Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Laserkeilauspohjaisen metsävaratiedon laadun tarkastus

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-06-15T06:51:21Z
dc.date.available 2017-06-15T06:51:21Z
dc.date.issued 2017-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13242
dc.title Laserkeilauspohjaisen metsävaratiedon laadun tarkastus fi
ethesis.discipline Skogsresursvetenskap och -teknologi sv
ethesis.discipline Forest Resource Science and Technology en
ethesis.discipline Metsävaratiede ja -teknologia fi
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/568622d2-092e-44f6-ac91-0bc71f2abb65
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/c7df5167-a7c2-4c80-96c7-1c8d14d8e804
ethesis.department Institutionen för skogsvetenskaper sv
ethesis.department Department of Forest Sciences en
ethesis.department Metsätieteiden laitos fi
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Kananen, Eero
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Metsistä tarvitaan tarkkaa, ajantasaista ja harhatonta tietoa strategiseen suunnitteluun sekä operatiivisen metsä- ja leimikkosuunnittelun tarpeisiin. Perinteisesti tietoa on kerätty kuvioittaisella arvioinnilla, mutta tiedon tarpeen lisääntyessä ja kustannuksia karsittaessa on tullut tarvetta yhä tehokkaammille menetelmille. Tämän hetken tutkimusten valossa lupaavimmalle menetelmälle vaikuttaa lentolaserkeilaukseen (ALS) perustuva metsieninventointi ja monet suomalaiset metsäorganisaatiot ovatkin ottaneet sen käyttöön operatiivisessa metsävaratiedon tuottamisessa. Jotta menetelmän avulla saadulla tiedoilla voidaan luotettavasti tehdä päätöksiä, on sen laadusta pystyttävä varmistumaan. Tässä tutkimuksessa testattiin ja analysoitiin Tornator Oy:n laserkeilauspohjaisen metsävaratiedon laatua sekä laadun valvontamenetelmää. Tutkimusalueena oli noin 16 000 hehtaaria Tornatorin maita Etelä-Savossa. Alue oli laserkeilattu ja ilmakuvattu Blom Kartta Oy:n toimesta kesällä 2011 ja Blom Kartan tekemän tulkinnan tukena käytettiin Metsäkeskus Etelä-Savon mittaamia maastokoealoja (700 kpl). Tulosten laadun tarkastamiseksi suoritettiin kontrolli-inventoiniti kesällä 2012. Kontrolli-inventoinnissa suoritettiin alueen metsäkuviolle ositettu otanta, jolla valittiin 60 kuviota mitattaviksi. Kullekin kuviolle sijoitettiin 4-6 koealaa, joilta puustotiedot mitattiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka tarkkaa saavutettiinko inventoinnin suorittajalle asetetut laatuvaatimukset sekä kuinka inventoinnin laatua voidaan valvoa luotettavasti, kustannustehokkaasti ja riippumattomasti. Lisäksi tarkasteltiin kuinka inventointiaineistossa ilmenneet virheet vaikuttavat metsänhoitotoimenpiteiden määritykseen ja ajoitukseen. Tuloksia tarkasteltiin usealla eri tavalla kattavan käsityksen saamiseksi. 1) Tunnuksille laskettiin RMSE ja harha. 2) Tunnuksia tarkasteltiin visuaalisten kuvaajien avulla. 3) Muodostettiin pistekuviot 95 % luottamusväleillä ja tarkastettiin suhde 1:1 viivaan. 4) Muodostettiin Bland-Altman kuvat laskemalla kontrollimittauksen ja laserkeilauksen attribuuttien erotuksen keskiarvot ja kuvaamalla nämä vastaavien attribuuttien keskiarvoja vasten. 5) Yhdistämällä toleranssirajat Bland-Altman kuviin. Bland-Altman kuvia käytettäessä kumpaakaan menetelmää ei oleteta täysin tarkaksi ja siten ne tarjoavat oikeudenmukaista tulkintaa laadunvalvonnan tuloksille. Tulosten perusteella inventoinnin suorittajalle asetetut vaatimukset täyttyivät hyvin. Yksittäisillä kuvioilla ilmeni kuitenkin poikkeamia, joiden vaikutukset metsänhoitotoimenpiteiden ajoitukseen ovat merkittäviä. Laserkeilauspohjainen metsävaratieto toimii hyvin mestsäsuunnittelun tukena, mutta sen laadun varmistamiseksi on oltava käytössä menetelmä, jolla mahdolliset poikkeamat pystytään löytämään. fi
dct.subject laserkeilaus fi
dct.subject laadunvalvonta fi
dct.subject metsien inventointi fi
dct.subject metsäsuunnittelu fi
dct.subject toimenpiteiden ajoitus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Kangas, Annika
ethesis.supervisor Vastaranta, Mikko
ethesis.supervisor Kärkkäinen, Kauko
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:4730fd8b-2719-4ebe-b719-4a6a297e272b
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-05-22 14:59:20:499
ethesis.principalprofessor Holopainen, Markus
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706154910
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Eero_Kananen_Pro_Gradu_2017.pdf 6.967Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record