Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aineettoman palkitsemisen merkitys työhyvinvoinnissa ja sen yhteys koettuun työn imuun

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-09-07T14:03:11Z
dc.date.available 2017-09-07T14:03:11Z
dc.date.issued 2017-09-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13794
dc.title Aineettoman palkitsemisen merkitys työhyvinvoinnissa ja sen yhteys koettuun työn imuun fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/106e87cc-fe49-4e6f-b8db-2ea3ecccb219
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/33e8c414-5c5f-4da6-bc67-8d792829b1d4
ethesis.department Institutionen för beteendevetenskaper sv
ethesis.department Institute of Behavioural Sciences en
ethesis.department Käyttäytymistieteiden laitos fi
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Lerssi, Mira
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Objectives. The aim of the present study was to examine the differences in experiences of non-material rewards and work engagement in relation to individual- and employment factors. In addition, the study examined relationships between non-material rewards and experiences of work engagement. Non-material rewards refers to organization's policies, values and practices that individuals experience as rewarding. Work engagement is a fulfilling, positive, affective–cognitive and work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication, and absorption. Both, non-material rewards and work engagement have been found to be related to individuals' emotions and well-being. Based on previous research, the assumption is that the experiences of non-material rewards and work engagement differ when comparing individual- and employment factors. In line with research on well-being at work, this study assumes also that there are positive relationships between non-material rewards and the experiences of work engagement. Methods. The study involved 512 employees who work in vocational schools. Factor analysis was formed to describe the internal structures of non-material rewards and work engagement. General Least Squares analysis with Direct Oblimin rotation was performed for the non-material rewards and the solution was forced into four factors, based on the previous research. For work engagement, Maximum Likelihood analysis was performed and one factor was extracted. Because there came only one factor, the rotation could not be performed. The differences in experiences of non-material rewards and work engagement in relation to individual- and employment factors were examined by using t-test and analysis of variance. The relationships between non-material rewards and experiences of work engagement was examined with regression analysis. Results and conclusions. Experiences of non-material rewards differed by gender and form of employment relationship. Men experienced more fairness regarding rewards than women, and employees in fixed-term employment relationship experienced more appreciation and feedback at work than employees in permanent employment relationship. Experiences of work engagement differed by gender and age. Women experienced more work engagement than men, and 51-55 year-old employees experienced more work engagement than employees under 35. There was positive relationship between two of the dimensions of non-material rewards (rewards from formal competence and appreciation and feedback) and experiences of work engagement. According to the results, experiences of non-material rewards and work engagement differed between some of the individual- and employment factors. In addition, there were positive relationships between non-material rewards and work engagement. Taking these results into account when designing reward systems, can promote well-being and even work engagement in organizations. en
dct.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella aineettoman palkitsemisen ja työn imun kokemusten eroavaisuuksia suhteessa yksilöllisiin ja työsuhdetekijöihin, sekä aineettoman palkitsemisen yhteyksiä työn imun kokemiseen. Aineettomalla palkitsemisella viitataan organisaation toimintatapoihin, arvoihin sekä käytäntöihin liittyviin tekijöihin, jotka yksilö kokee palkitsevina. Työn imu on kaikkialle levittyvä, myönteinen, tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tila, jota luonnehtivat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Molemmilla ilmiöillä on todettu olevan yhteys yksilön tunnekokemuksiin sekä hyvinvointiin. Aiemmissa tutkimuksissa sekä aineettoman palkitsemisen, että työn imun kokemisessa on havaittu eroavaisuuksia yksilöllisten ja työsuhdetekijöiden suhteen, joten myös tämän tutkimuksen olettamus on vastaava. Aineettoman palkitsemisen yhteyttä työn imuun ei ole aiemmin tutkittu, mutta aiemman työhyvinvointitutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että aineettomalla palkitsemisella on positiivisia yhteyksiä työn imun kokemiseen. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 512 toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevää henkilöä. Aineettoman palkitsemisen ja työn imun sisäisten rakenteiden tarkempaa kuvailua varten suoritettiin faktorianalyysi. Aineettoman palkitsemisen faktoroinnissa käytettiin Generalized Least Squares –ekstraktiomenetelmää ja Direct Oblimin –rotaatiota. Faktoriratkaisu pakotettiin neljään faktoriin aiempaan tutkimusteoriaan nojaten. Työn imun faktoroinnissa käytettiin Maximum Likelihood –ekstraktointia. Ratkaisuksi syntyi vain yksi ulottuvuus, jolloin rotatointia ei voitu suorittaa. Aineettoman palkitsemisen ja työn imun kokemisen eroja suhteessa yksilöllisiin ja työsuhdetekijöihin tarkasteltiin t-testin sekä varianssianalyysin avulla. Aineettoman palkitsemisen yhteyksiä työn imuun selvitettiin regressioanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Aineettoman palkitsemisen kokemukset erosivat sukupuolen ja työsuhdemuodon suhteen. Miehet kokivat palkitsemisen oikeudenmukaisuutta naisia enemmän ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat kokivat vakituisessa työsuhteessa olevia enemmän arvostusta ja palautetta työssään. Työn imun kokemukset erosivat sukupuolen ja iän suhteen. Naiset kokivat miehiä enemmän ja 51-55-vuotiaat alle 35-vuotiaita enemmän työn imua. Aineettoman palkitsemisen ulottuvuuksista muodollisesta pätevyydestä palkitseminen sekä arvostus ja palaute olivat positiivisessa yhteydessä koettuun työn imuun. Tulosten perusteella aineettoman palkitsemisen ja työn imun kokemukset erosivat osan taustatekijöistä suhteen ja aineettoman palkitsemisen sekä työn imun välillä havaittiin olevan positiivisia yhteyksiä. Tulosten huomioiminen organisaatioiden palkitsemisjärjestelmiä suunniteltaessa voi toimia merkittävänä mahdollistajana hyvinvoinnin ja jopa työn imun edistämisessä organisaatioissa. fi
dct.subject aineeton palkitseminen fi
dct.subject työhyvinvointi fi
dct.subject työn imu fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Ikonen, Merja
ethesis.supervisor Niemivirta, Markku
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:d065bb8b-319a-4550-ad2f-2ba4dea3be0b
ethesis.degreeprogram Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus fi
ethesis.degreeprogram Master's Degree in Education (Finnish) en
ethesis.degreeprogram Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (finskspråkig) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/29d8275c-60a4-4fea-af6e-ef88b8be69a9
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-06-19 15:25:15:942
ethesis-internal.abstract.secondary Objectives. The aim of the present study was to examine the differences in experiences of non-material rewards and work engagement in relation to individual- and employmentfactors. In addition, the study examined relationships between non-material rewards and experiences of work engagement. Non-material rewards refers to organization’s policies, values ​​and practices that individuals experience as rewarding. Work engagement is a fulfilling, positive, affective–cognitive and work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication, and absorption. Both, non-material rewards and work engagement have been found to be related to individuals’ emotions and well-being. Based on previous research, the assumption is that the experiences of non-material rewards and work engagement differ when comparing individual- and employmentfactors. In line with research on well-being at work, this study assumes also that there are positive relationships between non-material rewards and the experiences of work engagement. Methods. The study involved 512 employees who work in vocational schools. Factor analysis was formed to descripe the internal structures of non-material rewards and work engagement. General Least Squares analysis with Direct Oblimin rotation was performed for the non-material rewards and the solution was forced into four factors, based on the previous research. For work engagement, Maximum Likelihood analysis was performed and one factor was extracted. Because there came only one factor, the rotation could not be performed. The differences in experiences of non-material rewards and work engagement in relation to individual- and employmentfactors were examined by using t-test and analysis of variance. The relationships between non-material rewards and experiences of work engagement was examined with regression analysis. Results and conclusions. Experiences of non-material rewards differed by gender and form of employment relationship. Men experienced more fairness regarding rewards than women, and employees in fixed-term employment relationship experienced more appreciation and feedback at work than employees in permanent employment relationship. Experiences of work engagement differed by gender and age. Women experienced more work engagement than men, and 51-55 year-old employees experienced more work engagement than employees under 35. There was positive relationship between two of the dimensions of non-material rewards (rewards from formal competence and appreciation and feedback) and experiences of work engagement. According to the results, experiences of non-material rewards and work engagement differed between some of the individual- and employmentfactors. In addition, there were positive relationships between non-material rewards and work engagement. Taking these results into account when designing reward systems, can promote well-being and even work engagement in organizations. und
ethesis-internal.abstract.primary Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella aineettoman palkitsemisen ja työn imun kokemusten eroavaisuuksia suhteessa yksilöllisiin ja työsuhdetekijöihin, sekä aineettoman palkitsemisen yhteyksiä työn imun kokemiseen. Aineettomalla palkitsemisella viitataan organisaation toimintatapoihin, arvoihin sekä käytäntöihin liittyviin tekijöihin, jotka yksilö kokee palkitsevina. Työn imu on kaikkialle levittyvä, myönteinen, tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tila, jota luonnehtivat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Molemmilla ilmiöillä on todettu olevan yhteys yksilön tunnekokemuksiin sekä hyvinvointiin. Aiemmissa tutkimuksissa sekä aineettoman palkitsemisen, että työn imun kokemisessa on havaittu eroavaisuuksia yksilöllisten ja työsuhdetekijöiden suhteen, joten myös tämän tutkimuksen olettamus on vastaava. Aineettoman palkitsemisen yhteyttä työn imuun ei ole aiemmin tutkittu, mutta aiemman työhyvinvointitutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että aineettomalla palkitsemisella on positiivisia yhteyksiä työn imun kokemiseen. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 512 toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevää henkilöä. Aineettoman palkitsemisen ja työn imun sisäisten rakenteiden tarkempaa kuvailua varten suoritettiin faktorianalyysi. Aineettoman palkitsemisen faktoroinnissa käytettiin Generalized Least Squares –ekstraktiomenetelmää ja Direct Oblimin –rotaatiota. Faktoriratkaisu pakotettiin neljään faktoriin aiempaan tutkimusteoriaan nojaten. Työn imun faktoroinnissa käytettiin Maximum Likelihood –ekstraktointia. Ratkaisuksi syntyi vain yksi ulottuvuus, jolloin rotatointia ei voitu suorittaa. Aineettoman palkitsemisen ja työn imun kokemisen eroja suhteessa yksilöllisiin ja työsuhdetekijöihin tarkasteltiin t-testin sekä varianssianalyysin avulla. Aineettoman palkitsemisen yhteyksiä työn imuun selvitettiin regressioanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Aineettoman palkitsemisen kokemukset erosivat sukupuolen ja työsuhdemuodon suhteen. Miehet kokivat palkitsemisen oikeudenmukaisuutta naisia enemmän ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat kokivat vakituisessa työsuhteessa olevia enemmän arvostusta ja palautetta työssään. Työn imun kokemukset erosivat sukupuolen ja iän suhteen. Naiset kokivat miehiä enemmän ja 51-55-vuotiaat alle 35-vuotiaita enemmän työn imua. Aineettoman palkitsemisen ulottuvuuksista muodollisesta pätevyydestä palkitseminen sekä arvostus ja palaute olivat positiivisessa yhteydessä koettuun työn imuun. Tulosten perusteella aineettoman palkitsemisen ja työn imun kokemukset erosivat osan taustatekijöistä suhteen ja aineettoman palkitsemisen sekä työn imun välillä havaittiin olevan positiivisia yhteyksiä. Tulosten huomioiminen organisaatioiden palkitsemisjärjestelmiä suunniteltaessa voi toimia merkittävänä mahdollistajana hyvinvoinnin ja jopa työn imun edistämisessä organisaatioissa. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201709075332
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative The meaning of non-material rewards in well-being at work and its relationship to work engagement en

Files in this item

Files Size Format View
Mira Lerssi Pro gradu.pdf 796.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record