Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

"Et vaik mä kuin yrittäisin ja löytäisin, tunnistaisin heijät, niin miten mä voin auttaa aikuisena?" : oppilaiden yksinäisyys luokanopettajan silmin

Show full item record

Title: "Et vaik mä kuin yrittäisin ja löytäisin, tunnistaisin heijät, niin miten mä voin auttaa aikuisena?" : oppilaiden yksinäisyys luokanopettajan silmin
Author(s): Taipalus, Marjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Educational Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Tämän tutkielman tavoitteena oli kuvata luokanopettajien sanoittamia kokemuksia ja käsityksiä liittyen oppilaiden yksinäisyyteen: millaisia vaikeuksia luokanopettajat kohtaavat työssään ja millaisin keinoin he yrittivät ratkaista niitä. Tutkimuksessa pyritään luomaan syvempää ymmärrystä luokanopettajien työnkuvasta suhteessa oppilaiden yksinäisyyteen. Lapsista noin viidesosa kärsii yksinäisyydestä. Opettajan toimintaa ohjaavissa virallisissa asiakirjoissa, kuten Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, pidetään oppilaan hyvinvointia tärkeänä, millä epäsuorasti pyritään ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä. Oppilaiden yksinäisyyttä ei kuitenkaan varsinaisesti käsitellä asiakirjoissa, eikä yksinäisyyden tunnistamiseen ja kohtaamiseen tarjota välineitä. Myöskään luokanopettajan koulutuksessa yksinäisyyttä ei käsitellä tutkintorakenteiden mukaan. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla erään eteläsuomalaisen alakoulun viittä luokanopettajaa puolistrukturoidun teemahaastattelun menetelmin. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysimenetelmällä. Luokanopettajien kuvauksissa nousi selkeimmin esille sekä konkreettisesti koettuja että yleisiä yksinäisyyden ilmiön luonteeseen liittyviä vaikeuksia. Luokanopettajat kuvasivat ratkaisujaan kahdenlaisesti: ratkaisuja opettajien kokemiin vaikeuksiin ja opettajan hyvinvointiin auttavia asioita. Näiden tulosten pohjalta muodostui teoreettinen jäsennys, joka valottaa yksinäisyyden dynaamista ilmiötä luokanopettajan työn kontekstissa. Vertaillen tuloksia aiempiin tutkimuksiin opettajat kokevat myös oppilaiden psyykkiset ja henkiset ongelmat vaikeiksi: niitä on hankala tunnistaa, kohdata ja käsitellä. Opettajien ratkaisuihin löytyi myös samansuuntaisia tuloksia muista tutkimuksista: opettajan selviytymistä työstään edistää itsensä kehittäminen, työyhteisön yhteisöllisyys ja ulkopuolinen tuki. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opettajien tulisi selvästi saada enemmän koulutusta ja tukea liittyen oppilaiden yksinäisyyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
The present study describes the experiences and understandings of classroom teachers related to the loneliness of pupils: what kind of difficulties do classroom teachers encounter in their work and how do they try to resolve them. The research aims to establish a deeper understanding of the work of a classroom teacher in relation with the loneliness of pupils. A fifth of the children suffers from loneliness. The official instructions guiding the actions of a teacher, e.g., National Core Curriculum for Basic Education, finds the welfare of pupils important, which indirectly tries to prevent loneliness. However, the loneliness of pupils is not discussed in the instructions and no methods for recognising and encountering loneliness are offered. Also, loneliness is not covered in the education of a classroom teacher per curriculum. The research was conducted using half-structured theme interviews on five classroom teachers of a primary school in southern Finland. The interview results were analysed with a content analysis method. The descriptions of classroom teachers highlighted both concretely experienced difficulties and general difficulties related to the nature of loneliness. The interviewed teachers described their solutions in two ways: solutions to the problems experienced by teachers and solutions aiding the welfare of teachers. Based on these results, a theoretical classification was formed, enlightening the dynamic phenomenon of loneliness in the context of the work of a classroom teacher. Comparing the results to earlier researches, teachers found the mental disorders of pupils hard: they are difficult to recognise, encounter and handle. Teachers used solutions similar to other studies: self-development, communality of the working environment and external support promoted the managing in teaching work. As a conclusion, teachers should evidently be educated and supported more related to the loneliness and mental welfare of pupils.
Keyword(s): yksinäisyys oppilas luokanopettaja puolistrukturoitu teemahaastattelu sisällönanalyysi


Files in this item

Files Size Format View
Marjo_Taipalus_pg_2017.pdf 1.341Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record