Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

GAAR of the Anti-Tax Avoidance Directive : Interpretation and Effects on the Finnish GAAR of VML 28

Show full item record

Title: GAAR of the Anti-Tax Avoidance Directive : Interpretation and Effects on the Finnish GAAR of VML 28
Author(s): Aaltonen, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Fiscal law
Language: English
Acceptance year: 2017
Abstract:
Veron kiertämistä ehkäisevät yleislausekkeet soveltuvat hyvin veronkierron torjumiseen kansainvälisissä tilanteissa joissa suuryritykset pyrkivät käyttämään hyväkseen eri verojärjestelmistä aiheutuvia eroja alentaakseen verotaakkaansa. Yleislausekkeiden yleinen soveltamisala mahdollistaa puuttumisen veronkiertotilanteisiin nopeasti muuttuvissa kansainvälisissä tilanteissa, joissa erityisiä veronkiertosäännöksiä ei ole vielä säädetty. Tutkielmassa tarkastellaan EU:n Veronkiertodirektiivin 6 artiklan sisältämää yleistä veronkiertolauseketta. Direktiivin tarkoituksena on veron kiertämisen vastaisen vähimmäissuojan luominen kaikkialla Unionissa. EU oikeuteen ei kuitenkaan sisälly kattavaa veronkierron määritelmää, vaan se on joustava käsite, joka on kehittynyt Euroopan Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä suhteessa taloudellisiin perusvapauksiin. Tuomioistuimen oikeuskäytännössä on kehittynyt puhtaasti keinotekoisten järjestelyiden kriteeri, joka heijastuu myös uudessa yleisessä veronkiertosäännössä. Sääntö sisältää samat elementit kuin Emo-tytäryhtiö direktiivin veronkiertosäännös. Artikla 6 edustaa uudenlaista aktiivista lähestymistapaa veronkierron estämiseen positiivisen harmonisaation saralla. Taustalla on Euroopan unionin tarve vahvistaa säännöt, joilla lujitetaan keskimääräistä suojaa sisämarkkinoilla aggressiivista verosuunnittelua vastaan. Yleislausekkeet ovat tehokkaita välineitä veronkierron estämisessä, sillä veronkierron ja hyväksyttävän verosuunnittelun välistä rajaa on hankala ennalta määrittää. Yleislausekkeiden käyttöön liittyy kuitenkin ongelmia: Erityisesti vero-oikeudessa korostuneessa asemassa oleva legaliteettiperiaate sekä oikeusvarmuuden periaate vaikuttavat epäyhteensopivilta joustavan yleislausekkeen kanssa. Myös EU oikeudesta johtuvat taloudelliset perusvapaudet rajoittavat yleislausekkeiden käyttöä. Yritysten toimintaan puuttuminen ennakoimattomalla tavalla saattaisi aiheuttaa esteitä sisämarkkinoille. Tutkielmassa etenkin veronkierron estämisen ja sijoittautumisvapauden ristiriitainen suhde on tarkastelun kohteena. Suomen verojärjestelmässä veronkiertoa ehkäisevällä yleislausekkeella (VML 28 §) on pitkät perinteet. Lausekkeen yhteensopivuus uuden EU säännön kanssa on tutkielmassa tarkastelun kohteena. Jotta Suomen yleinen veronkiertosäännös olisi tulevaisuudessa EU oikeuden vaatimusten mukainen, sen soveltamisessa tulee ottaa huomioon EU:n veronkiertosäännöksen asettamat vaatimukset jotka kuvaavat EU:n primäärioikeuden soveltamisrajoja. Suomen oikeuskäytäntö myös havainnollistaa yleislausekkeen joustavuuden ja mukautumisen uudenlaisiin kansainvälisiin verosuunnittelutilanteisiin.
General anti-abuse rules (GAARs) are seen as effective tools in the battle against tax avoidance and aggressive tax planning exercised by multinational enterprises (MNEs). The open-ended design of GAARs allows tax authorities to keep up with the ever changing landscape of international tax planning. As MNEs engage eminently in cross-border activities and make use of the differences in tax systems of different jurisdictions efficient tools are called for both in the international and in the EU context. In the global scene the OECD has been the initiator in the fight against base erosion and profit shifting with the BEPS action Plan. Accordingly, EU has answered to this increasing international pressure with several legislative initiatives, the most recent of which is the Anti Tax Avoidance Package including the Anti Tax Avoidance Directive (ATA Directive), which also entails a formulation of an EU wide GAAR in the Article 6 (ATAD GAAR). The new ATAD GAAR represents an unprecedented approach in the field of European direct tax law since it creates a detailed anti-abuse provision with the objective of harmonizing the national general anti-abuse rules. The tension from the Community law on national legal systems is twofold: on the one hand, it constitutes the requirement of positive action for the Member States. A Member State lacking a GAAR will be required to stipulate one in order to comply with the Community law. However, the Community law does not only require member states for action, but also sets limits for the national legislation i.e. requires the Member States to refrain from restrictive legislation. The ATAD GAAR is a manifestation of the anti-abuse doctrine formed in the case law of the European Court of Justice. It reflects the three tests that are also included in the anti-abuse provision of the Parent Subsidiary Directive, namely the main purpose test, the conflict with object and purpose test and the artificiality test. On the one hand the rule is necessary to allow Member States to protect their tax bases against the most creative and novel tax planning structures that are not yet addressed through specific provisions. On the other hand, however, the GAAR poses concerns regarding the principles of legality and legal certainty, as it stretches the competence of courts and tax administrations in interpretation of tax avoidance cases. In the EU context also the requirements caused by the Union primary law, namely the fundamental freedoms protecting the smooth functioning of the internal market have to be taken into account. The Finnish tax system already entails a GAAR that applies both to domestic and cross-border situations (VML 28). The compatibility of the Finnish rule with the ATAD GAAR is not evident. As the two rules differ both in their wording as well as in their scope of application, the compatibility of the Finnish rule as well as the interpretation doctrine concerning its application need to be systematically analyzed. As the ATA Directive stipulates only the minimum level of protection that the domestic rules have to attain, the Finnish rule can be stricter from the perspective of the taxpayers. However, the Union primary law sets the upper limit for the application of the rule. For the VML 28 to be compatible with the requirements caused by the Union law, the constituting elements of the ATAD GAAR need to be reflected in the application of the VML 28.


Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Aaltonen_18.7.2017.pdf 1.225Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record