Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Opettajuus ja temperamentti : millaisia suomalaiset opettajaopiskelijat ovat temperamentiltaan?

Show full item record

Title: Opettajuus ja temperamentti : millaisia suomalaiset opettajaopiskelijat ovat temperamentiltaan?
Author(s): Aakus, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
The aim of this study is to research the temperament of Finnish students in teacher education programmes. The research pursued to examine the temperaments that Finnish students studying to become a teacher have and whether there are any similarities or differences between students in Class Teacher Education Programme (CTEP) and Subject Teacher Education Programme (STEP). Recent studies have focused on the basic education pupils' temperament and the possible benefits or disadvantages that his/hers own temperament may provoke in classroom and school environment. However, we also need to study the temperament of the teachers since they have a major role in classroom interaction. In this study Mary Rothbart's The Adult Temperament Questionnaire (later the ATQ) was utilized to measure and construct the temperament of the students in teacher education. The ATQ forms four main temperament characters which divide furthermore in smaller temperament components. Four main temperament characters according to the ATQ are extraversion, effortful control, negative affect and orienting sensitivity. 425 participants took part in this research from eight different cities in Finland. Data was collected by University of Helsinki e-lomake query. In the query 77 the ATQ -claims were asked. It was necessary to make some changes in the ATQ –model before the further analyses were made. Two temperament components were deleted from the model. After the changes it was reliable to use the query for the analyses. The reliability analysis was made for the main temperament characters and smaller temperament components as well. Temperament differences between class teacher students and subject teacher students were analyzed by using ANOVA. ANOVA was also used for analyzing the temperament differences between students from different cities. T-test was used for analyzing the differences between the sexes. ANOVA-results revealed that there were temperament differences between class teacher students and subject teacher students. ANOVA-results also revealed that there were some temperament differences between the students from different cities. Finally, t-test –results revealed that there were differences in seven temperament components out of 11 between sexes.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia tulevien suomalaisten peruskoulun opettajen temperamentteja. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaisia tulevat suomalaiset peruskoulun opettajat ovat temperamentiltaan ja löytyykö luokanopettajien ja aineenopettajien väliltä eroja temperamenttien suhteen. Viime aikainen tutkimus on keskittynyt vahvasti oppilaan temperamenttiin ja sen aiheuttamiin hyötyihin tai haasteisiin koulumaailmassa. Tutkimusta tarvitaan kuitenkin myös opettajien temperamenteista, sillä he ovat opetus- ja vuorovaikutustilanteen toinen osapuoli ja heidän temperamentilla on myös osaltaan vaikutusta kouluarkeen ja opetustilanteisiin. Tutkimuksessa hyödynnetään Mary Rothbartin the Adult Temperament Questionnaire –temperamenttimittaria (myöhemmin the ATQ). Mittari mittaa Rothbartin teorian mukaisesti neljää päätemperamenttipiirrettä, jotka jakautuvat edelleen pienempiin osatekijöihin. Päätemperamenttipiirteet ovat the ATQ –temperamenttimittarilla mitattuna ulospäinsuuntautuneisuus, itsekontrolli, vastoinkäymisiin suhtautuminen ja herkkyys aistimuksille. Tutkimukseen osallistui 425 opettajaopiskelijaa. Aineisto kerättiin e-lomakkeella, jossa esitettiin 77 mittariin kuuluvaa kysymystä. The ATQ-mittaria muokattiin alkuperäisestä versioista, jotta sitä pystyttiin luotettavasti käyttämään analyyseissä. Mittarista poistettiin tässä tutkimuksessa kaksi summamuuttujaa. Mittari ei siis sopinut alkuperäisessä muodossaan tälle aineistolle, mutta osoittautui toimivaksi muutosten jälkeen. Pää- ja osatemperamenttipiirteille suoritettiin reliabiliteettianalyysi. Luokanopettajien ja aineenopettajien temperamentteja verrattiin keskenään yksisuuntaisella varianssianalyysilla, jota käytettiin myös verrattaessa eri kaupunkien opiskelijoita keskenään. Sukupuolten välisiä eroja tarkasteltiin riippumattomien otosten t-testillä. Analyysien tuloksista huomattiin, että luokanopettajien ja aineenopettajien väleiltä löytyi tilastollisesti merkitsevää eroa kahden temperamenttipiirteen osalta. Eri paikkakunnilla opiskelevien opiskelijoiden temperamentteja verratessa löytyi tässä tutkimuksessa temperamenttieroja helsinkiläisten ja jyväskyläläisten väliltä. Sukupuolten välisiä eroja löytyi puolestaan seitsemän temperamenttipiirteen osalta.
Keyword(s): temperament personality class teacher subject teacher temperamentti persoonallisuus luokanopettaja aineenopettaja


Files in this item

Files Size Format View
AakusJohanna_progradu.pdf 2.398Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record