Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aapisten pojat : aapisten poikahahmojen kuvaus 1950-luvulta 2010-luvulle

Show full item record

Title: Aapisten pojat : aapisten poikahahmojen kuvaus 1950-luvulta 2010-luvulle
Author(s): Suomalainen, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
The purpose of this study is to find out how boys are portrayed in the Finnish ABC books through different decades. The data of the study consist of ABC books from the 1950s, 1970s, 1990s, 2000 and 2010s. The newest ABC book is published in 2016, and it follows the Finnish study plan of 2014. The ABC books chosen for this study have been published during the last 60 years. With 10 or 20 years' time difference between each book, it is possible study the changes in the portrayal of boy characters. The study focuses on the texts and pictures where the boy characters are shown. Special attention is paid to the looks and action of the boys in the ABC books. The boy characters are compared to the girl characters presented in the ABC books, in order to analyze whether the way the boys are being described differs from the way the girls are being described. The assumption is that there are some remarkable differences in this portrayal, especially when comparing the oldest ABC book from the 1950s to that of 2010s. Previous research has shown that the great changes taking place during the 1960s has also had its effect on the ABC books of that time; there should be a considerable decrease in stories and pictures related to national identity. As a new feature after the 1960s, the equality in friendships between the boy and girl characters has emerged. However, a gendered portrayal of the characters is still to some extent visible in ABC books until end of 1990s. The method of the study was content analysis. Each ABC book was first analyzed in detail after which the results were compared with each other. Special research questions were used to find out how the boys were shown during different times and to what extent the portrayal of boys and girls differed from each other. A context analytical approach is visible in the way that the norms and values of each ABC book were mirrored in relation to their own time. The results of the study show that even if the way boys are described has changed a lot from 1950s to 2010s, some features have remained the same. In the ABC books from 1950s and 1970s boys are shown as brave and active actors. Starting 1990s there is more sensitiveness in the way boys are described than in the earlier ABC books. Starting from the 2000s the boy and girl characters do not differ remarkably from each other. In the ABC book of 2016 the boys are clearly portrayed as background characters, being more quiet than the girls.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisina viiden eri vuosikymmenen aapiset kuvaavat poikahahmoja. Tutkielmaan valikoituivat 1950-, 1970-, 1990-, 2000- ja 2010-luvun aapiset. Tutkielman uusin aapinen ilmestyi vuonna 2016 ja on linjassa vuoden 2014 opetussuunnitelman kanssa. Tutkielman aineistojen aapiset valittiin niin, että niiden ilmestymisajankohdat ovat noin kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden välein. Tällöin on mahdollista havaita muutokset aapisten poikahahmojen esittämisessä. Tutkimuksessa tarkkaillaan aapisten tekstejä ja kuvia, joissa kuvataan poikahahmoja. Tarkkailun kohteena on poikahahmojen ulkonäkö ja toiminta. Poikahahmoja verrataan aapisten tyttöhahmoihin ja analysoidaan, eroavatko poikahahmojen kuvaukset jollakin tapaa tyttöhahmojen kuvauksista. Oletuksena oli, että eroavaisuuksia löytyisi etenkin vanhimpien ja uusimpien aapisten välillä. Aapiskirjallisuuteen on tutkimusten mukaan heijastunut 1960-luvun aikoihin suurehkoja ideologisia muutoksia. Aapisten tarina- ja kuvamaailmasta vähenivät tuolloin kansallisidentiteetin nostattamiseen tähdänneet tarinat ja kuvitukset. Tilalle tuli tasa-arvoisen ystävyyden kuvaus. Pojat ja tytöt alkoivat leikkiä yhdessä, mutta sukupuolirooleja ilmeni vielä 1900-luvun loppuvuosikymmenille saakka aapisissa. Tutkimus toteutettiin sisällönanalyyttisesti, jolloin jokainen aapinen analysoitiin ensin yksityiskohtaisesti ja sen jälkeen vertaillen muihin aapisiin. Sisällönanalyysia ohjasivat tutkimuskysymykset, joilla selvitettiin, millaisia poikahahmoja aapisten kuvat ja tarinat rakentavat viitenä eri vuosikymmenenä ja eroavatko tyttö- ja poikahahmojen kuvauksen tavat toisistaan aapisissa. Kontekstianalyyttinen tutkimusote näyttäytyi tässä tutkimuksessa siten, että aapisista välittyviä arvoja ja normeja peilattiin omaan aikakauteensa. Tutkimuksesta voidaan kokoavasti todeta, että poikahahmojen kuvaustapa on muuttunut 1950-luvulta 2010-luvulle, mutta osin pysynyt myös samanlaisena. 1950- ja 1970-lukujen aapisissa poikahahmot näyttäytyivät rohkeina ja reippaina toimijoina. 1990-luvulta lähtien poikahahmojen kuvauksessa on enemmän herkkyyden esittämistä kuin aikaisemmissa aapisissa. 2000-luvun aapisista lähtien tyttö- ja poikahahmot eivät ulkonäöllisesti poikenneet kovin paljon toisistaan. Vuoden 2016 aapisessa kuvattiin poikahahmot selkeästi tyttöhahmojen taustalla, tyttöjä hiljaisempina osapuolina.
Keyword(s): aapinen henkilöhahmo sukupuoli toimijuus


Files in this item

Files Size Format View
Suomalainen_Heidi_PG_Aapistenpojat_2017.pdf 3.457Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record