Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

"Eat, move, sleep" : miten työikäiset suomalaiset kokevat hyvinvoinnin ja sen tavoittelun 2010-luvulla

Show full item record

Title: "Eat, move, sleep" : miten työikäiset suomalaiset kokevat hyvinvoinnin ja sen tavoittelun 2010-luvulla
Author(s): Lehtonen, Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Education (General and Adult education)
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Aim. The aim of this Thesis was to find out what kind of needs for well-being the working-age Finns have and how they experience work-engagement. The Research problem was that even though the well-being need have been proved to be universal it is motivated to study the connection between well-being and work-engagement out of a subjective perspective on needs. The Classical Well-being model the Subjective Well-being Theory, SWB and Self-Determination Theory, SDT were used as the Theoretical Reference frame of this Thesis. Methods. The study was conducted in a qualitative manner. Eight people took part in this study and were interviewed. The respondents were interviewed and filled in a questionnaire regarding their background information. The interviews were conducted using a half-structured theme interview. The data was coded with the Atlas.ti programme and analyzed with the theory bound content analysis method. Results. The results confirmed that the pursuit of well-being is a value of great meaning to the respondents in this study. The results showed that well-being according to the respondents consists mainly of the satisfaction of basic needs like nurture and rest - but also of satisfying the higher level needs like self-fulfillment. Part of the basic needs were seen even as important as the higher-level needs hence, diet and working out were given a lot of attention. Work engagement was mostly affected by how one sees oneself or how other people see oneself. The results even showed that most of the working-aged people have experienced exhaustion or burnout at some point of their lives.
Tavoitteet. Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää, minkälaisia hyvinvointitarpeita ja työni mun kokemuksia työikäisillä suomalaisilla on. Tutkimusongelma oli, että on perusteltua tutkia lisää hyvinvointia ja työnimua sekä niiden keskinäistä suhdetta subjektiivisesta näkökulmasta, syvemmän ymmärryksen saamiseksi, vaikka tarpeiden on todettu olevan universaaleja. Teorioina on hyödynnetty Klassista hyvinvointimallia, Subjektiivisista hyvinvointia sekä Itsemääräytymisteoriaa. Menetelmät. Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisen tutkimusperinteen mukaisesti. Tutkielmaa varten haastateltiin kahdeksaa henkilöä. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidun teemahaastattelun mukaisesti. Tutkimustulosten analyysiä varten hyödynnettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysimenetelmää sekä aineiston koodauksessa Atlas.ti-ohjelmaa. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset vahvistivat sen näkemyksen, että hyvinvoinnin tavoittelu on tärkeä arvo haastatelluille henkilöille. Tulokset osoittivat, että hyvinvoinnin nähdään koostuvan niin puutos- kuin kehitystarpeista. Puutostarve ravinnonsaanti näyttäytyi työikäisille kehitystarpeen kaltaisena eli ruokavalioon, harrastuksiin kiinnitettiin runsaasti huomiota. Työn imuun vaikuttui eniten se, miten muut näkevät sinut ja miten itse näet itsesi. Tuloksista ilmeni myös, että monet tutkielman työikäisistä ovat kokeneet uupumusta jossain vaiheessa työikäisyyttään ja että työ ei ollut ainoa mikä uuvuttaa tämän päivän ihmistä.
Keyword(s): subjektiivinen hyvinvointi hyvinvointi työn imu perustarve


Files in this item

Files Size Format View
GRADU6_2017A_SOFIA LEHTONEN.pdf 1.236Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record