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja aineistolähtöisyys määrittää koko tutkimuksen rakennetta. Tutkimuksen tuloksena tavoitettiin yhteensä 118 suunnittelua edistävää ja/tai hidastavaa tekijää, jotka sijoittuvat 10 pääteeman ja 2 tunneteeman alle. Tutkimus osoitti, että pääteemoihin Suunnitteluidea ja Sosiaalinen ulottuvuus liittyvät tekijät saattavat luonteeltaan sekä edistää että hidastaa suunnittelua. Teemoja Motivaatio, Odotukset, Aika ja pakko, Tilannetekijät ja Suunnittelijan kokemus suunnittelun kulun käänteistä tarkasteltiin suunnittelun tavoitteiden, rajoitteiden ja haasteiden näkökulmasta. Teemoihin sisältyvät tekijät saattavat toimia erilaisissa suunnittelutilanteissa suunnittelua edistävästi tai hidastavasti. Teemoihin Työskentelytavat ja Keinot lukeutuvat tekijät, jotka ovat suunnittelijan tekemiä valintoja työskentelyssään, jotka saattavat vaikuttaa suunnitteluun sekä edistävästi että hidastavasti. Ymmärtämiseen ja reflektion -teema oli tärkeä suunnittelun edistymisen näkökulmasta tarkasteltuna, sillä se ei sisältänyt yhtään tekijää, joka luonne olisi ollut yksinomaan suunnittelua hidastava. Kahteen tunneteemaan sisältyvät tunnetekijät liittyivät joko suunnittelijaan itseensä tai suunnittelutilanteeseen. Nämä tunnetekijät olivat luonteeltaan joko suunnittelua edistäviä tai hidastavia. Laadullisen tutkimusaineiston kvantifioiminen analyysin päätteeksi osoitti, että jotkut suunnittelua edistävät ja hidastavat tekijät ilmenevät eri tavoin eri suunnittelun vaiheissa. Tutkimustulosten johtopäätöksenä luotiin Suunnittelun edistämisen työkalu nimeltä Ahto.
Keyword(s): design process designer creative process ideation craft science suunnitteluprosessi suunnittelija suunnittelutaidot luova prosessi käsityötiede suunnittelu käsityö ideointi suunnittelijat slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View
kuhalampi.progradu.pdf 1.413Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record