Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Osallisuus ja lapsen tuen tarve lapsiryhmässä : vantaalaisten lastentarhanopettajien näkemyksiä osallisuudesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä

Show full item record

Title: Osallisuus ja lapsen tuen tarve lapsiryhmässä : vantaalaisten lastentarhanopettajien näkemyksiä osallisuudesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä
Author(s): Ikäläinen-Nyman, Soile
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
To advance children's participation is actively pursued and it is seen as a leading concept in documents guiding the work of early childhood education. However, supporting children's participation requires a common understanding of what the concept means. This study examines the views of kindergarten teachers in Vantaa about the participation of children. The study identifies factors affecting participation, and examines in particular how kindergarten teachers feel that the need for special education influences the child's participation in early childhood education. The characteristics and skills associated with adult activities that contribute to the realization of each child's participation and the sense of belonging are analyzed as part of the study. The theoretical framework of the study is based on the view of participation as one of the principle of inclusion. The theory of participation has been dealt with according to the multidimensional model of Leena Turja. The material of the study was collected at half structured interviews witch were taken part in seven teachers from city of Vantaa on February 2017. The interviews were recorded and transcribed for analysis. The analysis was done with the methods of content analysis. Sosiograms of the groups have been utilized as a supplementary research material. The results of the study show that interviewed teachers describe participation as a multi-dimensional phenomenon that can be viewed from different perspectives. Determining participation was considered challenging and there was a clear need for a common discussion both in the team and in the work community. In general, participation was seen as an important topic that could also have a wider impact on children's well-being. According to the interviewed kindergarten teachers, the special educational needs of the child contributed significantly to their participation in the group. However, the factors contributing to participation are strongly linked to an inclusive culture and supported the participation of every child in the group. Kindergarten teachers felt that the same factors could support and, on the other, block children's participation. Play was felt as an activity to support participation and children's peer interaction. The most important factor for participation was adult activity and interaction that takes into account the individual needs of children.
Osallisuuden edistämiseen pyritään aktiivisesti ja se näkyy käsitteenä vahvasti varhaiskasvatuksen työtä ohjaavissa asiakirjoissa. Lasten osallisuuden lisääminen edellyttää kuitenkin yhteistä ymmärrystä siitä, mitä osallisuudella tarkoitetaan. Tämä tutkimus selvittää vantaalaisten lastentarhanopettajien näkemyksiä lasten osallisuudesta. Tutkimuksessa kartoitetaan osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä tarkastellaan erityisesti miten lastentarhanopettajat kokevat kehityksen ja oppimisen tuen tarpeen vaikuttavan lapsen osallisuuteen. Aikuisen toimintaan liittyviä ominaisuuksia ja taitoja, jotka osaltaan tukevat jokaisen lapsen osallisuuden toteutumista ja joukkoon kuulumisen tunnetta, selvitetään osana tutkimuksen kulkua. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii näkemys osallisuudesta yhtenä inkluusion kantavana periaatteena. Osallisuuden teoriaa on käsitelty Leena Turjan Osallisuuden moniulotteisen mallin mukaisesti. Tutkimuksen aineisto hankittiin puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla, joihin osallistui yhteensä seitsemän vantaalaista lastentarhanopettajaa helmikuussa 2017. Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin analyysia varten. Analyysi toteutettiin sisällönanalyysin menetelmin. Lapsiryhmien sosiogrammeja hyödynnettiin täydentävänä aineistona. Tutkimustulokset osoittavat, että haastatellut lastentarhanopettajat kuvaavat osallisuutta moniulotteisena ilmiönä, jota voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista. Osallisuuden määrittely koettiin haastavaksi ja yhteiselle keskustelulle niin tiimissä kuin työyhteisössäkin nähtiin selkeästi tarvetta. Yleisesti lasten osallisuus nähtiin tärkeänä aiheena, jolla voidaan vaikuttaa myös laajemmin lasten hyvinvointiin. Tuen tarve vaikutti merkittävästi haastateltujen lastentarhanopettajien mukaan lasten osallisuuden toteutumiseen lapsiryhmässä. Kuitenkin osallisuutta edistävät tekijät liittyvät vahvasti inklusiiviseen toimintakulttuuriin ja tukivat kaikkien lasten osallisuutta lapsiryhmässä. Lastentarhanopettajat kokivat, että samat tekijät voivat toimia lasten osallisuutta tukevina ja toisaalta sitä estävinä tekijöinä. Leikki koettiin vahvasti niin osallisuutta kuin lasten vertaisvuorovaikutusta tukevana työtapana. Olennaisin osallisuuteen vaikuttava tekijä oli aikuisen toiminta sekä lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva vuorovaikutus.
Keyword(s): varhaiskasvatus osallisuus inkluusio


Files in this item

Files Size Format View
soile_ikalainennyman_pg_2017.pdf 836.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record