Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Sairaanhoitajavastaanottotoiminnan analysointi Jorvin sairaalan yhteispäivystyksessä vuosina 2013-2016

Show full item record

Title: Sairaanhoitajavastaanottotoiminnan analysointi Jorvin sairaalan yhteispäivystyksessä vuosina 2013-2016
Author(s): Klemetti, Lotta-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Emergency Medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Introduction: Nurse practitioners handles over one third of Jorvi Hospital's health-care center's patients in emergency aid department. Independently, it takes care of approximately 2800 patients and with doctor consultancy approximately 5500 patients annually. The aim of this study is to clarify if nurses with current education can run receptions in the emergency aid department efficiently and mainly independently, how this practice could be improved and is the triage directing suitable patients to nurses. Methodology: The research material was collected in Jorvi Hospital's Emergency Aid Department with three questionnaires during 2015-2016. Additionally, patient information data regarding 668 patient visits to Jorvi Hospital during 2015 were utilized. Results & conclusions: According to the study, the patients directed to nurse practitioners in emergency aid department are mainly young and healthy patients, whose symptoms do not require heavy laboratory assessments. In questionnaires, personnel mentioned issues with triage and to underline that point, over 10% of nurse practitioners patients are eventually redirected to a doctor's reception. With nearly half of NP's patients, a doctor is consulted. Thus the number of patients managed by nurses independently was fewer than expected and it seems that the existing education is not sufficient for them to run the receptions independently. One improvement would be a more sophisticated triage to avoid directing too difficult patients to nurses. In questionnaires, nurses also required additional education and frequent training to improve their capability to run receptions in emergency aid department. Overall, waiting time for patient has decreased, but it is still falling short of the national target. Personnel sees the nurse practitioners as a positive addition to the hospital's emergency department and feels that it has decreased the workload from doctors.
Johdanto: Hoitajavastaanotto huolehtii jo yli kolmasosasta Jorvin TK-päivystyksen potilaista. Se kykenee vastaamaan itsenäisesti n. 2800 potilaan hoidosta vuosittain ja lääkärikonsultoinnin avulla hoitajavastaanoton kautta hoidetaan n. 5500 potilasta vuosittain. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kykenevätkö hoitajat nykyisellä koulutustasolla pitämään päivystyksellistä hoitajavastaanottoa tehokkaasti ja pääosin itsenäisesti, kuinka hoitajavastaanottoa voidaan kehittää ja ohjautuuko triagesta hoitajavastaanotolle tällä hetkellä oikeanlaista potilasmateriaalia. Menetelmät: Tutkimuksen aineisto kerättiin Jorvin sairaalan yhteispäivystyksessä kolmella kyselytutkimuksella, jotka toteutettiin vuosina 2015-2016 ja potilastietojärjestelmän pohjalta koostetulla tilastolla, jossa tarkasteltiin 668 vuonna 2015 Jorvin päivystyksessä hoitajavastaanotolla käynyttä potilasta.. Tulokset ja johtopäätelmät: Hoitajavastaanotolle ohjautuu pääosin nuorehkoa ja perustervettä potilasmateriaalia, jonka oireistot eivät vaadi runsasta laboratorioarviota. Henkilökunta on tuonut esiin potilasluokittelussa olevia ongelmakohtia ja lääkäriä konsultoidaankin lähes joka toisen potilaan kohdalla. Lisäksi 10% hoitajavastaanoton potilaista ohjataan lääkärille, erityisesti mielenterveydellisistä tulosyistä johtuen. Tulos viittaa siis siihen, että triage ohjaa hoitajavastaanotolle sinne kuulumattomia potilaita ja näin ollen potilaiden ohjautumista hoitajavastaanotolle tulisi tarkentaa jo triagessa. Hoitajien itsenäisesti hoitamien potilaiden määrä jäi pienemmäksi kuin oletettiin ja vaikuttaa siltä, että nykyinen koulutus ei ole riittävä laajempaan itsenäiseen vastaanottoon. Hoitajat kaipaavat itsekin lisäkoulutusta ja säännöllisiä ylläpitäviä koulutuksia päivystyksellisen hoitajavastaanoton pitämiseen.. Vaikka odotusajat ovat nopeutuneet, ne jäävät vielä kansallisesta tavoitteesta. Tulosten mukaan henkilökunta näkee hoitajavastaanoton positiivisena lisänä päivystykseen ja on kokenut sen vähentävän lääkäreiden kuormitusta.
Keyword(s): päivystyksellinen hoitajavastaanotto työnjako päivystyksessä hoitajavastaanoton potilasmateriaali Jorvin yhteispäivystys ICPC-2 tuloluokka potilasohjautuvuus Hoitajien antama hoito Päivystysaikainen hoito Sairaalan akuuttihoitopalvelut


Files in this item

Files Size Format View
Syventava tutki ... yhteispaivystyksessa .pdf 1.656Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record