Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Sairaanhoitajavastaanottotoiminnan analysointi Jorvin sairaalan yhteispäivystyksessä vuosina 2013-2016

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-08-23T09:02:50Z
dc.date.available 2017-08-23T09:02:50Z
dc.date.issued 2017-08-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13725
dc.title Sairaanhoitajavastaanottotoiminnan analysointi Jorvin sairaalan yhteispäivystyksessä vuosina 2013-2016 fi
ethesis.discipline Emergency Medicine en
ethesis.discipline Akuuttilääketiede fi
ethesis.discipline Akutmedicin sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Bdaf7167-2d6a-49c7-b97b-d022ac3c58f1
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Klemetti, Lotta-Maria
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Introduction: Nurse practitioners handles over one third of Jorvi Hospital's health-care center's patients in emergency aid department. Independently, it takes care of approximately 2800 patients and with doctor consultancy approximately 5500 patients annually. The aim of this study is to clarify if nurses with current education can run receptions in the emergency aid department efficiently and mainly independently, how this practice could be improved and is the triage directing suitable patients to nurses. Methodology: The research material was collected in Jorvi Hospital's Emergency Aid Department with three questionnaires during 2015-2016. Additionally, patient information data regarding 668 patient visits to Jorvi Hospital during 2015 were utilized. Results & conclusions: According to the study, the patients directed to nurse practitioners in emergency aid department are mainly young and healthy patients, whose symptoms do not require heavy laboratory assessments. In questionnaires, personnel mentioned issues with triage and to underline that point, over 10% of nurse practitioners patients are eventually redirected to a doctor's reception. With nearly half of NP's patients, a doctor is consulted. Thus the number of patients managed by nurses independently was fewer than expected and it seems that the existing education is not sufficient for them to run the receptions independently. One improvement would be a more sophisticated triage to avoid directing too difficult patients to nurses. In questionnaires, nurses also required additional education and frequent training to improve their capability to run receptions in emergency aid department. Overall, waiting time for patient has decreased, but it is still falling short of the national target. Personnel sees the nurse practitioners as a positive addition to the hospital's emergency department and feels that it has decreased the workload from doctors. en
dct.abstract Johdanto: Hoitajavastaanotto huolehtii jo yli kolmasosasta Jorvin TK-päivystyksen potilaista. Se kykenee vastaamaan itsenäisesti n. 2800 potilaan hoidosta vuosittain ja lääkärikonsultoinnin avulla hoitajavastaanoton kautta hoidetaan n. 5500 potilasta vuosittain. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kykenevätkö hoitajat nykyisellä koulutustasolla pitämään päivystyksellistä hoitajavastaanottoa tehokkaasti ja pääosin itsenäisesti, kuinka hoitajavastaanottoa voidaan kehittää ja ohjautuuko triagesta hoitajavastaanotolle tällä hetkellä oikeanlaista potilasmateriaalia. Menetelmät: Tutkimuksen aineisto kerättiin Jorvin sairaalan yhteispäivystyksessä kolmella kyselytutkimuksella, jotka toteutettiin vuosina 2015-2016 ja potilastietojärjestelmän pohjalta koostetulla tilastolla, jossa tarkasteltiin 668 vuonna 2015 Jorvin päivystyksessä hoitajavastaanotolla käynyttä potilasta.. Tulokset ja johtopäätelmät: Hoitajavastaanotolle ohjautuu pääosin nuorehkoa ja perustervettä potilasmateriaalia, jonka oireistot eivät vaadi runsasta laboratorioarviota. Henkilökunta on tuonut esiin potilasluokittelussa olevia ongelmakohtia ja lääkäriä konsultoidaankin lähes joka toisen potilaan kohdalla. Lisäksi 10% hoitajavastaanoton potilaista ohjataan lääkärille, erityisesti mielenterveydellisistä tulosyistä johtuen. Tulos viittaa siis siihen, että triage ohjaa hoitajavastaanotolle sinne kuulumattomia potilaita ja näin ollen potilaiden ohjautumista hoitajavastaanotolle tulisi tarkentaa jo triagessa. Hoitajien itsenäisesti hoitamien potilaiden määrä jäi pienemmäksi kuin oletettiin ja vaikuttaa siltä, että nykyinen koulutus ei ole riittävä laajempaan itsenäiseen vastaanottoon. Hoitajat kaipaavat itsekin lisäkoulutusta ja säännöllisiä ylläpitäviä koulutuksia päivystyksellisen hoitajavastaanoton pitämiseen.. Vaikka odotusajat ovat nopeutuneet, ne jäävät vielä kansallisesta tavoitteesta. Tulosten mukaan henkilökunta näkee hoitajavastaanoton positiivisena lisänä päivystykseen ja on kokenut sen vähentävän lääkäreiden kuormitusta. fi
dct.subject päivystyksellinen hoitajavastaanotto fi
dct.subject työnjako päivystyksessä fi
dct.subject hoitajavastaanoton potilasmateriaali fi
dct.subject Jorvin yhteispäivystys fi
dct.subject ICPC-2 tuloluokka fi
dct.subject potilasohjautuvuus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Harjola, Veli-Pekka
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:41179773-e4df-4a70-9334-1f2a0dfbd8e8
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-05-24 15:49:18:283
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201708235282
dc.type.dcmitype Text
dct.subject.mesh Hoitajien antama hoito fi
dct.subject.mesh Päivystysaikainen hoito fi
dct.subject.mesh Sairaalan akuuttihoitopalvelut fi

Files in this item

Files Size Format View
Syventava tutki ... yhteispaivystyksessa .pdf 1.656Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record