Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Eurooppaoikeus"

Sort by: Order: Results:

 • Rantamaula, Mari (2017)
  Euroopan yhteisöt luotiin alun perin edistämään jäsenvaltioiden taloudellista yhteistyötä, vaikka yhteistyön tiivistämisellä pyrittiin samalla estämään konflikteja. Rooman sopimuksessa ei liioin ollut yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan viittaavia artikloita. Taloudellisen integraation edistäminen on yhä edelleen EU:n johtava päätavoite, vaikka perussopimuksissa on sittemmin korostettu myös ihmisoikeuksien asemaa. Vasta 1990-luvun Maastrichtin sopimuksen myötä EU on voinut asettaa poliittisia pakotteita, joista Euroopan unionin kielenkäytössä käytetään termiä ”rajoittavat toimenpiteet”. Viimeksi Euroopan unionin perussopimuksia on muokattu vuonna 2009 voimaan tulleella Lissabonin sopimuksella, jolla pakotteita koskevaa päätöksentapamenettelyä ei kuitenkaan muokattu. Tällä hetkellä EU:lla on noin 30 voimassa olevaa pakoteohjelmaa, jotka perustuvat EU:n autonomisiin pakotteisiin. Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka muodostaa pääsääntöisesti alueen, jossa Euroopan unionin tuomioistuimen rooli on kapea. Luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille on kuitenkin heille osoitettujen pakotteiden laillisuuden arvioimiseksi varattu poikkeuksellisesti mahdollisuus kääntyä Euroopan unionin tuomioistuinten puoleen. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöllä on ollut kansainvälisesti tarkasteltuna merkittävä rooli rajoittavia toimenpiteitä koskevien linjanvetojen synnyssä. Tutkimuksessa tarkastelen EU:n oikeuskäytäntöä Ukrainan tilanteen johdosta toteutettuihin pakotteisiin asti. Kyseiset pakotteet otettiin käyttöön vuonna 2014, ja näitä pakotteita koskevia neuvoston asetuksia ja päätöksiä on sittemmin muokattu useaan otteeseen. Tutkimuksessa pyrin samalla tutkimaan sitä, millainen muutos unionin oikeuskäytännössä näkyy Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena. Tutkimus jakautuu johdannon jälkeen viiteen lukuun. Johdannon jälkeisessä luvussa käsittelen EU-pakotteiden oikeusperustaa ja täytäntöönpanoa. Kolmannessa luvussa selostan pakotteita koskevaa oikeuskäytäntöä ja neljännessä Euroopan ihmisoikeussopimuksen merkitystä EU-pakotepolitiikan kannalta. Ennen johtopäätöksen tekemistä käyn läpi oikeusturvan perusvaatimuksia EU-oikeudessa.
 • Tarkoma, Janne (2016)
  Yleishyödylliset taloudelliset palvelut (ns. SGEI-palvelut) ovat viime vuosina nousseet yhä merkittävämmäksi Euroopan unionin sisämarkkinoiden ja näin myös kilpailuoikeudellisen ja valtiontukia koskevan sääntelyn kannalta. Näiden yhteiskunnallisesti tärkeiden, luonteeltaan taloudellisten palvelujen toimialakohtaisiin käsitteisiin, järjestämiseen ja rahoitukseen liittyviä tulkintaongelmia on ilmennyt erityisesti EU:n valtiontukisääntöjen soveltamisen yhteydessä. Viimeisimmän talouskriisin seurauksena unionin tehokkuus- ja solidaarisuusnäkökohdat ovatkin olleet monesti ristiriidassa keskenään, ja riskit EU:n jäsenvaltioiden SGEI-kontekstiin liittyvistä väärinkäytöksistä sisämarkkinoilla ovat tämän myötä lisääntyneet. Jäsenvaltioiden tavat määritellä, järjestää ja rahoittaa SGEI-palvelut kansallisella tasolla eroavat usein toisistaan. Tämä kilpailu- ja hyvinvointipoliittinen jännite on omiaan hankaloittamaan myös Euroopan komission valtiontukivalvontaa. Oikeudellista arviointia selventääkseen Euroopan unionin tuomioistuin (ent. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin) on oikeuskäytännössään kehittänyt neljä Altmark-kriteereinä tunnettua ja valtiontukiarvioinnissa hyödynnettyä ehtoa, joiden täyttyessä SGEI-palvelujen toteuttamisesta maksetut julkiset korvaukset eivät ole luonteeltaan SEUT 107(1) artiklan mukaista kiellettyä valtiontukea. Yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen valtiontukiarviointia koskeva oikeustila on kuitenkin ollut jatkuvassa kehitystilassa, joten Altmark-kriteerien selventävästä vaikutuksesta huolimatta niiden soveltamisessa on ilmennyt tulkinnallisia aukkoja. Tässä tutkielmassa pyritään havainnollistamaan ensisijaisesti SGEI-palvelujen ja EU:n valtiontukisääntöjen suhdetta EUT:n ja Euroopan komission oikeuskäytännössä ilmenneiden tulkintakysymysten valossa. Merkittävän ja viimeaikaisen oikeuskäytännön kronologisen tarkastelun ohella keskeisiä ovat muun muassa SEUT 107(1) artiklaan sisältyvän kielletyn valtiontuen määritelmä, SGEI-palvelujen käsite sekä SEUT 106 artiklan SGEI-palveluja ja julkisia yrityksiä koskevat säännöt EU:n kilpailu- ja valtiontukisääntöjen soveltamisesta.
 • Vuoria, Hanna (2013)
  Tutkielman aiheena on EU-oikeuteen perustuva palautuskanne, jossa yksityinen taho (kantaja) vaatii jäsenvaltiolta (vastaaja) hyvitystä palautuksen muodossa. Vaatimus perustuu jäsenvaltion langettamaan maksuvelvollisuuteen, joka on osoittautunut unionin perussopimusten tai muiden säädösten vastaiseksi. Jäsenvaltioilla on lähtökohtainen palautusvelvollisuus, kun kansallinen viranomainen on perinyt veron tai julkisoikeudellisen maksun ilman toimivaltaa ja vastoin unionin oikeutta. Palautusvelvollisuus voi aiheutua esimerkiksi tullimaksua vaikutukseltaan vastaavan maksun taikka syrjivän sisäisen veron perimisestä. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) mukaan jäsenvaltiot säätävät tarvittavista muutoksenhakukeinoista tehokkaan oikeussuojan takaamiseksi unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla. Palautuksen suorittaminen yksityiselle tapahtuu kansallisen prosessiautonomian periaatteen mukaisesti kansallisia menettelysäännöksiä noudattaen. Tehokkuus- ja vastaavuusperiaatteet asettavat rajat jäsenvaltioiden toimivallalle prosessioikeuden alalla, ja Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) onkin puuttunut useisiin palautuskanteisiin sovellettaviin menettelyllisiin säännöksiin. Tuomioistuin on ottanut kantaa esimerkiksi prosessuaalisia määräaikoja sekä todistelua koskeviin kansallisiin käytäntöihin. Palautuskanne on EU-oikeudellinen oikeussuojakeino, jolla pyritään varmistamaan, ettei EU:n jäsenvaltio vastaanota oikeudetonta hyötyä sen rikottua unionin oikeutta. Palauskanne on verrattavissa EU-oikeudelliseen vahingonkorvauskanteeseen, jolla pyritään neutralisoimaan jäsenvaltion EU-oikeuden vastaisen toimen tai laiminlyönnin taloudelliset vaikutukset. Yksityinen taho voi esittää palautus- ja vahingonkorvausvaatimukset rinnakkaisina vaateina samassa oikeudenkäynnissä. Korvaus- ja palautusvelvollisuutta koskevat unionin oikeudessa kuitenkin hyvin erilaiset edellytykset. EUT:n oikeuskäytännössä on todettu, että ainoa jäsenvaltiolle avoin puolustautumiskeino palautusvaatimusta vastaan on vyörytykseen vetoaminen tilanteessa, jossa yksityinen taho on siirtänyt maksuvelvollisuuden eteenpäin kolmannelle taholle ja palautus muodostuisi yksityisen kannalta perusteettomaksi. Perusteetonta etua koskevat opit ovat tutkimuskohteen kannalta olennaisia yhtäältä, koska jäsenvaltion maksusuorituksesta saama hyöty on katsottavissa perusteettomaksi eduksi, joka on vastaanotettu yksityisen tahon kustannuksella. Toisaalta, mikäli yksityinen on turvautunut maksusuorituksen vyöryttämiseen, yhteys sen ja jäsenvaltion välillä on katkennut, ja palautus välittömästi maksuvelvolliselle merkitsisi sen hyötymistä oikeudettomasti. Unionin oikeudessa on tunnustettu vyörytykseen vetoamisen ongelmallisuus ja asetettu puolustuksen hyväksymiselle tiukat kriteerit. Kansallisella tasolla voidaan sallia vyörytys-puolustuksen soveltaminen, joskin tehokkuusperiaatteen mukaisesti tulee huolehtia, ettei palautuksen saaminen muodostu yksityisen tahon kannalta suhteettoman vaikeaksi tai käytännössä mahdottomaksi. Merkittävimmät ongelmat vyörytykseen vetoamisessa liittyvät näyttöseikkoihin. Vyörytyksen ja palautuksen perusteettomuuden välillä ei ole suoraa yhteyttä, joten yhteyden osoittaminen edellyttää perusteellista markkina-analyysia ja näyttövaikeuksien ylittämistä. Palautuskanne on unionin oikeuden hajautetun täytäntöönpanon väline. EU:n intressissä on välttää tilanteet, joissa unionin oikeuden rikkominen hyödyttää jäsenvaltiota taloudellisesti. Viime kädessä kyse on unionin oikeuden tehokkuudesta sekä yksityisten tahojen EU-oikeuksien toteutumisesta. EUT on antanut palautuskannetta koskevia ennakkoratkaisuja runsaasti viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Ratkaisulinja osoittaa tuomioistuimen voimistuvan halun varmistaa, että jäsenvaltio joutuu palautusvelvolliseksi suhteessa maksuvelvolliseen yksityiseen. Tutkimuskohdetta on käsitelty kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa verrattain vähän huolimatta sen käytännön merkityksestä. EUT on esittänyt viime vuosina merkittäviä palautuskannetta ja etenkin vyörytykseen vetoamista koskevia kannanottoja. Vyörytys-puolustus on ajankohtainen myös kilpailuonrikkomustapauksissa, joskin puolustuskeinoa käsitellään tutkimuksessa ainoastaan liittyen EU-oikeudelliseen palautusvaatimukseen.
 • Enlund, Jesper (2016)
  Tutkielma käsittelee vuonna 2008 käynnistyneen globaalin finanssikriisin seurauksena EU:ssa toteutettuja uudistuksia finanssivalvonnan ja pankkitoiminnan alalla. Tutkimuksessa käydään lyhyesti läpi EMU:n historiaa, minkä jälkeen valaistaan finanssikriisin taustalla vaikuttaneita tekijöitä. Kriisin synnylle ei ole mahdollista yksilöidä yhtä ainutta syytä, vaan kyse on useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Erityisesti voidaan kuitenkin mainita ns. subprime-asuntolainojen myöntäminen ilman merkittäviä pääomavaatimuksia tahoille, joiden takaisinmaksukyvystä ei ollut takeita. Samoin kriisin syntyyn myötävaikuttivat pankkialan sääntelyssä olevat puutteet sekä erittäin alhainen korkotaso. Finanssikriisin seurauksena luotiin koko EU:n kattava Euroopan finanssivalvontajärjestelmä, joka koostuu Euroopan järjestelmäriskikomiteasta, kolmesta Euroopan valvontaviranomaisesta, Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomiteasta sekä kansallisista valvontaviranomaisista. Euroopan järjestelmäriskikomitea vastaa makrotason vakauden valvonnasta, kun taas Euroopan valvontaviranomaiset ovat mikrotason vakauden valvojia. Euroalueen jäsenvaltioiden kesken muodostettiin pankkiunioni, joka on avoin myös euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille. Pankkiunionin tavoitteena on katkaista valtioiden ja pankkien välinen kohtalonyhteys korostamalla sijoittajien vastuuta (bail-in) sen sijaan, että pankkeja pelastettaisiin veronmaksajien varoilla (bail-out). Pankkiunioni muodostuu yhteisestä valvontamekanismista, jolla merkittävimpien luottolaitosten valvonta siirrettiin Euroopan keskuspankille, yhteisestä kriisinratkaisumekanismista, jolla taas keskitettiin pankkien kriisinratkaisua koskeva päätöksenteko EU-tasolle, sekä talletussuojajärjestelmästä, jolla nimensä mukaisesti suojataan tallettajien asemaa pankkien mahdollisten kriisitilanteiden varalta. Tutkielmassa käsitellään myös Euroopan finanssivalvontajärjestelmän oikeusperustaa ja Euroopan valvontaviranomaisten toimintaan liittyvää kysymystä toimivallan siirtämisestä. Vaikka Euroopan finanssivalvontajärjestelmä olisi teoriassa voitu perustaa joko SEUT 114 tai SEUT 352 artiklaan, voidaan perustellusti katsoa, että SEUT 114 artikla oli käytännössä ainut todellinen vaihtoehto. Siirretyn toimivallan osalta pyritään antamaan kuva nykyisestä oikeustilasta tarkastelemalla EU-tuomioistuimen ratkaisua ns. lyhyeksimyyntitapauksessa. Ajankohtaisia asioita käsittelevässä osiossa tarkastellaan EKP:n toimivaltaa ja tavoitteita, pankkiunioniin liittymistä euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden näkökulmasta sekä pankkiunionin ohella kehitettävää hanketta pääomamarkkinaunionista. Pankkiunionin mahdollisimman tehokkaan toiminnan takaamiseksi optimaalista olisi saada kaikki EU:n jäsenvaltiot osaksi pankkiunionia. Tämä ei kuitenkaan ole todennäköinen skenaario, sillä perussopimukset eivät tällä hetkellä mahdollista euroon kuulumattomien jäsenvaltioiden yhdenvertaista asemaa pankkiunionin päätöksenteossa suhteessa euroalueen jäsenvaltioihin. Euron ulkopuolisilla jäsenvaltioilla ei siten ole riittävää kannustinta liittyä pankkiunioniin. Tästä aiheutuukin uhka EU:n yhtenäiselle integraatiolle, sillä on selvää, että jonkinasteista eriytymistä tulee tapahtumaan.
 • Heini, Esko Antero (2012)
  Euroopan unionin kansalaisuus on saanut uudentyyppistä merkityssisältöä vuoden 2011 aikana annetussa uudessa oikeuskäytännössä. Ratkaisussa C-34/09 Zambrano on perustettu unionin kansalaiselle oleskeluoikeus kotijäsenvaltiossaan suoraan SEUT 20 artiklan nojalla asiassa, jota on perinteisen ajattelun tavan mukaan pidetty unionin oikeuden soveltamisalan ulkopuolelle jäävänä asiana. Tämän lasten oleskeluoikeuden vahvistamisen seurauksena tuli asiassa vahvistaa myös alaikäisten lasten vanhemmille oleskeluoikeus EU-oikeuden nojalla, vaikka heillä oli vain kolmannen valtion kansalaisuus. Toimivallan suoraan SEUT 20 artiklaan perustamalla, ensimmäistä kertaa unionin historiassa, unionin tuomioistuin tarjosi asiallisesti oikeussuojaa alaikäisten unionin kansalaisten hyväksi perheelämän suojaa koskevassa asiassa, jolla ei ollut muutoin rajat ylittävää luonnetta tai liittymää sisämarkkinoihin, vaan asiassa oli perinteisen doktriinin mukaan kyse täysin Belgian sisäisestä asiasta. Sittemmin vuoden 2011 aikana annetussa ratkaisussa C-434/09 McCarthy oli kyse siitä saattoiko Iso- Britanniassa asuva Iso-Britannian ja Irlannin kansalainen saada perhe-elämän suojaa unionin tuomioistuimessa Zambrano-ratkaisun perusteella. Tässä ratkaisussa kuitenkaan ei katsottu olleen käsillä vastaavia olosuhteita kuin Zambrano-asiassa, vaan asiallisesti tässä rajoitettiin Zambrano-asian vaikutuksia. Vuoden 2011 lopussa annetussa C-256/11 Dereci asiassa oli kyse niin ikään mahdollisesta SEUT 20 artiklaan perustuvasta toimivallasta ratkaista unionin tuomioistuimessa perhe-elämän suojaa koskevia kolmansien valtioiden kansalaisten oleskelulupahakemuksia olosuhteissa joilla ei ollut rajat ylittävää luonnetta tai liittymää sisämarkkinoihin. Vaikka asiallisesti tässäkin ratkaisussa saatettiin rajoittaa tämän uuden oikeuskäytännön avaavan Zambrano-ratkaisun vaikutuksia, antoi Dereci-asiassa unionin tuomioistuin tuomion perusteluissa uutta selvitystä perusoikeuskirjan soveltamisen perusteista pelkästään SEUT 20 artiklan perusteella. Tässä OTM-tutkielmassa pyritään selvittämään tämän uusimman oikeuskäytännön vaikutusta unionin oikeuteen. Alkamassa olevaa murrosvaihetta on pyritty selvittämään selvittämällä aluksi aiemman oikeustilan perusteita, joita ollaan varovasti nyt murtamassa. Tutkielman pääpainopistealueena on kuitenkin unionin kansalaisen oleskeluoikeuden sisällön selvittäminen sellaisena kuin se näistä uusimmista ratkaisuista ilmenee.
 • Baya, Donya (2017)
  Toimitusvarmuus on ollut energia-alan keskustelun keskiössä viime aikoina EU:ssa. Sähkön osalta toimitusvarmuuskeskustelu liittyy olennaisesti sähkömarkkinoilla tapahtuneisiin rakenteellisiin muutoksiin: uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon osuus on kasvanut ja samaan aikaan sähkönkulutuksen huippuhetkien tehontarve on jopa lisääntynyt. Nämä muutokset ilmenevät herkempänä altistumisena toimituskatkoille. EU:n voimassa oleva toimitusvarmuussääntely mahdollistaa erilaiset toimitusvarmuuden turvaamista tähtäävät käytännöt jäsenvaltioissa. Sähkömarkkinoilla tapahtuneiden muutosten seurauksena useat jäsenvaltiot ovatkin implementoineet erilaisia kapasiteettimekanismeja toimitusvarmuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi Suomessa on käytössä tehoreservijärjestelmä sähkön kysynnän ja tuotannon välisen tasapainon turvaamiseksi huippukulutushetkinä. Erilaiset kapasiteettimekanismit ja toimitusvarmuuden arviointimenetelmät vaikeuttavat toimitusvarmuuteen liittyvää vertailua jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi erilaiset kapasiteettimekanismit voivat häiritä sähkön sisämarkkinoiden toimintaa ja rajoittaa rajat ylittävää sähkönsiirtoa. Euroopan komissio on niin ikään esittänyt huolensa sähkön toimitusvarmuuden toteutumisesta EU:n alueella. Komissio antoi marraskuussa 2016 osana Energiaunionin toimeenpanoa kaksi toimitusvarmuutta koskevaa asetusehdotusta: ehdotus uudeksi sähkön sisämarkkina-asetukseksi ja ehdotus sähköalan riskivalmiusasetukseksi. Asetusehdotusten tavoitteena on parantaa toimitusvarmuuden toteutumista EU:ssa lisäämällä alueellista yhteistyötä ja yhdenmukaistamalla arviointimenetelmiä, sekä varautua paremmin sähköalan kriisitilanteisiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaisia vaikutuksia Euroopan Unionin uudella sähkön toimitusvarmuussääntelyllä olisi Suomen tehoreservijärjestelmään ja sähköalan riskivalmiusjärjestelyihin komission ehdotusten perusteella. Tutkimuksen ensimmäinen osakysymys koskee sitä, miten ehdotus sähkön sisämarkkina-asetukseksi vaikuttaisi Suomen tehoreservijärjestelmään, etenkin sähkön toimitusvarmuuden arviointimenetelmien ja tehoreservin mitoittamisen osalta, sekä mitä muita merkittäviä vaikutuksia ehdotuksella olisi Suomen tehoreservijärjestelmään. Nykyisessä tehoreservijärjestelmässä sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoa ei ole määritelty laissa eikä poliittisesti, vaan Energiavirasto arvioi tarpeen erikseen kullekin tehoreservikaudelle. Tutkimuksen toisena osakysymyksenä on selvittää, miten ehdotus sähköalan riskivalmiusasetukseksi vaikuttaisi Suomen sähköalan riskivalmiusjärjestelyihin niin riskiarviointimenetelmien ja riskivalmiussuunnittelun kuin valvonnankin osalta. Sähköalan riskivalmiuden osalta voimassa oleva EU-tason sekä kansallinen sääntely ei ole kattavaa. Säännösten, jotka takaavat yhteensovitetun toiminnan kriisitilanteissa ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi puuttuminen on ongelmallista, sillä EU:lla ei ole toimintakehystä sellaisissa kriisitilanteissa, jotka uhkaavat laajaa aluetta EU:ssa. Lisäksi erilaisten käytäntöjen salliminen sähköalan häiriötilanteissa ei luonnollisestikaan vastaa nykypäivän vaatimuksia yhteenliitetyillä sähkömarkkinoilla EU:ssa. Tutkimuskysymyksiä lähestytään tulkitsemalla asetusehdotuksia ja analysoimalla ehdotuksiin sisältyvien relevanteiksi valittujen säännösten mahdollisia vaikutuksia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Tutkimusaiheen sijoittuessa energiaoikeuden alaan tutkimuksessa perehdytään säännösten lisäksi sääntelyn taustalla vaikuttaviin politiikkatoimiin. Tutkimus kohdistuu komission antamiin asetusehdotuksiin, joihin saattaa tulla suurella todennäköisyydellä muutoksia. Näin ollen esille nostetut asetusehdotusten vaikutukset Suomen tehoreservijärjestelmään ja sähköalan riskivalmiusjärjestelyihin ovat vain tämän hetkisiin ehdotuksiin perustuvia olettamia tulevista vaikutuksista.
 • Vinnari, Jenni (2017)
  Tämän metodiltaan lainopillisen tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä edellytyksin lähtökohtaisesti yhdysvaltalaissääntelyä raskaampi EU-tietosuojalainsäädäntö soveltuu yhdysvaltalaisyritykseen. Kyse on sen määrittelemisestä, milloin yhdysvaltalaisyritys kuuluu henkilötietodirektiivin ja toukokuusta 2018 alkaen tietosuoja-asetuksen alueellisen soveltamisalan piiriin. Tutkielmassa EU-tietosuojalainsäädännön unionin maantieteelliset rajat ylittävän ulottuvuuden ei kuitenkaan nähdä rajoittuvan ainoastaan alueelliseen soveltamisalaan, vaan lisäksi tarkastellaan henkilötietojen siirtoa unionin ulkopuolelle koskevien rajoitusten merkitystä yhdysvaltalaisyrityksen näkökulmasta. Tutkielman johtopäätöksenä havaitaan, että jo henkilötietodirektiivin 4 artikla on pitänyt sisällään mahdollisuuden EU-tietosuojavelvoitteiden soveltamiseen myös yhdysvaltalaisyrityksen unionin ulkopuolella suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Etenkin 4(1)(c) artiklaa voidaan pitää varsin vaikeatulkintaisena ja yhdysvaltalaisyrityksen kannalta ennakoimattomana siitäkin huolimatta, ettei siihen käytännössä ole kovinkaan usein turvauduttu. Myös henkilötietodirektiivin 4(1)(a) artiklan unionin alueella sijaitsevan "toimipaikan toiminnan yhteydessä" -kriteerin laajalla tulkinnalla on ollut mahdollista tuoda melko etäisestikin unioniin alueeseen liittyvä käsittely EU-tietosuojavelvoitteiden soveltamisalaan. Tietosuoja-asetuksen vastaavaa 3(1) artiklaa on perusteltua tulkita yhtä laajasti. Kuitenkin tietosuoja-asetuksen uuden "tavaroiden tai palvelujen tarjonnan" tai "käyttäytymisen seurannan" unionin alueella oleviin rekisteröityihin suuntaamiselle perustuvan 3(2) artiklan voidaan katsoa tekevän laajasta alueellisesta soveltamisalasta entistäkin ilmeisemmän. Näin ollen EU-lainsäätäjä näyttäisi pyrkivän entistä selvemmin viestimään, että myös sellaiset yritykset, joilla ei ole mitään fyysistä liittymää EU-alueeseen, voivat kuulua EU-tietosuojalainsäädännön piiriin. Tutkielmassa todetaan myös kansainvälisten tiedonsiirtojen sääntelyn voivan vaikuttaa yhdysvaltalaisyrityksen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, kun sääntelyn seurauksena tiedonsiirron laillistamiseksi yhdysvaltalaisyrityksen edellytetään sitoutuvan esimerkiksi mallisopimuslausekkein tai Privacy Shield -järjestelmään rekisteröitymällä EU-tietosuojalainsäädännöstä kumpuavien periaatteiden noudattamiseen. Tutkielmassa tullaan siihen johtopäätökseen, että entisestään laajentunut alueellinen soveltamisala edellyttäisikin selvennystä sen suhteesta kansainvälisten tiedonsiirtojen sääntelyyn. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan laajasta alueellisesta soveltamisalasta ja kansainvälisten tiedonsiirtojen sääntelystä johtuvaa EU-tietosuojalainsäädännön ekstraterritoriaalisuutta kansainvälisen oikeuden periaatteiden valossa. Vaikka tarkastelun seurauksena EU-tietosuojalainsäädännön ekstraterritoriaalisuuden ei katsota olevan vastoin kansainvälistä oikeutta, paikannetaan tutkielmassa ekstraterritoriaalisuudesta johtuvia käytännön haasteita, kuten yhdysvaltalaisyritykseen kohdistuvia ristiriitaisia velvoitteita. Lisäksi EU-velvoitteiden täytäntöönpanon mahdollisuuksien havaitaan olevan heikot tilanteessa, jossa yhdysvaltalaisyrityksellä ei ole toimintaa tai varoja EU-alueella. Tutkielman johtopäätös on, että etenkin tietosuoja-asetuksella on pyritty vaikuttamaan unionin ulkopuolellakin tapahtuvaan eurooppalaisten rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn. Kun yhdysvaltalaisyrityksellä ei ole fyysistä toimintaa EU:ssa, syntyy täytäntöönpanoon liittyviä haasteita, jotka voivat heijastua koko EU-oikeudellisen tietosuojajärjestelmän uskottavuuteen. Näin ollen tutkielma näkeekin tarvetta lisätutkimukselle siitä, kuinka soveltamisedellytyksiä voitaisiin kehittää myös paremmin tosiasialliset täytäntöönpanomahdollisuudet huomioon ottavaan suuntaan.
 • Mikkola, Jutta (2017)
  The mass influx of individuals seeking protection from Europe has raised the question on the adequate definition of international protection statuses and the rights thereof into the focal point of the EU integration project. In the wake of the so-called refugee crisis beginning in 2015, many EU Member States, such as Finland, Sweden, Austria and Germany, have adopted national provisions restricting the right to family reunification. These national restrictions have especially targeted the subsidiary protection beneficiaries’ right to family reunification. It is not surprising since it is considered that subsidiary protection beneficiaries are granted no rights under the Family Reunification Directive. It should be noted that underlying the subject of this thesis is the conflict between State’s desire to control immigration as an embodiment of State sovereignty and the human or fundamental rights of international protection beneficiaries as limiting that sovereignty. The aim of this thesis is to examine the limitations imposed by international law, the ECHR and EU law on EU Member States as regards the adoption of national restrictions on family reunification rights, i.e. examine the obligations of the Member States under international law, the ECHR and EU law. The research question is twofold: first, what are the legal rules binding on EU Member States as regards the national regulation on family reunification; and second, what are the implications of the present legal framework in the light of fundamental rights and non-discrimination? Moreover, the issue of family reunification is approached with a special focus on the rights of international protection beneficiaries. The legal dogmatic method will serve as a starting point, as the first part of the research question essentially seeks to discover the present legal sate. However, the subject of this thesis is such that a proper, critical analysis on the present legal framework requires that due attention is paid to the surrounding social realities and the interplay between law and society. Moreover, the second part of the research question calls for an analysis on the current legal framework in a manner informed about the proper application of fundamental and human rights. Moreover, this thesis seeks to give a de lege ferenda recommendation on the basis of the findings. First, this thesis examines the obligations of the Member States under international law, focusing on the universal human rights treaties binding on each Member State pursuant to Article 38(1)(a) of the ICJ Statute. These instruments include, inter alia, the ICCPR, the CRC and the 1951 Refugee Convention. Second, the relevant provisions, first and foremost Article 8 and Article 14, of the ECHR and the jurisprudence of the ECtHR thereof is explored. Third, the provisions of EU law relating to family reunification and the qualification of international protection beneficiaries are examined. Finally, a national example is presented – outlining the Finnish regulation on family reunification and the amendments adopted to the Finnish Aliens Act in 2016.
 • Lumiaho, Vilma (2020)
  Public authorities have significant purchasing power in Europe: they spend approximately 1.8 trillion euros annually, which constitutes around 14 % of the EU’s gross domestic product. By harnessing and utilizing this buying power to select goods and services with lesser negative impacts on the environment, remarkable strides can be made in contribution to the combat against climate change and other environmental concerns. In the context of pursuing sustainability through public contracts, a key concept in this thesis is Green Public Procurement (GPP). The economic importance of the public procurement market makes regulation in this realm an effective tool. However, the legitimacy of using public contracts for the purposes of openly promoting environmental objectives has, for a long time, been a subject of animated debate. While the 2014 reform of the Public Procurement Directives was successful in providing extended latitude for contracting authorities to apply environmental considerations in public procurement, the legal framework simultaneously became more complex than ever. Consequently, the subject of this thesis on a broader scale is to address the question of what is the extent to which the current legislative framework limits the discretion of contracting authorities in pursuing secondary policies, such and environmental objectives. This extensive topic is subdivided into the following research questions: (1) How can environmental criteria be applied in the current legal framework? (2) What limitations does the link to the subject matter requirement pose on green public procurement, and how should the requirement be interpreted? (3) Can the use of environmental criteria amount to state aid? (4) Can environmental criteria constitute discrimination with the effect of hindering trade as stipulated in TFEU and the Public Procurement Directive? The methodological approach adopted in this thesis is that of legal dogmatism. In this vein, the analysis builds upon a thorough examination of the ECJ’s case law, legal literature as well as the Public Procurement Directive (2014/24(EU). Because any discussion in this area is incomplete without an understanding of the practical context, reference is also made to pre-existing statistical studies on the use of green criteria. In addition to answering the previously presented research questions, the author ventures to identify the pressure points in the current legislative framework that may effectively hinder efforts towards greener purchasing as well as to provide some insights into potential needs for reform.
 • Hietanen, Heli (2020)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan hankintojen soveltamisalan rajauksia sekä hankintasopimuksen tunnusmerkistöä. Millaisissa tilanteissa kilpailutettavan hankinnan syntymisen kannalta oleelliseksi kysymykseksi nousee oikeushenkilöiden erillisyys kuten sidosyksikköhankinnat ja erilaiset yhteistyömuodot? Miten EU:n primäärioikeus vaikuttaa hankintadirektiivien soveltamisalan ulkopuolelle rajautuviin hankintoihin? Millainen on statukseltaan epäselvä sopimus ja millaista oikeudellista keskustelua kilpailuttamatta jättämisestä ja kilpailuttamisesta käydään? Hankinta tarkoittaa tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Soveltamisalaan kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki ne hankinnat, joissa on kyse rakennusurakasta tai tavara- tai palveluhankinnasta. Eurooppalainen hankintasääntely pohjautuu tavoitteelle avata julkiset hankinnat kilpailulle ja toteuttaa perustamissopimuksen (SEUT) tavaroiden, ihmisten ja pääoman vapaan liikkuvuuden tavoitteita. Peruslähtökohta on, että direktiivissä hankintayksiköksi määritelty julkinen taho noudattaa hankintalainsäädäntöä solmiessaan sopimuksen itsestään ulkopuolisen toimijan kanssa. Kaikkia sääntöjä ja poikkeuksia ei kuitenkaan kodifioida lainsäädäntöön. Tästä syystä eurooppalaiset hankintakäytännöt eroavat toisistaan ja direktiivejä on ollut vaikea tulkita yhtenäisellä tavalla. Tutkielma erittelee hankintalainsäädännön primäärioikeudesta johdettuja periaatteita kuten avoimuutta, syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta yhdessä hankintasopimuksen tunnusmerkkien kautta ja oikeustapausesimerkkien välityksellä. Tutkimuksessa käytetty metodi on lainoppi eli oikeusdogmatiikka, joka selvittää mikä on voimassa olevaa oikeutta. Toinen käytetty tapa lähestyä olemassa olevan oikeuden sisältöä on tutkia sitä oikeudellisen pluralismin viitekehyksestä, pyrkimyksenä tulkita järjestelmien keskinäisiä suhteita. Tutkielmassa todetaan, ettei perussopimuksien soveltaminen ei ole kiinni hankintasopimuksen olemassa olosta, joten unionin primäärilainsäädäntö ja periaatteet vaikuttavat sopimuksen toteuttamistapaan. Sitä vastoin sopimuksen syntyyn vaikuttavat kriteerit ja esimerkiksi sidosyksikköpoikkeuksen ehdot on pitkälti listattu hankintadirektiivissä, mutta sääntöjen selkeytyminen on edellyttänyt ensinnäkin hankintadirektiivin uudistusprosessin ja EUT:n tekemiä linjanvetoja.
 • Castrén, Martina (2013)
  Tutkielmassa selvitetään, millä edellytyksillä julkisesta hankinnasta tehdyn sopimuksen osapuolet voivat muuttaa hankintasopimuksen ehtoja sopimuskauden aikana ja mikä merkitys EU-oikeudellisilla periaatteilla – erityisesti avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteilla – on muutosten sallittavuuden arvioinnissa. Julkisesta hankinnasta tehdyn sopimuksen sisältö määräytyy hankintaviranomaisen tarjouspyynnön mukaisesti ja sopimuksen ehtojen tarkistaminen sopimuskauden aikana on lähtökohtaisesti kiellettyä. Tutkielmassa esitetään, että hankintasopimuksen tarkistaminen sopimuskauden aikana tulee kuitenkin usein ajankohtaiseksi erilaisista hankintasopimuksen osapuoliin, hankinnan sisältöön tai ulkopuolisiin tekijöihin liittyvistä syistä. Hankintalaki ja hankintadirektiivi eivät säätele sopimuskauden aikaisia tapahtumia, vaan muutoksia koskevat oikeusohjeet perustuvat EUTI:n ratkaisuihin. EUTI:n oikeuskäytännön mukaan olennaisia sopimusmuutoksia tulee tarkastella uutena kilpailutettavana hankintasopimuksena. Hankintasopimusten muutosten tarkastelussa onkin kyse rajanvedosta sallitun muutoksen ja kielletyn, tosiasiallisesti uuden sopimuksen muodostavan muutoksen välillä. Tutkielmassa eritellään erilaisia sopimusmuutostilanteita, perehdytään olennaisen muutoksen käsitteen määritelmään ja tarkastellaan sopimusmuutosten potentiaalisia seuraamuksia. Tutkielmassa luodaan myös katsaus komission joulukuussa 2011 antamaan direktiiviehdotukseen (KOM(2011) 896 lopullinen), joka sisältää ensimmäisen kerran sopimusmuutoksia koskevan artiklan. Oikeusperiaatteet ovat tärkeässä asemassa julkisissa hankinnoissa ja erityisesti sopimusmuutosten sallittavuuden arvioinnissa. EU-oikeudellisten periaatteiden roolin hankintaoikeudessa voidaan katsoa olevan kahtalainen: perussopimusten periaatteita käytetään ensinnäkin apuna hankintadirektiivin tiettyjen lausekkeiden tulkinnassa sekä toiseksi lisävelvoitteiden asettamiseksi tilanteissa, joissa velvoitteista ei ole säädetty direktiivissä. Tutkielmassa tarkastellaan yhdenvertaisuuden ja avoimuuden periaatteiden muotoutumista EUTI:n oikeuskäytännössä ja eritellään niiden asettamia keskeisiä vaatimuksia. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, miten kyseisten periaatteiden vaatimukset konkretisoituvat hankintasopimusta muutettaessa. EUTI:n ja kotimaisten tuomioistuinten oikeuskäytännön analysoinnin avulla tutkielmassa tarkastellaan, miten avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteet rajoittavat hankintasopimuksen osapuolten mahdollisuutta muuttaa hankintasopimuksen ehtoja sopimuskauden aikana. Tutkielman ensisijainen metodi on oikeusdogmaattinen, mutta tutkielmassa hyödynnetään täydentävästi myös empiiristä tutkimusmenetelmää, joka tuottaa tietoa todellisuudesta eli reaalimaailmasta. Empiirisellä haastattelututkimuksella pyritään selvittämään hankintaoikeuden asiantuntijoiden näkemyksiä hankintasopimusten muutoksiin liittyvistä kysymyksistä. Asiantuntijahaastatteluihin perustuvassa empiirisessä osiossa tarkastellaan muun muassa hankintasopimusten muuttamisen yleisyyttä ja käytännössä ilmeneviä ongelmia. Lisäksi selvitetään, miten asiantuntijat suhtautuvat komission direktiiviehdotukseen ja sopimusmuutosten sääntelyyn. Haastattelututkimuksen perusteella selvänä voidaan pitää sitä, että hankintasopimusten muuttamiseen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia ja aktualisoituvat usein käytännön hankintatoimessa.
 • Jokinen, Minja (2013)
  Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millä edellytyksillä hankintaviranomaisten välinen yhteistyö jää hankintadirektiivin 2004/18/EY ja Euroopan unionin perussopimusten perusperiaatteiden soveltamisalan ulkopuolelle. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi on ensiksi määritelty sekä hankintasopimuksen että hankintaviranomaisen käsitteet, sillä nämä käsitteet ovat avainasemassa hankintasääntöjen soveltamisalan määrittämisessä. Käsitteiden avaamisen jälkeen tutkielmassa tarkastellaan erikseen institutionalisoitu eli vertikaalinen yhteistyö sekä ei-institutionalisoitu eli horisontaalinen yhteistyö. Tietyt kriteerit täyttävien yhteistyöjärjestelyjen katsotaan jäävän hankintasopimuksen käsitteen ulkopuolelle, ja siksi niihin ei sovelleta hankintadirektiivin säännöksiä tai perussopimuksista johtuvia menettelyvaatimuksia. Julkista hankintaa koskevan sopimuksen on oltava kirjallinen ja sen tulee sisältää sitovia velvoitteita. Sen olennaisimmat tunnusmerkit ovat siihen liittyvä vastike sekä sen osapuolet. Vastikkeen on sisällettävä jonkinlainen taloudellinen etu, ja sen on oltava vastasuoritus jostain hankintaviranomaisen välitöntä taloudellista intressiä palvelevasta suorituksesta. Tunnusmerkkinä vastike myös erottaa hankintasopimuksista niin sanotut käyttöoikeussopimukset, joissa ainakin osa vastikkeesta muodostuu palvelun tai rakennuksen hyödyntämisoikeudesta. Hankintasopimuksen osapuolina on oltava yksi tai useampi hankintaviranomainen ja yksi tai useampi taloudellinen toimija. Hankintaviranomaiset ovat tahoja, jotka tavoittelevat toiminnallaan yleistä etua ja käyttävät siinä julkisia varoja. Tällaisia yksiköitä ovat valtio, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset sekä näiden yhteenliittymät. Taloudellisen toimijan on oltava jokin hankintaviranomaisesta erillinen yksikkö, mutta se voi myös itse olla hankintaviranomainen. Institutionalisoidussa yhteistyössä monta hankintaviranomaista käyttää yhdessä määräysvaltaa yhteiseen sidosyksikköön, jolta tehtävät hankinnat jäävät tietyin edellytyksin hankintasäännösten soveltamisalan ulkopuolelle. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella nämä edellytykset ovat: 1) hankintaviranomainen käyttää sidosyksikössä sellaista määräysvaltaa kuin se käyttää omissa yksiköissään ja 2) sidosyksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan siinä määräysvaltaa käyttävien viranomaisten kanssa. Jotta ensimmäinen kriteeri täyttyisi, hankintaviranomaisten on yhdessä kyettävä vaikuttamaan sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Sataprosenttinen omistusosuus on merkki riittävästä määräysvallasta, mutta myös hyvin pieni omistusosuus voi riittää, jos muut seikat puoltavat määräysvallan olemassaoloa. Sen sijaan määräysvaltakriteeri ei voi täyttyä, jos sidosyksikössä on yksityisiä osakkuuksia. Myös erilaiset sidosyksikön ja hankintaviranomaisen väliseen suhteeseen liittyvät seikat voivat vaikuttaa siihen, katsotaanko määräysvaltakriteeri täyttyneeksi. Jotta institutionalisoidun yhteistyön toinen kriteeri täyttyisi, sidosyksikön toiminnan on oltava pääosin omistettu määräysvaltaa käyttäville hankintaviranomaisille, ja kaikella muulla toiminnalla on oltava vain toisarvoinen merkitys. Ei-institutionalisoidussa yhteistyössä viranomaiset eivät käytä mitään erillistä yhteistä yksikköä yhteistoimintansa perustana, vaan käyttävät yhdessä omia resurssejaan. Koska hankintaviranomaisten väliseltä yhteistyöltä ei vaadita mitään tiettyä oikeudellista muotoa ja koska hankintaviranomaisilla on oikeus suorittaa tehtäviään omilla voimavaroillaan, jää ei-institutionalisoitu yhteistyö hankintasääntöjen ulkopuolelle. Tällaisen yhteistyön on kuitenkin täytettävä seuraavat kriteerit: 1) kyseessä on yhteistyö, jolla varmistetaan osapuolten yhteisen julkisen palvelun tehtävän suorittaminen, 2) järjestelyssä ei ole mukana yksityisiä osapuolia, 3) mikään yksityinen palveluntarjoaja ei saa kilpailijoihinsa nähden etuoikeutettua asemaa ja 4) yhteistyön toteuttamista säätelevät vain yleisen edun mukaisten päämäärien tavoittelulle ominaiset seikat ja vaatimukset.
 • Kovero, Tommi (2019)
  Horisontaalisten sulautumien aiheuttamat innovaatiovaikutukset ovat olleet taloustieteellisen tutkimuksen kohteena jo pitkään. Sulautumien myötä muuttuvan markkinoiden kilpailuasetelman on tiedetty vaikuttavan sulautuvien yritysten ja niiden kilpailijoiden innovointikannustimiin ja –kykyyn, mikä heijastuu viime kädessä uusien innovaatioiden määrään ja laatuun. Innovaatiovaikutuksia on arvioitu osana sulautumien kilpailuvaikutusharkintaa EU:n yrityskeskittymävalvonnassa, jossa niiden merkitys on kasvanut 2010-luvulla voimakkaasti. Tässä tutkielmassa selvitetään, miten innovaatiovaikutusten oikeudellinen ja taloudellinen arviointi on kehittynyt Euroopan komission sulautumapäätöskäytännössä sekä mitä ongelmia kehitykseen liittyy. Komissio on vakiintuneesti arvioitunut sulautumien innovaatiovaikutuksia sen perusteella, tulisivatko sulautuvat yritykset lakkauttamaan sellaisia päällekkäisiä kehityksessä olevia tuotteita, jotka kilpailisivat valmistuttuaan samoilla tuotemarkkinoilla. Tällöin innovaatiovaikutusten merkityksen arviointi on ollut epäitsenäistä, sillä varsinainen tehokasta kilpailua olennaisesti estävä kilpailuhaitta on ollut hintatason nousu ja tuotevalikoiman vähentyminen kyseisillä tuotemarkkinoilla. Komissio on kuitenkin 2010-luvun alusta lähtien alkanut huomioida sulautumapäätöksissään myös niin sanottuja laajempia innovaatiovaikutuksia, joilta ei ole enää edellytetty yhtä selvää linkkiä varsinaisiin tuotemarkkinoihin. Laajemmat innovaatiovaikutukset ovatkin olleet kilpailuvaikutuksina luonteeltaan itsenäisempiä ja niiden on katsottu kykenevän aiempaa paremmin huomioimaan innovaatiovaikutusten todellinen dynaaminen luonne. Arviointikäytännön evoluutio on kulminoitunut komission vuoden 2017 päätökseen M.7932 Dow / DuPont, jossa komissio arvioi innovaatiovaikutuksia ensimmäistä kertaa omana itsenäisenä kilpailuvaikutuksenaan vakiintuneesta arviointimallista poikkeavalla tavalla. Komission on tällä tavoin katsottu jopa luoneen kokonaan uusi niin sanottu innovaatiovaikutusten haittateoria. Komission tekemää innovaatiovaikutusten arviointia on kuitenkin kritisoitu siitä, ettei arvioinnin lähtökohtana ole ollut neutraali ennakko-oletus sulautumien innovaatiovaikutuksiin, vaan komission on katsottu olettaneen markkinoiden keskittymisen lähtökohtaisesti vähentävän innovointia. Tämä lähtökohta on ollut ristiriidassa vakiintuneen taloustieteellisen tutkimuksen kanssa, jonka mukaan markkinoita keskittävät sulautumat voivat tapauskohtaisesti sekä lisätä että vähentää yritysten innovointia. Innovaatiovaikutuksia tutkineet taloustieteilijät eivät ole kyenneet yhteen sovittamaan tällaisia päinvastaisia vaikutustyyppejä yleispäteväksi innovaatiovaikutusten arviointimalliksi, vaan ovat korostaneet tapauskohtaisen harkinnan merkitystä sulautumien kokonaisinnovaatiovaikutusten arvioinnissa. Tutkielman tärkeimpänä argumenttina onkin, että vaikka komissio on teoriassa kyennyt innovaatiovaikutusten uudella arviointitavallaan huomioimaan sulautumien dynaamiset innovaatiovaikutukset aiempaa paremmin, se ei ole noudattanut innovaatiovaikutusten arvioinnissa taloustieteellisen tutkimuksen suosituksia. Tämän voidaan katsoa vaarantaneen EUT:n tuomiossa C-413/06 Bertelsmann vahvistaman niin sanotun symmetriaoletuksen toteutumisen, jonka mukaan komission on sulautuman laillisuutta arvioidessaan omaksuttava neutraali ennakkoasenne. Symmetriaoletus on vaarantunut ensinnäkin siten, että komissio on edellyttänyt haitallisilta innovaatiokilpailuvaikutuksilta matalampaa syy-yhteyttä tarkasteltavaan sulautumaan kuin innovaatiotehokkuuseduilta. Toiseksi, Dow / DuPont –päätöksessä muotoillun innovaatiovaikutusten uuden arviointimallin taloustieteellisten perusteiden voidaan myös argumentoida presumoivan tehokkaalle kilpailulle haitallisia innovaatiovaikutuksia. Kehityksen voidaan katsoa viime kädessä vaarantavan unionin oikeusperiaatteiden sekä tosiasiallisen kuluttajien hyvinvoinnin toteutuminen. Toisaalta komission linjaa voidaan pitää yllätyksettömänä EU:n kilpailuoikeudessa vallitsevan taloustieteellisemmän lähestymistavan sekä unionin vakiintuneiden kilpailupoliittisten tavoitteiden näkökulmasta.
 • Lihr, Tuomas (2016)
  Hyvästä hallinnosta on muodostunut muodikas iskusana poliittisessa ja oikeudellisessa diskurssissa. Tämä tutkielma kartoittaa, mitä hyvän hallinnon periaatteet ovat eri eurooppaoikeudellisissa konteksteissa käytännössä tarkoittaneet. Mitkä toimijat ovat pyrkineet määrittämään hallinnon hyvän tason semanttista tai normatiivista merkityssisältöä, ja mitä vaatimuksia hallinnolle on sen hyvyyden nimissä asetettu? Onko yksilön kannalta kyse ainoastaan idealistisesta poliittisesta tavoitteesta, vai onko käsitteellä myös ollut merkityksellisiä oikeusvaikutuksia tai vaikutusta käytänteisiin EU:ssa? Tarkastelunkohteena on lisäksi hyvän hallinnon periaatteiden yhteiskunnallinen merkitys unionin hyväksyttävyyden kasvattamisessa. Tutkielman pääväite on, että hyvän hallinnon periaatteissa on eurooppaoikeudessa ollut enemmän kyse poliittisesta viestinnästä ja soft law -luonteisesta käytöksen ohjaamisesta kuin sitovista oikeudellisista normeista. Periaatteet ovat eri konteksteissa epätäsmällisiä ja sitomattomia, minkä vuoksi ne eivät pääsääntöisesti takaa oikeussubjekteille ainakaan kovia oikeudellisia takeita suhteessa auktoriteetteihin. "Hyvän hallintotavan" merkitysyhteydessä periaatteista on muodostunut osa yleistä kielenkäyttöä EU:n päätöksentekorakenteita koskevissa keskusteluissa. Poliittisesta luonteestaan huolimatta käsitteen edistämät arvot ovat yleistyneet käytänteinä ja vahvistuneet oikeudellisesti. "Hyvän hallinnon" kontekstissa periaatteet viitoittavat EU:n hallinnon ja yleisön julkisoikeudellisia suhteita laadullisina ja menettelyllisinä vaatimuksina. Suppeiden tuomioistuinteitse täytäntöönpanokelpoisten hyvän hallinnon ydinelementtien lisäksi käsite ohjaa oikeusperiaatteena oikeudellista ratkaisutoimintaa, mutta itsenäisenä kanneperusteena se ei ole menestynyt. Euroopan oikeusasiamies taas antaa hyvälle hallinnolle kovempia oikeuslähteitä laajemman ja sitovamman merkityksen ja voi päätöstensä muodollisesta sitomattomuudesta huolimatta tarjota käsitteeseen nojaten oikeussuojaa. Myös laajempi yleisö on hyötynyt periaatteita hyödyntävästä kielenkäytöstä, jolla oikeusasiamies on kampanjoinut kansalaisystävällisten rakenteiden puolesta. Vaikka hallinnon hyvää tasoa koskevassa eurooppaoikeudellisessa keskustelussa on seassa varmasti myös tyhjää retoriikkaa, jatkuva viittaaminen periaatteisiin ja niiden muodollinen vahvistaminen ovat asettaneet sävyn diskursseille EU:n päätöksenteon ja hallintotoiminnan kehittämisestä sekä lisänneet tietoisuutta periaatteiden edistämistä arvoista. Tämä ei ole voinut olla myös tosiasiallisesti näkymättä EU:n toimielinten päivittäisessä toimintakulttuurissa. Epätäsmällisyytensä vuoksi periaatteiden nimissä voidaan joustavasti esittää erilaisia vaatimuksia auktoriteeteille, mutta erityisesti hyvää hallintoa tulisi täsmentää sekundaarilainsäädännöllä perusoikeuden hyvään hallintoon tehokkaan nauttimisen varmistamiseksi. Jos EU:n päätöksentekojärjestelmiä taas halutaan jatkossa kehittää hyvän hallintotavan nimissä, tulisi periaatteesta omaksua johdonmukaisempi ja selkeämpi käyttötapa. EU:n hyväksyttävyyden kannalta periaatteet voivat rajatussa määrin parantaa EU:n yleistä ja prosessuaalista legitimiteettiä vahvistamalla yksilöiden oikeuksia ja edistämällä koetun oikeudenmukaisuuden ja reiluuden tunteita.
 • Böling, Evalena (2017)
  I oktober 2014 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa typer av företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar och mångfaldspolicy (nedan direktivet om hållbarhetsrapportering eller direktivet). Direktivet om hållbarhetsrapportering ålägger en skyldighet på vissa företag och koncerner att i samband med sin årliga förvaltningsberättelse på konsoliderad basis redogöra för sin verksamhet, sina policyer och genomförd due diligence-granskning i förhållande till frågor gällande mänskliga rättigheter, miljö, sociala och personalrelaterade hänsyn samt korruption och mutor. Direktivet om hållbarhetsrapportering har som syfte att genom förbättrad transparens verka för en konkurrenskraftig inre marknad där samhällsekonomiska överväganden, så som miljömässig hållbar tillväxt och social rättvisa, har företräde framom strikt vinstberedning. Denna avhandling strävar till att undersöka direktivets potential att främja området för mänskliga rättigheter och företagsverksamhet. Syftet med denna avhandling är att undersöka huruvida antagandet av en obligatorisk rapporteringsskyldighet gällande icke-finansiell information kan leda till att mänskliga rättigheter implementeras som en normativ källa för bolagsstyrning. Avhandlingen strävar till att besvara följande två separata men nära sammankopplade frågor: 1) Fungerar redovisningsskyldigheten av icke-finansiell information som en effektiv metod av reglering i syfte att påverka europeisk bolagsstyrningspraxis och därigenom få bolag att ta hänsyn till människorättsfrågor i sin affärsverksamhet? 2) Fungerar redovisningsskyldigheten av icke-finansiell information som ett effektivt verktyg för den offentliga makten i dess uppgift att värna om och skydda de mänskliga rättigheterna? I avhandlingen argumenteras att det centrala problemet inom området för företagsverksamhet och mänskliga rättigheter är dels att bolagets juridiska syfte inte i tillräcklig grad uppmuntrar bolag till ett ansvarsfullt affärsbeteende och dels att staten har en begränsad jurisdiktionsrätt vilket leder till att den offentliga makten inte har tillräckligt med befogenheter att effektivt skydda de mänskliga rättigheterna universellt. För att förverkliga respekten för de mänskliga rättigheterna genom bolagets hela leverantörskedja måste man följaktligen påverka hur bolag styrs och kontrolleras. Avhandlingen utgår således ifrån att undersöka huruvida redovisning av information är en ändamålsenlig metod av reglering i syfte att uppnå denna typ av samhälleliga mål, och strävar därutöver att analysera direktivets potential som ett sådant beteendefrämjande verktyg. Avhandlingen erkänner att direktivet om hållbarhetsrapportering har en potential att främja ansvarsfull bolagsstyrningspraxis inom EU. Avhandlingen lyfter samtidigt fram regelverkets största tillkortakommanden och ifrågasätter huruvida en rapporteringsskyldighet som sådan kan förbättra den rådande situationen eller ifall problemet kräver en förändring av bolagsrättens karakteristik i sin helhet. Härutöver vill avhandlingen lyfta fram det centrala problem som kvarstår i förhållande till statens begränsade jurisdiktionsrätt och tillgång till ett effektivt rättsmedel
 • Saarikoski, Atlas (2020)
  In March 2016, the EU and Turkey agreed on ending irregular migration from Turkey to the EU through the adoption of the EU-Turkey Statement. Even though the EU-Turkey Statement has been one of the key measures of implementing the EU’s external asylum and migration policy, the legal nature of the measure is far from clear. This became apparent when three asylum seekers brought an action of annulment in accordance with Article 263 to the General Court of the European Union and challenged the legality of the EU-Turkey Statement. The General Court found that the EU-Turkey Statement was not an EU measure, but a measure between the Member States and Turkey, and therefore it did not have jurisdiction to review the matter. The cases were appealed to the ECJ that rejected the appeals as inadmissible. The thesis assesses the legal nature of the EU-Turkey Statement under EU law. The research question of the thesis is whether the statement is an EU measure or a Member State measure. The thesis asks if it is possible for the Member States to make commitments with third states in the field of EU exclusive competence and to involve the EU institutions in the process, yet leaving the instrument itself out of reach of the CJEU and the Treaties. The method of the thesis is legal dogmatic research. The thesis aims to answer its research question through assessing case law of the CJEU on external competence of the Member States and on the possibilities of the Member States to confer powers to the EU institutions outside the Treaties. The thesis concludes that the adoption of the EU-Turkey Statement by the Member States was against CJEU case law especially concerning the principal of conferral and the principle of sincere cooperation. This is because significant parts of the fields where the statement is applied is under EU’s exclusive competence. CJEU case law also forbids the EU institutions to participate in Member State action that encroaches on EU’s exclusive competence. When the General Court did not consider these questions that follow from the CJEU’s interpretation of the Treaties, its orders that became final led to the creation of an inconsistent legal situation of EU law. Through the assessment of the EU-Turkey Statement, the thesis brings forward the development that has led to agreements adopted in accordance with Article 218 TFEU being replaced with informal agreements. The other conclusion of the thesis is that the bypassing of the procedural rules of the Treaties on the conclusion of agreements leads to the weakening of legal guarantees of the Treaties, especially when commitments are made similarly as in the EU-Turkey Statement. The thesis suggest that the assigning of measures that implement EU policies, and that are intended to be binding, as unofficial agreements of the Member States can lead to a development where it is increasingly difficult for the CJEU to make sure that the law is observed in the interpretation and application of the Treaties. Even though the General Court orders are final, the ECJ has not reviewed the EU-Turkey Statement in substance. It is therefore possible that the Court will still rule on the question of the EU-Turkey Statement or a similar measure. The thesis suggests that the partly incoherent state of EU law can be solved using the meta-teleological approached used by the CJEU. By recognizing the connection of a single decision to the entire system of EU law and its development, it is possible to avoid the risk of a creation of a parallel legal sphere, where EU policies are applied, but legal protection is not available.
 • Keller, Venla (2017)
  Tutkielmassa käsitellään islamistisen päähuivin käyttöä työelämässä työnantajan ollessa yksityinen. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten päähuivin käyttöön on EU-oikeudessa sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä suhtauduttu, ja missä määrin näiden tuomioistuinten välillä vallitsee yhdenmukainen linja. Kysymykset siitä, missä määrin työntekijä voi ilmaista uskontoaan pukeutumisessaan sekä millä perusteilla työnantajalla on oikeus rajoittaa tätä vapautta, ovat erittäin tärkeitä. Tarkastelun keskiössä on, miten työntekijän oikeus ilmaista uskontoaan korreloi nykyisessä muuttuvassa monikulttuurisessa maailmassa työnantajan oikeuksien kanssa, miten mahdollisessa ristiriitatilanteessa tulee menetellä ja minkälainen tasapaino näiden oikeuksien välillä on hyväksyttävää. Monikulttuurisen yhteiskunnan vuoksi aihe on ajankohtainen myös siksi, että unionin tuomioistuin antoi maaliskuussa 2017 kaksi ennakkoratkaisua koskien päähuivin käyttöä yksityisellä sektorilla. Ennakkoratkaisupyynnöt perustuivat olennaisilta osin direktiivin 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista, tulkintaan. Unionin tuomioistuimen antamat ennakkoratkaisut ovat merkittäviä, sillä ne vaikuttavat siihen, miten asiaa tulee jatkossa kansallisesti tarkastella.
 • Toivonen, Tero (2017)
  Tässä tutkielmassa selvitetään EU-oikeuteen perustuvaa jäsenvaltion vahingonkorvausvastuuta ja sen toteuttamista Suomen oikeudessa vanhentumislainsäädännön näkökulmasta. Tutkimuksen erityisinä tutkimuskohteina ovat uusimmat autovero- ja väylämaksutapaukset, joissa molemmissa Suomen kansallinen lainsäädäntö oli EU-oikeuden vastaisesti syrjivä. Molemmissa tapauksissa olennainen seikka liittyi vanhentumisajan ja yksityisille asetetun selonottovelvollisuuden alkamishetkeen, mitä arvioidaan tässä tutkielmassa yksityiskohtaisesti unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön ja kansallisen oikeuden perusteella. Unionin tuomioistuin esitteli tapauksessa Francovich EU-oikeuteen perustuvan jäsenvaltion vahingonkorvausvastuun, jonka perusteella jäsenvaltion tulee korvata yksityisille aiheutuneet vahingot, jotka ovat syntyneet kyseisen jäsenvaltion eri muodoissa tekemistä EU-oikeuden rikkomuksista. Myöhemmässä oikeuskäytännössään unionin tuomioistuin täsmensi vahingonkorvausvastuun edellytyksiä, sisältöä ja soveltamisalaa. Nykyään vahingonkorvausvastuu syntyy, kun kolme edellytystä täyttyy: 1) rikotun EU-normin tarkoituksena on antaa oikeuksia yksityisille, 2) jäsenvaltion rikkomus on riittävän ilmeinen ja 3) yksityisille aiheutuneen vahingon ja jäsenvaltion rikkomuksen välillä on välitön syy-yhteys. Muilta osin vahingonkorvausvastuun toteuttaminen tapahtuu kansallisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Tutkielmassa selvitetään edellä mainittujen vastuuedellytysten sisältöä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella sekä pyritään luomaan kokonaiskuva vahingonkorvausvastuun nykyhetken sisällöstä ja soveltamisalasta. Vahingonkorvausvastuun toteuttaminen on kansallisten tuomioistuinten vastuulla, minkä yhteydessä ne soveltavat kansalliseen vahingonkorvausoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Näin ollen Suomessa EU-oikeuteen perustuvan vahingonkorvausvastuun toteuttamisessa sovelletaan lähtökohtaisesti muun muassa vahingonkorvauslakia ja lakia velan vanhentumisesta. Edellä mainittua kutsutaan kansalliseksi prosessiautonomiaksi, jota rajoittavat EU-oikeuteen perustuvat vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteet. Vastaavuusperiaatteen mukaan EU-oikeuteen perustuviin vaatimuksiin vetoamista ei saa tehdä epäedullisemmaksi vastaaviin kansallisiin vaatimuksiin nähden. Tehokkuusperiaatteen mukaan EU-oikeuteen vetoamista ei saa tehdä kansallisesti käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi. Unionin tuomioistuin arvioi edellä mainittujen vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteiden perusteella kansallisten menettelynormien, kuten vanhentumisaikojen, yhteensopivuutta EU-oikeuden kanssa. Jos kyseiset menettelynormit eivät ole yksittäistapauksessa yhteensopivia EU-oikeuden kanssa, tulee kansallisen tuomioistuimen jättää ne joko kokonaan tai osittain soveltamatta. Tutkielmassa tutkitaan perusteellisesti unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, joka koskee kansallisten vanhentumissäännösten ja muutoksenhakuvaatimusten yhteensopivuutta EU-oikeuden kanssa. Unionin tuomioistuin on esimerkiksi todennut, että kolmen vuoden vanhentumisaika on EU-oikeuden kannalta kohtuullinen, ja se voi lähtökohtaisesti alkaa kulua jo EU-oikeuden vastaisesti perityn veron tai maksun maksuhetkestä. Viimeksi mainittuun lähtökohtaan on eräänä poikkeuksena tilanne, jossa jäsenvaltio on menettelyllään aiheuttanut epäselvyyttä sovellettavan normin tulkinnasta, ja kyseisen menettelyn ja vanhentumisajan seurauksena yksityiseltä vietäisiin mahdollisuus vedota tuomioistuimessa EU-oikeuteen perustuviin oikeuksiinsa. Tutkielmassa arvioidaan Suomen vahingonkorvaus- ja vanhentumislainsäädännön yhteensopivuutta EU-oikeuden kanssa unionin tuomioistuimen ja korkeimman oikeuden oikeuskäytännön perusteella. Sen lisäksi tutkielmassa arvioidaan, onko korkeimman oikeuden autoverotapauksessa antama tuomio yhteensopiva unionin tuomioistuimen asettamien vaatimusten kanssa. Tutkielman lopuksi arvioidaan korkeimmassa oikeudessa edelleen vireillä olevaa väylämaksutapausta, ja annetaan kansalliseen ja EU-oikeuteen perustuvia tulkintasuosituksia kyseisen tapauksen ratkaisemiseksi. Tutkielman johtopäätöksenä on, että Suomen valtion menettely on väylämaksutapauksessa aiheuttanut ja ylläpitänyt epäselvyyttä Suomen väylämaksulainsäädännön yhteensopivuudesta EU-oikeuden kanssa, minkä johdosta vanhentumisajan tulisi alkaa vasta Helsingin hallinto-oikeuden vuonna 2008 antamista päätöksistä, joissa lainsäädännön syrjivyys otettiin tuomioistuimessa ensimmäisen kerran esille.
 • Anttila, Juuso (2017)
  Tutkimus sijoittuu EU-kilpailuoikeuden oppiaineen alueelle – poiketen kuitenkin niistä perinteisistä näkökulmista, joista Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) tehdyn sopimuksen kilpailusääntöjä on perinteisesti totuttu arvioimaan. Unionin kilpailusääntöjä sovelletaan jo SEUT:n artiklojen sanamuotojenkin perusteella lähtökohtaisesti vain yritysten ja niiden välisten yhteenliittymien toimintaan. Voidaan kuitenkin perustellusti kysyä unionin kilpailusääntöjen tehokkaan toteutumisen ja markkinoiden häiriöttömän toiminnan kannalta, onko kilpailusääntöjen soveltaminen pelkästään yrityksiin riittävää. Jäsenvaltioiden lainsäädäntö, voimassa olevat viranomaisnormit ja jopa hallintokäytännöt luovat regulatorisen kehyksen, jonka asettamissa rajoissa yritysten toiminnan tulee pysyä. Asetelma on yrityksen kannalta ongelmallinen, mikäli tässä kehyksessä havaitaan elementtejä, jotka eivät ole sopusoinnussa unionin kilpailusääntöjen kanssa. Tutkimuksessa pureudutaan ensinnäkin siihen, miten jäsenvaltioiden toimintaan voidaan ylipäätään soveltaa SEUT:n kilpailusään-töjä, jotka on lähtökohtaisesti laadittu yritysten välistä käyttäytymistä silmällä pitäen. Vastauksen etsiminen on luontevaa aloittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 4 (3) artiklasta, jonka mukaan jäsenvaltioiden tulee muun muassa pidättäytyä kaikista toimenpiteistä, jotka voivat vaarantaa unionin tavoitteiden toteutumisen – ja toisaalta tukea unionia sen täyttäessä tehtäviään. SEUT:n kilpailusääntöjen tehokas täytäntöönpano on yksi unionin tärkeimmistä tehtävistä, sillä tehokas ja terve kilpailu ovat välttämättömiä edellytyksiä sisämarkkinoiden tehokkaalle toiminnalle. Perinteisempi näkökulma olisi arvioida jäsenvaltioiden vastuuta tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden kautta. Kilpailuoikeudellinen näkökulma tarjoaa kuitenkin olennaisen kontribuution ja täydentäjän EU:n perusvapauksien suojaamiselle. Jäsenvaltio voi vaikuttaa monin tavoin yritysten toimintaan tai jo itsessään rajoittaa kilpailua. Useimmiten tilanne on tästä huolimatta se, ettei jäsenvaltion toiminta ole kilpailusääntöjen vastaista. Esimerkiksi erilaiset verotus- tai tullilainsäädäntöön kuuluvat aspektit, markkinoille pääsyyn liittyvät esteet tai erilaiset lakisääteiset lisenssijärjestelmät voivat rajoittaa kilpailua, mutta niitä ei voida välttä-mättä lainkaan katsoa kilpailusääntöjen vastaisiksi. Kiinnostavaa onkin sitä vastoin selvittää, miltä osin jäsenvaltion toimia voidaan arvioida kriittisesti nimenomaan SEU 4 (3) artiklan kontekstissa, luettuna yhdessä SEUT:n kilpailusääntöjen kanssa. Tutkimuksessa on käyty laajalti läpi relevanttia tapauskäytäntöä – myös sellaista, joissa pyrkimykset vedota SEU 4 (3) artiklaan kilpailusääntöjen rikkomisen aiheuttajana eivät ole menestyneet. Esimerkkeinä substanssilainsäädännöistä, joiden valossa tätä problematiikkaa on arvioitu, voidaan mainita muun muassa tupakkatuotteiden jälleenmyynti, vedonlyöntipalveluiden tarjoaminen, talletuskorkojen verokohtelu tai vaikkapa tulitikkujen myyminen. Oman lukunsa muodostavat lisäksi SEUT 106 artiklassa tarkoitetut yritykset, joille myönnetään erityis- tai yksinoikeuksia sekä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin tuotettavat palvelut (SGEI-palvelut), jotka nekin ovat sivuhuomion ansainneet. Tapauskäytännön analyysilla pyritään löytämään tasapaino yhtäältä yritysten ja toisaalta jäsenvaltion vastuun välillä, sekä tunnistamaan sellaiset kilpailusääntöjen rikkomiset, joista jäsenvaltion on otettava vastuu. Lisäksi jäsenvaltion viranomainen voi olla velvollinen jättämään soveltamatta kansallista lainsäännöstä sen vuoksi, että se on ristiriidassa unionin kilpailusääntöjen kanssa – tällainenkaan tilanne ei ole oikeuskäytännölle vieras. Jäsenvaltioiden vaikutus yritysten kilpailusääntöjen vastaiseen toimintaan voi olla eri asteista, kuten etenkin tutkimuksen 4. jaksosta käy ilmi: jäsenvaltio voi edellyttää tai suosia kilpailunvastaisia järjestelyjä tai vahvistaa niiden vaikutuksia – tai jopa poistaa omalta lainsäädännöltään sen parlamentaarisen luonteen delegoimalla lainsäädäntövaltaa ei-valtiollisille tahoille. Tällaisilla menettelyillä on väistämättä vaikutus kilpailusääntöjen rikkomisesta epäillyn yrityksen vastuuseen.
 • Rautiainen, Olli Oskari (2013)
  Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan unionin jätelainsäädännön, erityisesti jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY (”jätepuitedirektiivi”) ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden suhdetta jätteen syntymisen ehkäisemisen osalta. Tutkielmassa tarkastellaan jätepuitedirektiivin soveltamisalaa ja sisältöä, muodollista oikeusperustaa ja sen merkitystä erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden näkökulmasta.