Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Metsän taloudellinen merkitys metsänomistajalle

Show full item record

Title: Metsän taloudellinen merkitys metsänomistajalle
Author(s): Pulkki, Petri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää taloudellisesta näkökulmasta, kuinka tärkeänä yksityinen metsäomistaja pitää metsäomaisuuttaan. Tarkoituksena on tuoda esiin metsä yhtenä omaisuuslajina ja selvittää kyseisen omaisuuslajin merkitys ja hyödyntäminen metsänomistajan näkökulmasta, niin sijoitusmuotona, kuin osana kokonaisvarallisuutta. Tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus oli kerätä tietoa ja tarkastella millaisia Danske Bankin metsänomistaja-asiakkaat ovat. Mitkä ovat heidän metsänomistuksen motiivit ja tavoitteet sekä kuinka tärkeänä omaisuuslajina ja talouden turvaajana he metsäomaisuutta pitävät. Tutkimuksen perusjoukko koostui Danske Bank Oyj:n metsänomistajista, joilla oli metsätili. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyseessä oli kvantitatiivinen tutkimus, jossa empiiristä havaintoaineistoa tarkastelemalla ja analysoimalla kerättiin informaatiota yksityismetsänomistajien metsään liittyvistä taloudellisista arvostuksista ja metsän taloudellisesta hyödyntämisestä. Lisäksi selvitettiin metsäomistaja-asiakkaiden pankkipalveluihin liittyviä arvostuksia ja tarpeita. Havaintoaineistoa tarkasteltiin aineistosta muodostettujen luokkien sekä muiden demografisten taustapiirteiden perusteella. Aineiston luokat määriteltiin vastaajien iän, omistamansa metsäpinta-alan ja metsän hoitamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän aktiivisuuden mukaan. Tarkastelun keskeisimpänä kohteena oli metsänomistajien aktiivisuus. Aktiivisuutta pyrittiin analysoimaan logistisen regressiomallin avulla. Tavoitteena oli selvittää mitkä tekijät vaikuttivat metsänomistaja-asiakkaan aktiivisuuteen. Havaintoaineistoon sovitettujen logististen regressiomallien perusteella havaittiin metsäpinta-alan koolla sekä sukupuolella olevan tilastollisesti merkitsevä vaikutus aktiivisuuteen. Tutkimuksesta keräämään aineiston perusteella voidaan todeta metsäomaisuudella olevan taloudellista turvaa tuova vaikutus. Metsäomaisuus aiotaan säilyttää suvussa ja siirtää myöhemmin nuoremmille sukupolville. Virkistysarvoja ja sen tuomaa taloudellista turvaa sekä sieltä saatavia puukauppatuloja arvostetaan. Metsillä on myös merkittävää tunnearvoa ja useat metsänomistajat, kokevatkin vaalivansa sukunsa perintöä. Tutkimuksessa havaittiin, että metsiä arvostettiin sijoituskohteena. Valtaosa metsänomistaja-asiakkaista oli tyytyväinen metsäomaisuuteensa sijoituskohteena. Metsänomistajat ovat tämän kyselytutkimuksen mukaan varovaisia sijoittajia, jotka ennemminkin haluavat turvata omaisuutensa, kuin kerryttää sille tuottoa riskisesti. He omistavat keskimääräistä huomattavasti enemmän metsää, ja ovat jossain määrin tietoisia metsänsä taloudellisesta arvosta.
Keyword(s): metsänomistaja-asiakas puukauppa aktiivisuus metsän taloudellinen hyödyntäminen


Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma. Petri Pulkki..pdf 1.680Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record