Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Puunkorjuuresurssien tehokas käyttö : Metsäkoneyritysten toimintaympäristö ja operatiiviset toimintamallit

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-06-15T06:49:27Z
dc.date.available 2017-06-15T06:49:27Z
dc.date.issued 2017-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13234
dc.title Puunkorjuuresurssien tehokas käyttö : Metsäkoneyritysten toimintaympäristö ja operatiiviset toimintamallit fi
ethesis.discipline Skogsekonomi sv
ethesis.discipline Forest Economics en
ethesis.discipline Metsäekonomia fi
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/7589e9c3-6eeb-4efd-b28e-54262e09fae3
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/c7df5167-a7c2-4c80-96c7-1c8d14d8e804
ethesis.department Institutionen för skogsvetenskaper sv
ethesis.department Department of Forest Sciences en
ethesis.department Metsätieteiden laitos fi
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Mäkelä, Timo
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Puunkorjuun ja metsäteollisuuden yritykset ovat taloudellisesti sekä toiminnallisesti sidoksissa toisiinsa, jolloin menestys on myös toisesta riippuvaista. Puun korjuumäärät Suomessa tulevat kasvamaan, jolloin puunkorjuun koko ketjun tehokas toiminta on tärkeää. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin puunkorjuuyritysten toimintaympäristöä ja toimintamalleja analysoimalla tutkimukseen valitun 12 yrityksen korjuun dataa kolmen vuoden ajalta, haastattelemalla yrittäjiä sekä tarkastelemalla erilaisia toimintamalleja kustannuslaskentamallilla. Tulokset osoittivat, että kaluston vuotuisten tuotos- ja käyttötuntitasojen välillä oli runsaasti vaihtelua. Yleisimmät ongelmat olivat puutavaran vastaanoton ongelmia sekä vuosityön epätasaisuudesta johtuva resurssien käytön hankala suunnittelu. Yrittäjät kaipasivat laajempaa, suunnitelmallisesti hankittua leimikkovarantoa, jolloin voidaan paremmin optimoida siirtoja ja valikoida leimikoita. Asiakkaiden toimihenkilöiden välinen vaihtelu leimikoiden valmistelussa vaatii parannusta ja yritysten omassa toiminnassa kehitettävää on toiminnan seurannassa ja suhtautuminen siihen. Vaihtelu seurannan työkalujen ja seurantaan käytettävien resurssien osalta oli suurta. Seurantaan liittyen johtamisresurssien rajallisuus konkretisoitui keskisuurissa yrityksissä ja tilannetta hankaloittaa kynnys palkata työnjohtohenkilöstöä. Korjuutoiminnan yksikkökustannukset vaihtelivat suuresti, mutta yleisesti kaluston käyttötuntien lisääminen realistisissa rajoissa alensi yksikkökustannusta. Seisokkiajan ja siirtomatkojen vähentäminen sekä riittävän suuri leimikkokoko ja kaluston käyttöaste ovat tärkeitä tekijöitä, joiden muutoksilla saavutetaan jopa useiden prosenttien laskeva vaikutus kustannuksiin verrattuna keskimääräiseen tasoon. Koko Suomen mittakaavassa säästöt olisivat pienilläkin parannuksilla miljoonista kymmeniin miljooniin. Suuri vaihtelu kaluston käyttötunneissa ja tuotoksissa kertoo tehostamismahdollisuuksista. Näitä voidaan löytää kehittämällä toimintaympäristöä yhdessä asiakasyritysten kanssa sekä tarkastelemalla yrityksen omia toimintamalleja ja asenteita avoimesti ja kriittisesti. Korjuuyrityksissä vallitseva yleinen halu kehittyä ja tehostaa toimintaa tarjoaa yhdessä metsäteollisuuden kasvavan puun tarpeen kanssa konkreettisen mahdollisuuden tehostaa koko puunkorjuun ketjun toimintaa. fi
dct.abstract The wood procurement companies and the forest industry are linked in both economical and operational perspective. Therefore, the success of one is dependent on another. In Finland, the procurement volumes are to increase, so efficient performance of procurement operations is vital. In this study, the operational environment and operative practices of the chosen 12 procurement companies were studied by analyzing procurement data of three years’ period, by interviewing the entrepreneurs and by assessing their operative practices with a cost analysis model. The results point out considerable variation in the procured volume and productive machine hours. Common problems were related to timber reception at mills and difficulties in resource utilization planning due to varying amount of harvesting work. Entrepreneurs hoped for larger forest stand inventory and more systematic planning in acquisition of stands to optimize logistics and harvesting. Variation in the worksite preparation performance of the employees of the customers requires improvement and entrepreneurs have development to do in performance monitoring and attitudes towards it. Variation in tools used for monitoring and resources dedicated to it was notable. Limitations of management resources appeared in middle-size companies and hiring supervisor-level personnel is a high threshold. Unit costs for harvesting varied considerably, but in general higher productive machine hours decrease the unit cost. Decrease of the annual standstill-time and transit distances and adequate worksite volume and machinery utilization rate are key factors, that can affect the unit cost by up to several per cent. On national scale, the cost decrement can be from millions of euros to tens of millions only by small improvements Notable variation in productive machine hours and harvested volumes tells about possibilities for improvements. These can be found by developing the operational environment together with customers and by assessing own practices and attitudes openly and critically. Wood procurement companies in general have the will to improve and develop and together with the forest industry’s increasing need for timber, this provides improvement possibilities for the whole chain of wood procurement. en
dct.subject puunkorjuu fi
dct.subject tehokkuus fi
dct.subject toimintaympäristö fi
dct.subject toimintamallit fi
dct.subject kustannusanalyysi fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Valsta, Lauri
ethesis.supervisor Poikela, Asko
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:cc9ec170-a5ad-422f-a729-31235af8b10a
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-05-16 10:22:13:340
ethesis.principalprofessor Valsta, Lauri
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706154902
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Makela_pg_2017.pdf 1.588Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record