Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Factors Behind Creditless Recoveries : Country Group Comparison

Show full item record

Title: Factors Behind Creditless Recoveries : Country Group Comparison
Author(s): Heinilä, Teemu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Discipline: Economics
Language: English
Acceptance year: 2017
Abstract:
Erityisesti vuosien 2007-2009 globaalin finanssikriisin jälkeen pankkiluotonannon roolia talouden elpymisen kannalta on tutkittu kirjallisuudessa yhä enenevissä määrin. Yleisesti pankkiluotonannon ajatellaan olevan merkittävä rahoituslähde, joka osaltaan tukee talouskasvua. Näin ollen tuotannon ja pankkiluotonannon pitäisi liikkua aina samaan suuntaan. Todisteet kuitenkin osoittavat, että luotottomat elpymiset – episodit, jossa tuotanto elpyy ilman pankkiluotonannon kasvua – ovat olleet yleisiä niin kehittyneissä maissa kuin myös nousevissa talouksissa ja kehitysmaissa. Täten ilmiön yksityiskohtaisempi tutkiminen on tärkeää parantaaksemme ymmärrystä luotottomien elpymisten luonteesta, sillä niiden on havaittu olevan heikompia ja pitkittyneempiä kuin normaalien elpymisten. Tutkielma analysoi luotottomien elpymisten keskeisimpiä määrittäviä tekijöitä (i) kehittyneissä talouksissa ja (ii) nousevissa talouksissa ja kehitysmaissa, ja vertailee eroja näiden maaryhmien välillä. Näitä tekijöitä tutkitaan käyttämällä estimointimenetelmänä probit-mallia paneeliaineistoa hyödyntäen. Aineisto sisältää 32 kehittynyttä maata sekä 105 nousevaa taloutta ja kehitysmaata vuosina 1980-2015. Tutkielma tuo lisäarvoa olemassa olevan kirjallisuuden ympärille huomioimalla vuosien 2007-2009 globaalin finanssikriisin. Lisäksi analyysi keskittyy enemmän kehittyneisiin maihin, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle aiemmassa kirjallisuudessa. Tutkielman empiiristen tulosten mukaan taantumaa edeltävä pankkikriisi vaikuttaa kasvattavan merkittävästi luotottomien elpymisten esiintyvyyden todennäköisyyttä kummassakin maaryhmässä. Lisäksi tulosten mukaan taantumaa edeltävä investointien lasku kasvattaa merkittävästi luotottomien elpymisten todennäköisyyttä kehittyneissä maissa. Vastaavasti tulokset nousevista talouksista ja kehitysmaista viittaavat siihen, että reaalisen BKT:n voimakas supistuminen sekä valuuttakriisit kasvattavat luotottomien elpymisten todennäköisyyttä. Olemassa oleva kirjallisuus tarjoaa useita hypoteeseja, jotka saattaisivat ainakin osittain selittää empiirisiä tuloksia. Tyypillisesti pankkikriisi pakottaa pankit puhdistamaan taseitaan ja sitä myöten vähentämään luotonantoa, joka puolestaan todennäköisesti lisää luotottomien elpymisten todennäköisyyttä kummassakin maaryhmässä. Eroja tuloksissa maaryhmien välillä on usein perusteltu eroilla rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyydessä. On todennäköistä, että kehittyneiden talouksien kehittyneemmät rahoitusmarkkinat helpottavat yritysten mahdollisuuksia hyödyntää muita vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Likviditeettiromahduksen kohdatessa yritykset voivat parantaa likviditeettiään ja lopulta tuotantoa investointeja ja siten lainanottoa supistamalla. Luotottomia elpymisiä on selitetty myös siirtymällä luottointensiivisistä toiminnoista vähemmän luottointensiivisiin toimintoihin.
The role of bank credit in shaping economic recoveries has been the subject of a growing body of literature, especially in the aftermath of the global financial crisis of 2007-2009. Generally, bank lending is thought to be an important source of finance that supports economic growth, indicating that output and bank credit should always move in the same direction. However, the evidence shows that creditless recoveries – episodes in which output recovers without the growth of bank credit – have been common both in advanced as well as in emerging and developing economies. Thus, a more detailed examination of this phenomenon is important to improve our understanding of the nature of creditless recoveries that have been found to be weaker and more protracted than normal recoveries. This thesis analyzes the main determinants of creditless recoveries in (i) advanced and (ii) emerging and developing economies and compares the differences between these country groups. The key determinants of creditless recoveries are studied by using a panel probit estimation method. The data sample includes 32 advanced and 105 emerging and developing economies in the period of 1980-2015. This thesis adds value to existing literature by taking the global financial crisis of 2007-2009 into account. Particular focus will be given to analyzing advanced economies, which have gained less attention in the existing literature. The empirical results of this thesis suggest that a banking crisis that preceded a recession seems to be a major factor increasing the probability of creditless recoveries in both country groups. Furthermore, the results from advanced economies indicate that declining investments preceding an economic downturn will significantly increase the likelihood of creditless recoveries. On the contrary, the findings from emerging and developing economies suggest that sizeable contractions in real GDP as well as currency crises are likely to increase the probability of creditless recoveries. The existing literature offers several hypotheses that might, at least partly, explain the obtained empirical results. A banking crisis typically forces banks to clean up their balance sheets and thus reduce lending, which in turn is likely to increase the probability of creditless recoveries in both country groups. The differences in results between the country groups have been commonly explained as a result of the divergent progress of financial markets. It is likely that advanced economies have more developed financial markets which makes it easier for firms to exploit alternative funding sources. In the event of a liquidity crunch, firms may boost their liquidity and eventually output by curtailing investments and thus borrowing. Creditless recoveries may also be explained by a shift from more to less credit-intensive activities.


Files in this item

Files Size Format View
Heinila_Taloustiede.pdf 738.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record