Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Fiscal law"

Sort by: Order: Results:

 • Väisänen, Johanna (2020)
  Siirtohinnoittelussa on pohjimmiltaan kyse tulojen allokoinnista samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä. Tämä saattaa rajat ylittävissä tilanteissa herättää huolen veropohjan oikeudenmukaisuudesta kunkin osapuolen kotivaltiossa. Tulojen oikeudenmukaista allokointia koskevaa ongelmaa on lähestytty markkinaehtoperiaatteen kautta. Markkinaehtoperiaate, joka on siirtohinnoittelun käsitteistä keskeisin, on ilmaistu OECD:n malliverosopimuksen tulojen oikaisua koskevassa artiklassa 9 ja sen ydin on, että etuyhteysliiketoimien tulee tapahtua samanlaisissa oloissa kuin riippumattomien osapuolten väliset vastaavanlaiset liiketoimet olisivat tapahtuneet. Eli myös etuyhteysliiketoimintaan liittyvät tuotot jakautuisivat, kuten ne vapailla markkinoilla jakautuisivat. Joskus etuyhteysosapuolien antaman liiketoimen muodon ei katsota vastaavan sitä, mitä tosiasiassa osapuolten välillä on tapahtunut. Tällöin nousee esiin kysymys liiketoimen uudelleenluokittelun mahdollisuudesta verotusta varten. Tässä tutkimuksessa pyritään lainopin tulkinnan ja systematisoinnin avulla selvittämään, mitä tarkoitetaan liiketoimen uudelleenluokittelulla, missä tilanteissa uudelleenluokittelu voi tulla kyseeseen, millä perusteella uudelleenluokittelu on mahdollista ja millaisia ongelmia uudelleenluokittelu voi aiheuttaa. Tutkimuksessa termejä uudelleenluokittelu ja uudelleenluonnehdinta käytetään samassa merkityksessä. Lähdemateriaalina tutkimuksessa käytetään kansainvälisen ja kansallisen kirjallisuuden lisäksi erityisesti OECD:n malliverosopimusta kommentaareineen sekä OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden eri versioita. Iso merkitys on myös KHO:n oikeuskäytännöllä. Kansallisessa lainsäädännössä markkinaehtoperiaate on ilmaistu VML 31 §:n siirtohinnoitteluoikaisua käsittelevässä säännöksessä. Mikäli havaitaan, että liiketoimen osapuolet eivät ole toimineet markkinaehtoisesti, tulee kyseeseen siirtohinnoitteluoikaisu markkinaehtoiseen tasoon saakka. OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa on kuvattu tarkemmin, miten liiketoimien markkinaehtoisuudesta voidaan varmistua. Tähän kuuluu liiketoimien täsmällinen tunnistaminen sen osapuolien toimintojen, varojen ja riskien kautta sekä vertailukelpoisten liiketoimien identifioiminen ja vertailu OECD:n määrittämien siirtohinnoittelumenetelmien kautta. Kansallisen vero-oikeuden legaliteettiperiaatteen mukaan verotuksen tulee perustua kansalliseen lainsäädäntöön. Toki EU-oikeuden vaikutukset esimerkiksi perusoikeuksien rajoittamisen kiellon kautta tulee huomioida. Mutta oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden nimissä ratkaisutoiminnan tulee perustua kansallisiin lainsäännöksiin sekä niiden sanamuodon mukaiseen tulkintaan. OECD:n mukaan sen siirtohinnoitteluohjeilla on markkinaehtoperiaatteen tulkinnassa iso rooli. Tämä merkitys on vahvistettu myös kansallisessa oikeuskäytännössä, vaikka siirtohinnoitteluohjeet kansallisen oikeuslähdeopin mukaan katsotaan vain sallituiksi oikeuslähteiksi. Näin ollen siirtohinnoitteluohjeista saadaan tulkinta-apua myös VML 31 §:n soveltamisalalla. OECD:n siirtohinnoitteluohjeet sallivat liiketoimen uudelleenluokittelun, mutta vain poikkeustilanteissa ja mikäli liiketoimen taloudellisesti merkittävät ominaisuudet eroavat siitä, miten riippumattomat osapuolet olisivat liiketoimen järjestäneet. Vuoden 2017 päivityksessä uudelleenluokittelu oli nimetty liiketoimen sivuuttamiseksi. Kyseinen päivitys myös täsmensi liiketoimen täsmällisen tunnistamisen käsitystä ja vahvisti periaatetta, jonka mukaan verovelvollisen liiketoimelle antama rakenne tulee ottaa markkinaehtoisuuden tarkastelun pohjaksi. KHO on oikeuskäytännössään vahvistanut, ettei VML 31 § salli liiketoimen uudelleenluokittelua, vaikka liiketoimen täsmällinen tunnistaminen sen perusteella on kyllä mahdollista. Liiketoimen täsmällisen tunnistamisen ympärillä on ollut paljon keskustelua, sillä on katsottu, että sen kautta on todellisuudessa laajennettu uudelleenluokittelun alaa. Aiemmissa siirtohinnoitteluohjeissa uudelleenluokittelu oli mahdollista, mikäli liiketoimen muoto erosi sen tosiasiallisesta sisällöstä. Nyt tämän seikan perusteella oikaisu olisi mahdollista liiketoimen täsmällisen tunnistamisen varjolla. Tätä rajanvetoa VML 31 §:n salliman liiketoimen tunnistamisen ja kieltämän liiketoimen uudelleenluokittelun osalta on yritetty oikeuskäytännössä täsmentää. Vielä siinä ei ole yksiselitteisesti onnistuttu, vaan raja on edelleen häilyvä.
 • Pietikäinen, Leo (2018)
  Tutkimuksessa tarkastellaan tänä vuonna hyväksyttyä rajatylittävien verojärjestelyiden ilmoitusvelvollisuutta ja pakollista automaattista tietojenvaihtoa koskevaa neuvoston direktiiviä (EU) 2018/822, jonka esittelyyn ja sisällön merkityksen analyysiin pääasiallinen tutkimuskohde rajataan. Tutkimuskohdetta lähestytään oikeusdogmatiikan, eli lainopin näkökulmasta. Jotta aiheena olevaa direktiiviä ja sen sisältöä voitaisiin ymmärtää paremmin, on esiteltävänä myös tiiviimmässä ja lyhyemmässä muodossa siihen liittyviä ja sitä edeltäneitä normeja, jotka ovat omalta osaltaan vaikuttaneet direktiivin syntyyn. Aiheena olevasta direktiivistä ei ole vielä tehty mainittavasti tieteellistä tutkimusta, minkä vuoksi suurin osa hyödynnettävästä aineistosta on kerätty viranomaisten kautta. Koska tämän kaltainen lainsäädännöllinen hanke on koko Euroopan unionin laajuisena aiheena melko tuore, lähestytään lisäksi oikeusvertailun näkökulmasta yleisellä tasolla verojärjestelyjen ilmoitusvelvollisuutta yksittäisten jäsenvaltioiden järjestelmien kautta: oikeusvertailussa kiinnitetään erityistä huomiota Yhdistyneen Kuningaskunnan vastaavaan järjestelmään. Myös alkuperäistä direktiiviehdotusta ja direktiivin lopullista versiota vertaillaan keskenään. Veronkierto ei ole enää nykypäivän globaalissa markkinataloudessa pelkästään kansallinen ilmiö, vaan osa laajaa rajojen yli menevää toimintaa, johon eri maiden viranomaisilla sekä kansainvälisillä järjestöillä on runsaasti intressejä puuttua. Verosuunnittelu, eli erilaisten lainsäädännöllisten ominaisuuksien hyödyntäminen verotaakan pienentämiseksi on itsessään sallittua toimintaa, mutta kun järjestelyn pääasialliseksi tarkoitukseksi muodostuu verojen minimointi usein monimutkaisten rakennelmien kautta, voi kyse olla jo niin sanotusta aggressiivisesta verosuunnittelusta. Euroopan unionin viimeisin pyrkimys tällaiseen toimintaan puuttumiseksi on jäsenvaltioiden viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevan hallinnollisen yhteistyön direktiivin 30. toukokuuta 2018 hyväksytty uudistus, eli ns. DAC 6, joka lisää uuden vaatimuksen verojärjestelyjen ilmoittamisesta. Direktiivi vaatii tietyt tunnusmerkit täyttävissä rajatylittävissä verojärjestelyissä neuvovia välittäjiä (tai joissain tapauksissa verovelvollisia) ilmoittamaan järjestelyistä aikaisessa vaiheessa jäsenvaltion viranomaisille. Tämän jälkeen viranomaisten tulee jakaa saamansa tiedot eteenpäin muille jäsenvaltioille yhteiseen rekisteriin. Tietojen antaminen ei suoraan aiheuta ilmoittajalle velvollisuuksia tai seuraamuksia, vaan järjestelmän tarkoituksena on antaa viranomaisille käyttökelpoista tietoa toteutettavista verojärjestelyistä riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta ongelmallisiksi katsottuihin järjestelyihin voidaan tarvittaessa puuttua aiempaa tehokkaammin esimerkiksi lakiuudistuksilla. Direktiivissä on elementtejä mm. OECD:n BEPS-hankkeen 12. toimenpiteestä ja Yhdistyneen Kuningaskunnan vastaavasta järjestelmästä (DOTAS). Direktiivi on sen määräysten osalta jätetty sanamuodoltaan melko avoimeksi, eli jäsenvaltioille annetaan runsaasti liikkumavaraa järjestää uudet normit parhaaksi katsomallaan tavalla. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään joulukuun 31. päivänä 2019, ja säännöksiä on sovellettava heinäkuun 1. päivästä 2020 lähtien – tutkimuksen teon aikana ei Suomessa oltu vielä julkaistu direktiiviä koskevaa hallituksen esitystä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että DAC 6 on merkittävä uudistus pitkään normien jatkumoon ja kokonaisuuteen, jonka tarkoituksena on ehkäistä aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa jäsenvaltioiden viranomaisten välisen hallinnollisen yhteistyön kautta. Uudistus mullistaa EU:n vero-oikeuden tuomalla uudenlaisen rajatylittävien verojärjestelyjen ilmoitusvelvollisuuden järjestelmän koko unionin alueelle. Määräysten avoimuuden vuoksi on odotettavissa, että direktiivin lopullinen tulkinta voi joissain tapauksissa tapahtua unionin tuomioistuimessa, koska jäsenvaltiot todennäköisesti implementoivat sen sisällön eri tavoin. Direktiivin soveltamisesta aiheutuu myös kuluja välittäjille ja verovelvollisille, mutta toisaalta uudistuksen mukanaan tuomat uudet verotulot ylittävät siitä aiheutuvat viranomaiskulut, kuten esim. DOTAS:iin liittyen on todistettu. Kuitenkin, koska direktiivi on vasta hiljattain hyväksytty, näkyvät sen todelliset vaikutukset vasta vuosien päästä. Epävarmuudesta huolimatta varmaa on kuitenkin, että Euroopan unionin veronkierron vastainen normisto on ottanut DAC 6:n ansiosta merkittävän askeleen.
 • Koponen, Joakim (2017)
  Väliyhteisöllä tarkoitetaan tavallisesti alhaisen verotuksen valtiossa sijaitsevaa tytäryhtiötä, johon passiivisia tuloja keinotekoisesti siirtämällä pyritään välttämään verotusta korkeamman verotuksen maassa. Väliyhteisösääntelyn avulla pyritään verottamaan osakasta väliyhteisön tuloista, vaikka varojenjakoa osakkaan ja väliyhteisön välillä ei tosiasiallisesti ole tapahtunut. Näin väliyhteisösääntelyllä pyritään suojelemaan valtioiden veropohjia tältä keinotekoiselta tulojen siirtämiseltä alhaisen verotuksen maihin. Väliyhteisösäännöillä oli keskeinen rooli myös OECD:n ja G20:n toteuttamassa BEPS-hankkeessa, joka sisälsi toimenpidepaketin, tavoitteena estää veropohjien rapautumista ja voitonsiirtoa. Toimenpidepaketin kolmas toimenpide liittyi väliyhteisösääntöihin, jonka tarkoituksena oli antaa suosituksia tehokkaiden väliyhteisösääntöjen kehittämiseen. Reaktiona näihin Euroopan komissio ilmoitti, että hankkeen suositukset tulisi implementoida EU:n tasolla, jonka avulla varmistettaisiin yhteinen lähestymistapa unionin tasolla ja tällä tavalla rajoitettaisiin sisämarkkinoita vaarantavien vääristymien muodostumista. Tämän tuloksena syntyi veronkiertodirektiivi, joka hyväksyttiin lopullisesti heinäkuussa 2016. Veronkiertodirektiivi annettiin minimiharmonisointidirektiivin muodossa ja sisältää väliyhteisöjä koskevat 7 ja 8 artiklat. Suomessa on vuodesta 1995 lähtien säännelty väliyhteisöjä koskevista kysymyksistä väliyhteisölaissa. Veronkiertodirektiivi poikkeaa kuitenkin paikoittain lähestymistavoiltaan väliyhteisölaista merkittävästi, jonka vuoksi säännöt tulevat aiheuttamaan muutostarpeita väliyhteisölakiin. Tutkielma pyrkii selvittämään miltä osin väliyhteisölaki on linjassa veronkiertodirektiivin väliyhteisöjä koskevien säännösten kanssa, erityisesti minimiharmonisointivelvoitteet huomioiden. Tutkimuksessa vertaillaan säännöstöjä kuuden väliyhteisösääntelyn peruskomponentin valossa ja tutkitaan miltä osin väliyhteisölaki alittaa veronkiertodirektiivissä säännellyn minimisuojan tason. Koska veronkiertodirektiivin väliyhteisösäännöt perustuvat BEPS-suosituksiin, tullaan myös niitä vertailemaan tässä yhteydessä. Tutkielman pääasiallinen tutkimusmetodi on oikeusdogmaattinen metodi, jonka apuna käytetään vahvasti oikeusvertailevaa metodia. Pääosin väliyhteisölaki on joko suoraan linjassa säännöstöjen kanssa, tai asettuu säännöstöjen tarjoaman harkintavallan ja valinnanvapauden raameihin. Monen peruskomponentin osalta väliyhteisölaki on myös tiukemmin säännelty veronkiertodirektiiviin verrattuna, joka on sallittua direktiivin minimiharmonisoinnin puitteissa. Säännöstöjen välillä on kuitenkin eräitä merkittäviä eroavaisuuksia. Suurimmat säännöstöjen väliset ristiriidat liittyvät väliyhteisölain toimialoja ja verosopimusvaltioita koskeviin poikkeuksiin, joihin tulee kohdistumaan kovimmat muutospaineet, sillä poikkeuksia ei sellaisenaan voida pitää väliyhteisölaissa. Lopuksi tutkielmassa otetaan kantaa siihen, mikä olisi paras tapa implementoida vaaditut muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.
 • Mäkinen, Päivi (2018)
  Tutkielmassa tarkastellaan, millaisia rajoituksia ja edellytyksiä BEPS-toimenpide 5:stä, EU:n valtiontukisäännöistä ja EU:n perusvapauksista aiheutuisi mahdolliselle t&k-toiminnan verokannustimelle Suomessa sekä miten CCTB-direktiiviehdotuksen tutkimus ja kehittämistoiminnan (jäljempänä t&k) verokannustimen implementointi vaikuttaisi Suomen verojärjestelmään. Lisäksi pohditaan, miten erityinen t&k-toiminnan verokannustin sopisi Suomen verojärjestelmään sekä olisiko Suomen kannatettavaa harkita jonkinlaisen t&k-verokannustimen käyttöönottoa. Tutkielmassa tutustutaan myös t&k-veroetujärjestelmien päätyyppeihin ja pääpiirteisiin. T&k-toiminnan verokannustimet voivat kohdistua joko t&k-toiminnan kehittämis- tai kaupallistamisvaiheeseen. Kehittämisvaiheen verokannustimet kohdistuvat t&k-toiminnan menoihin. Kaupallistamisvaiheen verokannustimet, ns. patentti- tai IPR-boksit, puolestaan kohdistuvat aineettomasta omaisuudesta saatavaan tuloon. Suomessa ei ole tällä hetkellä käytössä erityistä t&k-toiminnan menoihin kohdistuvaa ylimääräistä vähennystä tai t&k-toiminnan tuottamaan tuloon kohdistuvaa verohuojennusta. Voimassa olevaan oikeuteen sisältyy kuitenkin t&k-toimintaan liittyviä jaksottamishuojennuksia, EVL 25 §:n mukainen tutkimustoiminnan menojen ja EVL 34 §:n tutkimustoiminnan yksinomaiseen ja pysyvään käyttöön tarkoitettujen rakennusten normaalia nopeampi poisto-oikeus. T&k-verokannustimien käyttöönoton taustalla voi vaikuttaa tavoite lisätä innovaatiota ja t&k-toimintaa.Tämän lisäksi t&k-verokannustimet voivat toimia kansainvälisen verokilpailun välineinä. T&k-verokannustimiin liittyy myös haitallista verokilpailua, minkä vuoksi OECD:n ja EU:n piirissä on annettu eriasteista sääntelyä liittyen t&k-verokannustimiin. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – hankkeen toimenpide 5:n kohteena ovat haitallista verokilpailua aiheuttavat veroetujärjestelmät ja erityisesti patenttiboksit. Haitallisen verokilpailun estämiseksi patenttiboksien tulisi täyttää ns. nexus-periaatteen vaatimukset. Nexus-periaatteessa patenttiboksista saatava veroetu on sidottu t&k-toiminnasta verovelvolliselle suoraan aiheutuneiden menojen määrään. Nexus-periaatetta sovelletaan EU:ssa yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän ohjauksen kautta. EU:ssa haitallisina pidettäviin t&k-veroetujärjestelmiin on puututtu myös valtiontukisääntelyn ja EU:n perusvapauksiin liittyvän oikeuskäytännön kautta. T&k-veroetujärjestelmät, joissa toisissa jäsenvaltioissa syntyneitä t&k-menoja kohdellaan epäedullisemmin kuin kotimaassa syntyneitä menoja rikkovat vapaan sijoittautumisoikeuden ja palveluiden vapaan tarjoamisen periaatetta. T&k-veroetujärjestelmä voivat olla myös kiellettyä valtiontukea. Valtiontukisääntöjen näkökulmasta ongelmallisia ovat sellaiset t&k-veroetujärjestelmät, joita voidaan pitää valikoivina ja joita ei myöskään voida säätää noudattaen Euroopan komission antamia asetuksia ja puitteita. EU:ssa on katsottu, että haitallisen verokilpailun torjumiseksi jäsenvaltioiden verolainsäädäntöä olisi syytä yhdenmukaistaa. Tähän liittyy aloite yhdistetystä yhteisestä yhteisöveropohjasta. CCTB-direktiiviehdotus sisältää kehitysvaiheen t&k-verokannustimen, mikä on nostanut keskusteluun t&k-verokannustimien harmonisoinnin EU:n tasolla. Mikäli CCTB-direktiiviehdotuksen t&k-verokannustin tulisi voimaan, merkitsisi se huomattavaa muutosta t&k-toiminnan tukijärjestelmään, joka perustuu Suomessa tällä hetkellä suoriin julkisiin tukiin. Mahdollisen t&k-verokannustimen suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota paitsi EU-oikeudesta ja BEPS:istä aiheutuviin rajoituksiin myös siihen, kuinka t&k-verokannustin toteuttaa yritysverotuksen tavoitteita. Kehitys- ja kaupallistamisvaiheen t&k-verokannustimiin liittyy tässä suhteessa keskeisiä eroja.
 • Nikula, Tuomas (2018)
  Suomessa korkojen vähennysoikeutta on rajoitettu elinkeinotoiminnan tulolähteessä vuodesta 2014 alkaen. Muissa tulolähteissä korot ovat olleet rajoituksetta vähennyskelpoisia. Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2016 direktiivin sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta. Direktiiviin sisältyy myös korkojen vähennysoikeuden rajoitusta koskeva säännös, joka jäsenvaltioiden on implementoitava vuoden 2019 alkuun mennessä. Direktiivin implementointi tulee edellyttämään Suomelta muutoksia nykyiseen EVL 18 a §:n korkojen vähennysoikeutta koskevaan säännökseen. Valtiovarainministeriö julkaisi luonnoksen uutta korkovähennysrajoitusta koskevasta hallituksen esityksestä 19.1.2018. Esityksessä ehdotetaan direktiivin pohjalta muun muassa korkovähennysrajoitusten laajentamista kaikkiin tulolähteisiin sekä muiden kuin etuyhteysvelkojen nettokorkomenoihin. Samanaikaisesti valtiovarainministeriössä on vireillä yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskeva lainsäädäntöhanke, jota koskeva hallituksen esitysluonnos julkaistiin 23.3.2018. Ehdotuksen perusteella yhteisöiltä poistuisi muun toiminnan tulolähde ja niiden kaikkea toimintaa maataloutta lukuun ottamatta verotettaisiin elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä nämä kaksi rinnakkaista lakimuutosta tarkoittavat korkojen vähennysoikeuden rajoittamisen kannalta. Huomiota kiinnitetään siihen, mitä korkovähennysrajoitusten laajentaminen muihin tulolähteisiin käytännössä tarkoittaa ja miten vähennyskelvottomat nettokorkomenot lasketaan muun toiminnan tulolähteessä. Lisäksi tutkielmassa syvennytään korkovähennysrajoituksiin liittyviin tulkintatilanteisiin erityisesti kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, miten ehdotettuja korkovähennysrajoituksia tullaan soveltamaan keskinäisiin kiinteistöyhtiöihin sekä niiden osakkeet omistaviin holdingyhtiöihin. Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden verotukseen liittyy useita erityispiirteitä. Keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeenomistaja kerää kiinteistöjen vuokraamisesta saatavat vuokratulot ja yhtiöt toimivat pääsääntöisesti omakustannusperiaatteella eivätkä lähtökohtaisesti tuota voittoa. Yhtiön lainan lyhennyksestä ja korkojen maksamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi yhtiöt perivät osakkeenomistajiltaan rahoitusvastikkeita, joita ei ole verotuksessa pidetty korkotulona tai korkomenona. Ehdotetussa korkovähennysrajoitussäännöksessä korkomenon määritelmää laajennettaisiin, joten on mahdollista, että myös maksetut rahoitusvastikkeet katsottaisiin maksajansa verotuksessa korkomenoiksi, jolloin ne otettaisiin huomioon EVL 18 a §:ssä tarkoitettuja nettokorkomenoja laskettaessa. Ehdotettuun säännökseen sisältyvää korkotulon määritelmää ei kuitenkaan oltaisi laajentamassa vastaavasti, joten saatuja rahoitusvastikkeita ei siten välttämättä katsottaisi keskinäisen kiinteistöyhtiön verotuksessa korkotuloiksi, eikä niitä otettaisi huomioon EVL 18 a §:ssä tarkoitettuja nettokorkomenoja laskettaessa. Rahoitusvastikkeita koskevaan kysymykseen ei kuitenkaan otettu kantaa hallituksen esitystä koskevassa luonnoksessa. Mikäli vastaava tulkinta omaksutaan myös lopullisessa hallituksen esityksessä, voi tämä johtaa keskinäisten kiinteistöyhtiöiden nettokorkomenojen kasvuun. Korkovähennysrajoitusten vaikutuksia keskinäisiin kiinteistöyhtiöihin voitaisiin pyrkiä pienentämään muuttamalla keskinäinen kiinteistöyhtiö tavalliseksi kiinteistöyhtiöksi. Kiinteistöyhtiö keräisi itse kiinteistöjen vuokraamisesta saatavat vuokratulot, jolloin yhtiölle laskettava oikaistu elinkeinotoiminnan tulos olisi luonnollisesti keskinäistä kiinteistöyhtiötä suurempi. Myöskään rahoitusvastikkeita ei voitaisi periä, jolloin niihin liittyvä tulkintatilanne poistuisi. Muutos oletettavasti pienentäisi korkovähennysrajoitusten vaikutuksia kiinteistösijoittajien näkökulmasta, mutta ei oletettavasti poistaisi niitä kokonaan. Kiinteistösijoitustoimintaa harjoitetaan usein velkavetoisesti, jolloin myös nettokorkomenojen määrä on suuri, eikä korkovähennysrajoitusten vaikutuksilta voida välttämättä kokonaan välttyä.
 • Lehtonen, Emilia (2018)
  Nearly 250 Finnish companies, i.e. as many as the amount of listed companies in Finland, receive private equity investments annually. The purpose of private equity funds that make these investments is to develop their target companies and conduct a successful exit at some point. Further, a Finnish company expanding its business abroad may have many alternative or complementary reasons for the expansion. However, wider opportunities to obtain funding and to scale up a business are most likely some of the main ones. Therefore, it could be imagined that especially the companies owned wholly or partially by private equity funds may aim to expand to the US markets because the expansion provides a solution to achieve the private equity funds’ purpose. Nowadays, in addition to the larger markets, the United States is ranked as the most attractive venture capital and private equity country of the world. There is a notable lack of information if different markets, their opportunities and the legislations related to them are not being researched. Such asymmetric information leads to the truthful overall view of range of options being lost when the market players receive only information of certain opportunities. Logically, if market players i.e. companies receive information of EU, limited to that extent, they allocate their operations to the EU area only. This, accordingly, distorts the effective functioning of the global markets. This study aims to provide a practical approach to expanding a Finnish business to the United States from the tax perspective by taking into consideration the main issues related to taxation of such business expansion. This contains identifying the applicable tax implications imposed by the tax laws of Finland and the United States. The issue is examined from a private equity firm’s perspective due to the significance of the private equity investments in the financial markets, i.e. many companies currently have a private equity fund or investor as their shareholder. The theoretical frame of this study consists of the fundamentals of both international taxation and functioning of private equity firms as a part of a private equity fund in order to understand the tax implications occurring to all the parties involved in the company structure and special characteristics of private equity firms that reflect to their business operations. With regard to the findings of this study, it may be stated that the tax neutrality should exist in the Finnish-US cross-border business expansion cases. The tax burden is the same despite of the selected company form or of the choice of either a branch or a subsidiary. No issues causing “more burdensome taxation” as stated in the tax treaty between the United States and Finland were found. However, this statement is valid only under the current legal practice. Further, the effectivity of the obligations related to non-discrimination set in the tax treaty between Finland and the United State may be questionable. The corporate income tax laws of the United States do not provide exactly the same tax treatment for a branch than to subsidiaries. But, similar treatment is not required by either the Finnish-US tax treaty or the OECD MTC. No case law concerning differences occurred in the tax treatment of a branch or a subsidiary was found in the Finnish-US relations. Therefore, the tax treatment in practice may be different than in theory and the question of “more burdensome taxation” may arise later.
 • Äijö, Anni (2015)
  Automaattinen tietojenvaihto on yksi tehokkaimmista keinoista veronkierron torjuntaan. Termillä tarkoitetaan tiettyjen, esimerkiksi sopimuksessa tai direktiivissä yksilöityjen tietojen vuosittaista, massaluonteista ja ilman erillistä pyyntöä tai ilmoitusta tapahtuvaa vaihtamista valtioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä. Ensimmäinen maailmanlaajuinen askel kohti yksityisten toimijoiden entistä suurempaa osallistamista veronkierron torjunnassa nähtiin vuonna 2010, kun Yhdysvallat sääti Foreign Account Tax Compliance Actin (FATCA). Kyseiset normit velvoittavat ulkomaisia finanssilaitoksia sillä uhalla, että velvoitteiden laiminlyönnistä seuraa 30 %:n ennakonpidätys kaikista yhdysvaltalaislähtöisistä, finanssilaitokselle kohdistuvista maksuista. Useiden valtioiden tietosuojalainsäädännöstä johtuvien ongelmien vuoksi FATCA:sta kehitettiin sittemmin kaksi erillistä valtiosopimusmallia. Suomi allekirjoitti tällaisen FATCA-sopimuksen yhdessä Yhdysvaltojen kanssa 5.3.2014. Sopimus astui Suomessa lakina voimaan 2.3.2015. FATCA-sopimus velvoittaa Suomea muuttamaan kansallista lainsäädäntöään niin, että se mahdollistaa FATCA-velvoitteiden noudattamisen suomalaisten finanssilaitosten osalta. Tällaisten ns. raportoivien finanssilaitosten tulee tutkia ja tunnistaa asiakaskunnastaan ne tilinhaltijat, jotka ovat Yhdysvaltojen kansalaisia, maahan rekisteröityjä yhtiöitä tai yhdysvaltalaisomisteisia ulkomaisia yrityksiä. Finanssilaitosten tulee raportoida tietyn kynnysarvon ylittävät yhdysvaltalaisomisteiset tilit Verohallinnolle, joka lähettää tiedot edelleen Yhdysvaltoihin. Lisäksi raportoivien finanssilaitosten tulee rekisteröityä Internal Revenue Servicen (IRS) ylläpitämälle verkkosivulle erityisen GIIN-tunnuksen (Global Intermediary Identification Number) saamiseksi. Tutkimuksessa havaittiin, että käytännössä velvoitteista yksikään ei ole finanssilaitoksille täysin uusi GIIN-rekisteröitymistä lukuun ottamatta. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä lukuisat finanssisektorin erityislait velvoittavat finanssilaitoksia jo nyt tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa sekä näiden tosiasialliset edunsaajat. Tuntemisvelvoite on niin vahva, että pankeilla ja muilla finanssialan toimijoilla on oikeus kieltäytyä asiakassuhteen perustamisesta tai liiketoimen suorittamisesta, ellei se saa pyytämiään tietoja asiakkaalta. Finanssilaitokset ovat myös jo aiemmin joutuneet raportoimaan Verohallinnolle tietoja asiakkaidensa sijoituksista ja näille maksetuista tietyn tulolajin suorituksista verotusmenettelylain nojalla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että sopimuksen implementointiin Suomessa liittyy useita ongelmakohtia. Ensinnäkin Yhdysvaltojen ekspansiivinen ote kansalaistensa veronkierron torjuntaan aiheuttaa ongelmia Suomen kansallisen suvereniteetin kannalta. Valtiosopimuksen teksti perustuu yhdysvaltalaiseen oikeusperinteeseen ja sisältää viittauksia Yhdysvaltojen lainsäädäntöön, ja se voi olla tämän vuoksi vaikeaselkoinen suomalaiseen oikeuskieleen tottuneille toimijoille. Sopimus on myös Suomen näkökulmasta paikoitellen ristiriidassa Suomen ja Yhdysvaltojen verosopimuksen kanssa. Lisäksi etenkin verovelvollisten, mutta myös finanssilaitosten on mahdollista kiertää FATCA-raportointia esimerkiksi sijoituksia hajauttamalla. Tutkimuksessa esiteltiin lyhyesti myös muut automaattisen tietojenvaihdon mallit (OECD:n Common Reporting Standard, Rubik-sopimukset ja EU:n uudistettu virka-apudirektiivi) ja verrattiin näiden kattavuutta ja muita ominaisuuksia FATCA:n vastaaviin. Erilaiset päällekkäiset tietojenvaihtomallit ovat kuitenkin omiaan aiheuttamaan epävarmuutta ja ylimääräistä työtä alan toimijoille, joten yhden globaalin tietojenvaihtomallin koostaminen eri vaihtoehdoista voisi olla suositeltavaa. De lege frernda olisi myös syytä pohtia, onko pelotevaikutus oikea kannustin, jotta yksityiset tahot saadaan mukaan tukemaan valtioiden tämän suuntaisia pyrkimyksiä.
 • Puntala, Anttoni (2019)
  Tax withholding refers to a procedure for charging taxes, where the payer of the income (withholding agent) charges the tax from the income payable to the income recipient and transfers the charged amount to the tax authorities on behalf of the income recipient. Final withholding tax refers to a tax, where the tax charged by the withholding agent is the taxpayer’s final tax burden in the source State. Consequently, the procedure involves no regular subsequent steps to withholding. Final withholding tax is charged simultaneously with the payment of the income. The tax is levied on gross income. Final withholding taxes are widely used in taxation of portfolio dividends in the source State, when the dividend recipient is not a resident of that State. Most of the Member States of the European Union apply final withholding also in intra-EU settings, where both the source State of the portfolio dividends and the State of residence of the taxpayer are EU States. The popularity of final withholding taxes is explained with their effectiveness in ensuring that the source State can collect taxes on dividends received by nonresident taxpayers, who may have no other connection with the source State. Furthermore, final withholding taxes are easily administrable. States do not commonly use final withholding taxes for taxation of portfolio dividends in domestic settings, where the dividend recipient is resident in the source State of the dividends, because final withholding taxes are not compatible with taxation of net income. Consequently, States apply different tax systems on resident and nonresident dividend recipients. This may violate the fundamental freedoms, if the source State subjects nonresident taxpayers to less beneficial treatment than comparable resident taxpayers. The Court of Justice of the European Union has held final withholding taxes admissible in principle, but Member States have been compelled to extend many beneficial tax rules to apply also, if a nonresident taxpayer receives the dividends. What follows from the case law of the Court of Justice of the European Union is, firstly, that the differences in the taxation of resident and nonresident taxpayers in the source State are reduced. Secondly, the nonresident taxpayer is often required to resort to the refund procedure before it receives as beneficial a treatment as it should under the fundamental freedoms. The refund procedure eliminates most of the benefits of final withholding taxes: it is a lengthy and expensive procedure, and the nonresident taxpayer is most likely required to resort to external assistance. Application of relief at source and streamlining the refund procedure would alleviate the problems that currently plague the refund procedure.
 • Ovaskainen, Suvi Marjatta (2014)
  Euroopan komissio antoi viimeisimmän direktiiviehdotuksen finanssitransaktioveron alueella helmikuussa 2013. Finanssitransaktioveron (FTT) tarkoituksena on vakauttaa rahoitusmarkkinoita ja varmistaa rahoitussektorin asianmukainen osallistuminen nykyisen ja tulevien finanssikriisien kustannuksiin. Toteutuessaan FTT asettaa siihen osallistuvien jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneille ja niiden kanssa kauppaa käyville rahoituslaitoksille velvollisuuden suorittaa 0,01 prosentin suuruinen vero johdannaistransaktioista 0,1 prosentin suuruinen vero muilla rahoitusinstrumenteilla tehdyistä transaktioista. Koska yksimielisyyteen FTT:n sisällöstä ja voimaan saattamisesta ei koko unionin alueella päästy, päätti osa jäsenvaltioista edetä hankkeen alueella tiiviimmän yhteistyön avulla. Euroopan unionin laajentuminen alkuperäisestä kuudesta jäsenvaltioista nykyiseen 28 jäsenvaltioon on tuonut mukanaan uusia haasteita eurooppalaiselle lainsäädäntöprosessille. Euroopan unioni kattaa nykyisellään liudan valtioita, joiden kehitysaste, politiikka ja tavoitteet ovat eriytyneitä ja pahimmillaan ristiriidassa keskenään. Tämä puolestaan on johtanut siihen, etteivät eurooppaoikeuden perinteiset yksimielisyyttä korostavat lainsäädäntömallit enää vastaa nykyisen unionin vaatimuksia, vaan ongelmana on ollut, että osa jäsenvaltioista on käyttänyt veto-oikeuttaan ja estänyt unionin kannalta tarpeellisen lainsäädännön kehittymisen. Tiiviimpi yhteistyö (enhanced cooperation) pyrkii vastamaan tähän ongelmaan ja tarjoamaan eri kehitysvaiheissa oleville jäsenvaltioille mahdollisuuden edetä harmonisaatioprosessissa omaan tahtiinsa. Tutkielman pääasiallinen tutkimuskysymys on, onko finanssitransaktioveron voimaansaattaminen tiiviimmän yhteistyön avulla EU-oikeuden yleisten oppien ja perussopimusten mukaista. Tarkoituksena on myös selvittää FTT:n vero-oikeudellinen luonne ja hahmottaa sen mahdollisia vaikutuksia sekä FTT-alueella että tiiviimmän yhteistyön ulkopuolelle jääville valtioille. Tutkielmassa käsitellään suunnitteilla olevaa finanssitransaktioveroa pääomien ja palveluiden vapaan liikkuvuuden ja aiempien soveltamistapausten valossa. Tutkimusmetodi on poikkitieteellinen ja siinä yhdistyy elementtejä oikeustaloustieteestä, vero-oikeudesta, EU-oikeudesta ja arvopaperimarkkinaoikeudesta
 • Tevajärvi, Maija (2020)
  Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä otettiin käyttöön sisämarkkinoiden kanssa samaan aikaan 1.1.1993. Rajat ylittävässä EU:n tavaroiden ja palveluiden kaupassa arvonlisäverovelvollinen elinkeinoharjoittaja myy tavaroita ja palveluita arvonlisäverovapaasti toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle ostajalle, ja ostaja on lähtökohtaisesti jäsenvaltiossaan käännetysti verovelvollinen. Määränpäämaaperiaatteen mukaisesti verotus tapahtuu siis kulutusmaassa. On arvioitu, että Euroopan unionin alueella menetetään jopa 50 miljardia euroa arvonlisäveropetosten ja erinäisten arvonlisäverojärjestelmään kohdistuvien väärinkäytösten vuoksi. Vaikka arvonlisäverojärjestelmän perusrakenne on ennen kaikkea altis vilpillisessä mielessä toimivien verovelvollisten väärinkäytöksille ja petosjärjestelyille, uhkaavat petosjärjestelyt myös rehellistä liiketoimintaa harjoittavia arvonlisäverovelvollisia. Arvonlisäverovelvollinen on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeutettu vähentämään liiketoimintaa varten hankkimiensa tavaroiden ja palvelujen hintoihin sisältyvän arvonlisäveron. Euroopan unionin tuomioistuin onkin ratkaisukäytännössään katsonut vähennysoikeuden olevan erottamaton osa arvonlisäverojärjestelmää, eikä tästä syystä verovelvollisen vähennysoikeutta periaatteessa saisi rajoittaa. Kuitenkin mikäli verovelvollisen liiketoimen katsotaan olevan osana arvonlisäverojärjestelmään kohdistuvaa väärinkäytöstä tai petosjärjestelyä, voidaan verovelvollisen vähennysoikeus evätä. Euroopan unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään katsonut, että verovelvollisen tietoisuus tai selonottovelvollisuuden laiminlyönti liiketoimintaketjussa, voi johtaa vähennysoikeuden epäämiseen. Euroopan unionin tuomioistuin on Kittel-tuomiossaan katsonut, että verovelvollinen, joka tiesi tai jonka olisi pitänyt tietää arvonlisäverojärjestelmään kohdistuvasta petoksesta, katsotaan arvonlisäverotuksessa osasyylliseksi tähän petokseen riippumatta siitä, hyötyykö verovelvollinen tästä petosjärjestelystä itse lainkaan. Verovelvollisen tietoisuus tai selonottovelvollisuuden laiminlyönti voivat siis johtaa verovelvollisen vähennysoikeuden epäämiseen. Arvonlisäverodirektiiviin (2006/112/EY) 168 artiklan a-alakohdassa ja 178 artiklassa vähennysoikeuden aineellisista ja muodollisista edellytyksistä. Suomen arvonlisäverolaissa vähennysoikeudesta puolestaan säädetään 102 §:ssä ja 102a §:ssä. Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) ei sisällä vilpittömän mielen määritelmää tai selonottovelvollisuuden laajuutta kolmannen osapuolen liiketoimen ollessa mukana arvonlisäverojärjestelmään kohdistuvassa petosjärjestelyssä. Verovelvollisen vilpitön mieli sekä selonottovelvollisuuden laajuus perustuvatkin pitkälti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön aiheesta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä vilpittömällä mielellä tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa sekä kuinka laajaa selonottovelvollisuutta verovelvolliselta edellytetään, jos verovelvollisen liiketoimi on osana liiketoimintaketjua, jossa arvonlisäverojärjestelmää käytetään väärin. Vähennysoikeuden epäämisen osalta tutkitaan myös, miten neutraliteettiperiaate sekä suhteellisuusperiaate vaikuttavat vähennysoikeuden epäämistä koskevassa harkinnassa. Tutkimuksen kohteeksi nousi niin ikään myös Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön eroavaisuus arvonlisäverotuksen vähennysoikeuden saralla. Tutkielman perusteella voidaan sanoa, että arvonlisäverotuksessa verovelvollisen vilpitön mieli näyttäisi olevan turvattu, kun arvonlisäverovelvollinen on varmistunut liikekumppaninsa arvonlisäverollisuudesta sekä osoittanut kohtuullista huolellisuutta liiketoimiin ryhtyessään. Selonottovelvollisuuden osalta voidaan todeta, että verovelvollisen ei tarvitse tehdä pitkälle meneviä tarkastuksia liikekumppaneihinsa, ja verovelvolliselta ei voida edellyttää sen valvomista, noudattaako verovelvollisen liikekumppani, myyjä, esimerkiksi ilmoitus- tai maksuvelvollisuuksiaan. Kuitenkin mikäli verovelvollisella herää epäilys myyjän vilpillisestä toiminnasta, tulee verovelvollisen tällöin kiinnittää erityistä huomiota selonottovelvollisuuteensa. Arvonlisäverovelvollisten toimijoiden kaksoisrooli yhtäältä veron tilittäjinä ja toisaalta veron kerääjinä edellyttää korostunutta huolellisuutta.
 • Aaltonen, Elisa (2017)
  General anti-abuse rules (GAARs) are seen as effective tools in the battle against tax avoidance and aggressive tax planning exercised by multinational enterprises (MNEs). The open-ended design of GAARs allows tax authorities to keep up with the ever changing landscape of international tax planning. As MNEs engage eminently in cross-border activities and make use of the differences in tax systems of different jurisdictions efficient tools are called for both in the international and in the EU context. In the global scene the OECD has been the initiator in the fight against base erosion and profit shifting with the BEPS action Plan. Accordingly, EU has answered to this increasing international pressure with several legislative initiatives, the most recent of which is the Anti Tax Avoidance Package including the Anti Tax Avoidance Directive (ATA Directive), which also entails a formulation of an EU wide GAAR in the Article 6 (ATAD GAAR). The new ATAD GAAR represents an unprecedented approach in the field of European direct tax law since it creates a detailed anti-abuse provision with the objective of harmonizing the national general anti-abuse rules. The tension from the Community law on national legal systems is twofold: on the one hand, it constitutes the requirement of positive action for the Member States. A Member State lacking a GAAR will be required to stipulate one in order to comply with the Community law. However, the Community law does not only require member states for action, but also sets limits for the national legislation i.e. requires the Member States to refrain from restrictive legislation. The ATAD GAAR is a manifestation of the anti-abuse doctrine formed in the case law of the European Court of Justice. It reflects the three tests that are also included in the anti-abuse provision of the Parent Subsidiary Directive, namely the main purpose test, the conflict with object and purpose test and the artificiality test. On the one hand the rule is necessary to allow Member States to protect their tax bases against the most creative and novel tax planning structures that are not yet addressed through specific provisions. On the other hand, however, the GAAR poses concerns regarding the principles of legality and legal certainty, as it stretches the competence of courts and tax administrations in interpretation of tax avoidance cases. In the EU context also the requirements caused by the Union primary law, namely the fundamental freedoms protecting the smooth functioning of the internal market have to be taken into account. The Finnish tax system already entails a GAAR that applies both to domestic and cross-border situations (VML 28). The compatibility of the Finnish rule with the ATAD GAAR is not evident. As the two rules differ both in their wording as well as in their scope of application, the compatibility of the Finnish rule as well as the interpretation doctrine concerning its application need to be systematically analyzed. As the ATA Directive stipulates only the minimum level of protection that the domestic rules have to attain, the Finnish rule can be stricter from the perspective of the taxpayers. However, the Union primary law sets the upper limit for the application of the rule. For the VML 28 to be compatible with the requirements caused by the Union law, the constituting elements of the ATAD GAAR need to be reflected in the application of the VML 28.
 • Aalto, Amanda (2018)
  Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdoshuojennuksen tarkoituksena on edistää yritysten sukupolvenvaihdoksia. Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen saaminen edellyttää, että luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa lahjana tai perintönä saadussa yhtiössä vähintään viiden vuoden ajan luovutuksen jälkeen. Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä pidetään perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellyttämänä yritystoiminnan jatkamisena erityisesti sen henkilökohtaisen osallistumisen elementin näkökulmasta, eli riittävänä osallistumisena yritystoiminnan johtamiseen. Korkein hallinto-oikeus on vero-oikeutta koskevassa ratkaisukäytännössään alkanut yhä enenevissä määrin soveltaa siviilioikeuden määritelmiä niiden siviilioikeudellisessa merkityksessä. Tämä on havaittavissa myös perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevissa ratkaisuissa, joissa korkein hallinto-oikeus on verolainsäädännön lisäksi viitannut suoraan osakeyhtiölakiin. Yhtiöoikeus on siten tärkeässä asemassa myös tässä tutkielmassa. Osakeyhtiölaista ja muusta yhtiöoikeudesta saatavien määritelmien sekä lain esitöiden avulla selvitetään, mitä pidetään perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellyttämänä riittävänä osallistumisena yritystoiminnan johtamiseen. Tutkielmassa havainnoidaan, mitä pidetään osakeyhtiölain ja muun yhtiöoikeudellisen sääntelyn valossa yritystoiminnan johtamisena, ja miten nämä määritelmät soveltuvat perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen jatkamisvaatimukseen. Tutkielmassa selvitetään oikeuskäytännön avulla yhtiöoikeuden vaikutusta perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen jatkamisvaatimuksen edellytysten täyttymisen arviointiin. Tutkielmaan otetut oikeustapaukset koskevat pääosin yritystoiminnan jatkamista tilanteissa, joissa luovutuksensaaja ei tulisi toimimaan luovutettavan yhtiön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Tutkielmassa käytetyistä oikeustapauksista voidaan tehdä se johtopäätös, että osakeyhtiölain pakottavista säännöksistä ei voida poiketa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdoshuojennussäännöstä sovellettaessa. Oikeustapauksista huomataan myös se, että perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytysten täyttymistä arvioitaessa kiinnitetään huomiota vero- ja yhtiölainsäädännön lisäksi myös yhtiökäytäntöön ja itsesääntelyyn. Yhtiökäytännön ja itsesääntelyn huomioiminen käy ilmi esimerkiksi siitä, että yhtiön johtoryhmässä toimimista pidetään sellaisena henkilökohtaisena osallistumisena yritystoiminnan johtamiseen, että sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytysten voidaan katsoa täyttyvän. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuista löytyy kuitenkin myös huomautettavaa, sillä hallintoneuvoston jäsenyyttä ei sen osakeyhtiölaissa määritellystä johtoasemasta huolimatta pidetä yritystoiminnan jatkamisena, vaikka esimerkiksi toisen samaan konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäsenyyttä pidetään yritystoiminnan jatkamisena. Toisen samaan konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäsenyys rinnastuu läheisemmin hallintoneuvoston jäsenyyteen kuin lahjana tai perintönä saatavan yhtiön hallituksen jäsenyyteen, sillä kummassakaan asemassa toimivalla ei ole tämän asemaan perustuvaa oikeutta edustaa lahjana tai perintönä saatavaa yhtiötä.
 • Orrenmaa, Heidi Sofia Katariina (2012)
  Tutkielmassa käsitellään hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 1. lisäpöytäkirjan 1 artiklaa koskevan oikeuskäytännön kannalta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytännöstä on löydettävissä kannanottoja, jotka voivat valottaa hyvälle verojärjestelmälle asettavia, usein ristiriitaisiakin vaatimuksia. Työn tarkoituksena on jäsennellä oikeuskäytäntöä hyvän verojärjestelmän ominaisuuksien mukaan ja arvioida, miten EIT:n oikeuskäytäntöä on hyödynnetty ja voidaan hyödyntää verolakien säätämisessä ja soveltamisessa. EIS 14 artikla koskee syrjinnän kieltoa. Koska se voi tulla sovellettavaksi vain jonkin toisen artiklan yhteydessä, myös sitä koskevaa oikeuskäytäntöä tarkastellaan soveltuvin osin.Omaisuudensuoja on eräs vanhimmista yksilölle kuuluvista oikeuksista. EIS:n omaisuudensuoja merkitsee, että jokaisella luonnollisella ja oikeushenkilöllä on oikeus nauttia rauhassa omaisuudestaan, eikä keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan paitsi julkisen edun nimissä ja laissa määrättyjen ehtojen sekä kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti. Artiklassa kuitenkin varataan valtioille varsin laaja oikeus puuttua omaisuuteen turvatakseen verotukselliset intressinsä. EIT:n oikeuskäytännön lähtökohtana onkin pitkälti valtion harkintamarginaalin laajuuden määrittäminen.Lainsäädäntötekniset ominaisuudet kuten lain saatavuus, ennustettavuus ja taannehtivuuden välttäminen ovat tärkeitä hyvälle verojärjestelmälle asetettavia ominaisuuksia. Verolaille asetettavat vaatimukset ovatkin varsin usein nousseet esiiin EIT:n oikeuskäytännössä. Lain puutteiden on katsottu loukkaavan verovelvollisen omaisuudensuojaa, mutta toisaalta esimerkiksi taannehtivaa verolainsäädäntöä ei ole täysin kielletty. Suomen kannalta ongelmaksi voivat nousta esimerkiksi oikeuskäytännön suuri merkitys verotuksessa sekä verotusmenettelylakiin sisältyvät yleislausekkeet, joiden avulla on tarkoitus ehkäistä veronkiertoa.Verotuksen oikeudenmukaisuus on olennaista verotuksen legitimiteetin kannalta. EIT:n oikeuskäytännöstä voidaan löytää lähinnä horisontaalista oikeudenmukaisuutta koskevia tapauksia. Menestyksellisimpiä ovat olleet hakijat, joita verotus on syrjinyt sukupuolen perusteella. Suomen osalta on kirjallisuudessa esitetty näkemyksiä, joiden mukaan verotus esimerkiksi kannustaisi naisia jäämään kotiin työnteon sijaan. EIT:n roolista johtuen tämänkaltaisiin rakenteellisiin ongelmiin ei kuitenkaan pysytytä puuttumaan EIS:n keinoin.Hyvän verojärjestelmän tulisi olla tehokas, mutta äärimmilleen viety tehokkuus saattaa olla suhteellisuusperiaatteen vastaista. EIT tarkastelee suhteellisuuden ja tehokuuden rajanvetoa verotuksessa usein julkisen edun kannalta, Olennaisia ovat myös prosessuaaliset takuut, joita verovelvollisella on käytettävinään sekä viranomaisen harkintavallalle asetettavat rajat. Suomen kannalta esimerkiksi vähennysten kaavamaisuus saattaa joissain tilanteissa aiheuttaa mielenkiintoisia pohdintoja siitä, mihin tehokkuuden raja vedetään.Vaikka EIT:n omaisuudensuojaa koskevasta oikeuskäytännöstä löytyy merkityksellisiä näkökohtia verolakien säätämiseen ja soveltamiseen, sitä ei ole otettu kattavasti huomioon Suomessa. Tilannetta voidaan perustella useilla syillä. Euroopan neuvoston jäsenmaiden verojärjestelmät poikkeavat toisistaan, jolloin muita maita koskevaa oikeuskäytäntöä ei nähdä mielekkääksi hyödyntää. EIS:n soveltuminen verokysymyksiin voidaan joiltakin osin asettaa kiistanalaiseksi. Lisäksi EU:n perusoikeuspyrkimykset voivat hämärtää EIT:n toimivaltaa ja auktoriteettia.
 • Östman, Juho (2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan immateriaalioikeuksiin, erityisesti tekijänoikeuteen, patenttiin, tavaramerkkiin ja liikesalaisuuteen liittyviä verosuunnittelumahdollisuuksia. Immateriaalioikeudet eroavat perinteisestä teollisesta toiminnasta siten, että immateriaalioikeuksia on esteetöntä siirtää sopimuksilla valtiosta toiseen. Immateriaalioikeuksien verotuksesta on erityissäännöksiä kansallisessa vero-oikeudessa ja verosopimuksissa. OECD:n malliverosopimus suosittaa ratkaisua, että rojalti tai liiketulo, joka ei liity kiinteään toimipaikkaan, verotetaan vain tulonsaajan valtiossa. Lähdeveron periminen on kuitenkin voimassa olevissa verosopimuksissa yleistä. Tällaisissa tilanteissa tulon luokittelu rojaltiksi, liiketuloksi tai luovutusvoitoksi voi olla ratkaisevaa. Tietokonesovelluksissa lähtökohtainen jako on, että yrityksen sisäiset hankinnat ovat teoskappaleen luovutuksia, kun taas korvaus oikeudesta levittää ohjelmistoa yleisölle on rojaltin ydinaluetta. Immateriaalioikeuksien siirtohinnoittelu on mutkikasta, eikä arvonmääritykseen ole aina yksikäsitteistä tulosta. Arvo ei kuitenkaan ole täysin mielivaltainen, vaan voidaan esittää periaatteita, joiden avulla hyväksyttävää arvoa voi perustella. Arvonmääritys on helpompaa silloin, kun immateriaalioikeudesta maksettava korvaus riippuu myöhemmistä tuloista kuin silloin, kun laskettavana on kertakorvaus. Kansainvälisessä konsernissa vastuu immateriaalioikeuden kehittämisestä voidaan jakaa eri tavoin. Verotuksen kannalta olennaista on usein, mikä yhtiöistä on taloudellinen edunsaaja ja taloudellisen riskin kantaja. Immateriaalioikeuksien hallinnointi vähäisen verotuksen valtiossa ei voi perustua yksinomaan veron minimointiin, vaan järjestelylle on kyettävä esittämään liiketaloudellisia syitä. Toimiva ratkaisu immateriaalioikeuksien kehittämiseen on usein sellainen, että vähäisen verotuksen valtiossa sijaitseva yhtiö rahoittaa immateriaalioikeuksien kehityksen ja vastaa taloudellisesta riskistä. Jos konserniin hankitaan immateriaalioikeuksia ulkopuolelta, ne ostetaan myös tähän yhtiöön. Yhtiö voi käyttää apunaan muualla maailmassa sijaitsevia kehitysyksiköitä, joille yhtiö maksaa korvauksen kustannusvoittolisäperusteella. Kehitysyksiköillä ei näin ole taloudellista riskiä. Eurooppaoikeudessa sähköisesti suoritettavien palveluiden arvonlisäverotusta on harmonisoitu siten, että vero maksetaan aina palvelun vastaanottajan sijaintimaan perusteella. Sähköisesti suoritettavien palveluiden tarjoaja voidaan nimittäin sijoittaa mihin tahansa yhteisön jäsenvaltioon ja palvelu liikkuu vaivattomasti rajojen yli. Jäsenvaltiot eivät myöskään saa tarjota alennettuja verokantoja tällaisille palveluille samasta syystä. Yhteisöön sijoittautuneiden konserniyhtiöiden välillä rojalteja voidaan usein maksaa ilman lähdeveroa korko–rojalti-direktiivin perusteella. Yhdysvallat on tärkeä toimintaympäristö immateriaalioikeuksiin perustuvalle liiketoiminnalle. Yhdysvaltojen verotus on periaatteessa maailmanlaajuista, mutta käytännössä verosopimusten ja kansallisten sääntöjen yhdistelmä tekee mahdolliseksi maksaa veroa territoriaalisesti. Erityisesti Irlannin laaja verosopimusverkosto ja edulliset kansalliset verolait ja -käytännöt ovat kansainvälisten yritysten suosiossa. Kaksoisirlantilainen erilaisine mukaelmineen on kiinnostava väline kansainvälisessä verosuunnittelussa.
 • Jauhiainen, Viljami (2014)
  This paper assesses whether, and to what extent, the OECD's recent initiative on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) is likely to affect holding company structures commonly used by Finnish tax planners. Building on the OECD’s previous “harmful tax planning” initiatives released around the millennium, the BEPS initiative is a political instrument aiming to curb cross-border tax avoidance by multinational enterprises (MNEs) through 15 specific action points targeting such tax-related areas as CFC rules, treaty shopping, hybrid financing, interest deductions, permanent establishment (PE) avoidance, transfer pricing (TP), and exchange of tax information. Since its release in 2013, the BEPS initiative has received a great deal of political support by governments and lots of attention by diverse interest groups. Many commentaries on and analyses of the initiative, mostly by tax consultant firms, have already been released, but despite the attention, no academic research on the subject has yet been conducted from a Finnish perspective. This paper attempts to fill that gap. The importance of the research is obvious for both governments and MNEs, since tax planning is an economically significant field for both of these stakeholders, and thus any impact on the scope of possible tax planning structures is worth our attention. Methodologically, I have tackled the research problem by focusing on both political and legal factors. Surveying a wide range of expert commentaries, analyses and political declarations, I have first analysed the political momentum behind the BEPS initiative as a whole and the likelihood of each specific action point to be enacted in domestic legislation or through international treaties affecting tax planning. I have also looked at the BEPS initiative in a historical context of the OECD’s earlier post-millennium initiatives, assessing how the former’s global reception differs, or is likely to differ, from that of the latter. After the political analysis, the focus of the paper shifts to actual Finnish holding company structures presented in Finnish guidebooks and training material on tax-efficient corporate structures. In this part of the paper, I assess the likelihood of five specific commonly used Finnish holding company structures to be affected by the BEPS action points. The findings of this paper suggest that the BEPS initiative is almost certain to have an impact on holding company structures in some areas; that in others, political potential is considerable but lots of technical and problems still remain; and that many BEPS action points are either not at all relevant to holding companies or unlikely to affect them for other reasons. Politically, the OECD’s most potent proposals are those on transfer pricing (action points 8 to 10) and tax information exchange (action points 11 to 13), although the latter will only affect holding company structures indirectly. Another action that seems likely to be enacted in legislation is the BEPS action point 2 on hybrid mismatches, mainly because of a recent EU proposal against tax avoidance relying on hybrid financing. However, the findings of this paper suggest that even though some other actions, particularly action 4 on interest-stripping and action point 6 on treaty shopping, enjoy a lot of political support, there are still significant unsolved political and technical problems on these fronts. Finally, this paper’s analysis on specific Finnish holding company structures suggests that the Finnish structures most likely to be affected by the OECD’s proposals are those relying on tax rate shopping (“capitalisation on tax rate differences”) and hybrid mismatches (“re-characterisation of income”). In particular, the former is likely to be affected by the OECD’s current thinking on transfer pricing and its “important people” doctrine, while the latter has a fair change of being affected, for example, by the OECD’s proposal against hybrid mismatches, at least if the EU’s current efforts in this area are successful.
 • Granbohm, Fanny (2020)
  ISkL 33 b § 3 mom. har sedan 2010 hindrat delägare i aktiebolag som inte är offentligt noterade från att omvandla förvärvsinkomst till dividendinkomst genom att utdela dividend på basis av delägarens insats. ISkL 33 b § 3 mom. tillämpas då dividend utdelas på basis av någons arbetsinsats, men bestämmelsen tillämpas ändå inte i fall där aktiebolaget enbart har en delägare och dennes arbetsinsats kan inverka på bolagets resultat. Delägare som beskattas för arbetsinsatsdividend i enlighet med ISkL 33 b § 3 mom. behöver inte heller för tillfället erlägga arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkringsavgift på arbetsinsatsdividenden fastän den beskattas som förvärvsinkomst, men arbetstagare som inte är delägare i bolaget är skyldiga att erlägga dessa avgifter av skattenatur på arbetsinsatsdividenden som beskattas som förvärvsinkomst. Således väcks frågorna om ISkL 33 b § 3 mom. försätter delägare och arbetstagare i olika ställning och om denna skillnad är motiverad från ett likabehandlingsperspektiv, samt om syftet för paragrafen uppnås. Syftet för avhandlingen är att svara på dessa frågor. Frågorna närmas med hjälp av rättsdogmatisk metod och genom att undersöka jämlikhetsprincipen och förbudet mot diskriminering som framgår av GL 6 § och deras förhållande till beskattningen. Jämlikhetsprincipen förutsätter att alla är lika inför lagen. Man kan ändå avvika från det här kravet om förutsättningarna av en grundläggande fri- och rättighet uppfylls. Inom skattelagstiftningen är proportionalitetsprincipen och ett godtagbart syfte de mest aktuella begränsningsgrunderna, eftersom legalitetsprincipen i GL 81 § förutsätter att skattelagstiftningen är tillräckligt exakt och noggrant uttryckt och om en skattebestämmelse strider mot de övriga begränsningsgrunderna strider den sannolikt också mot proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipens inverkan på begränsningen av GL 6 § redogörs för genom att undersöka grundlagsutskottets och HFD:s praxis och hur dessa förhåller sig till ISkL 33 b § 3 mom. Behandlingen av arbetsinsatsdividend inom beskattningen undersöks genom att jämföra hur arbetsinsatsdividend beskattas beroende på vem som utfört arbetsinsatsen och i hurudana fall den utgör grund för arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgift. Den 1.1.2021 träder lagändringar i kraft enligt vilka dylik dividend ska räknas som arbetsinkomst som utgör grund för arbetspensions-, sjukförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgift. Dessa lagändringar minskar den rådande obalansen mellan behandlingen av arbetsinsatsdividend som grund för dessa avgifter beroende på om den som utfört arbetsinsatsen är delägare i bolaget eller inte. Lagändringarna gäller dock inte delägare som faller inom tillämpningsområdet för lag om pension för företagare 22.12.2006/1272. Resultaten av undersökningen visar att ISkL 33 b § 3 mom. inte är i strid med GL 6 § eftersom den inte ställer delägare i väsentligt sämre ställning och obalansen mellan behandlingen av arbetsinsatsdividend som grund för de obligatoriska socialförsäkringsavgifterna lär till största del försvinna i och med lagändringarna som träder i kraft 1.1.2021. De strukturella problemen inom inkomstskattesystemet återstår dock och kan också i fortsättningen göra skatteplanering lockande.
 • Merikoski, Rikhard (2013)
  Johdon management-yhtiöllä kannustinjärjestelmänä tarkoitetaan sellaista pörssiyhtiön johdolle perustettua osakeperusteista kannustinjärjestelmää, jossa johto ei kuitenkaan suoraan omista kohdeyhtiön osakkeita. Järjestelyssä suoran osakkeiden omistamisen sijaan perustetaan erillinen management-yhtiö, jonka omistajiksi johto tulee. Perustettava yhtiö on yleensä niin sanottu kertakäyttöyhtiö, ja se on tarkoitettu purettavaksi kun järjestelyn tavoite on saavutettu tai sovittu aika on kulunut järjestelyn perustamisesta. Työn aiheeseen eivät kuulu sellaiset järjestelyt, joissa johto on perustanut holdingyhtiön osakkeiden omistamista varten itsenäisesti ilman kohdeyhtiön myötävaikutusta. Tutkimuskysymyksen ylätasona on tässä tutkielmassa kyseisen kannustinjärjestelmän ve-roasema. Järjestelyn veroasemaa tutkittaessa kysymyksenä on ensinnäkin se, minkä tulolajin tulona kyseisestä kannustinjärjestelmästä saatavaa tuloa tulisi pitää. Tämän jälkeen tulisi ratkaista mikä on verotettavan tulon määrä. Näiden lisäksi pohdittavaksi kysymykseksi tulee mahdollisten erikoistilanteiden, kuten management-yhtiön konkurssin verotus. Näihin tutkimuskysymyksiin vastausta etsittäessä joudutaan myös ottamaan kantaa siihen, kuinka pitkälle verolainsäädäntöä voidaan tulkita ja milloin veronkiertonormeja voidaan soveltaa. Johdon management-yhtiön, ja varsinkin sen omistajina olevien johtajien, veroasemaa voidaan lähtökohtaisesti tarkastella monelta eri suunnalta. Johdon kannalta olennaista on ensinnäkin mitä tulolajia syntynyt tulo on, eli katsotaanko tulo ansiotuloksi vai pääomatuloksi. Tämän jälkeen joudutaan miettimään arvostamisongelmaa eli sitä, kuinka paljon verotettavaa tuloa syntyy kannustinjärjestelmän osallisena olevalle johdolle. Viimeiseksi tulee ratkaista jaksotukseen liittyvät kysymykset. Lopputuloksena tutkielmassani päädyin siihen, että tulon jakamisella ansiotuloksi ja pääomatu-loksi tavoitetaan parhaiten lainsäätäjän tarkoitus siitä, että varallisuuden kartuttamaa tuloa vero-tetaan pääomatulona ja muu tulo on pääsääntöisesti ansiotuloa. Siten näen, että tulon jakaminen TVL 61 §:n ja 32 §:n kesken vastaa parhaiten järjestelyn taloudellisia realiteetteja, ja siten toi-menpiteen oikeaa muotoa.
 • Huotilainen, Hannu (2013)
  Joukkovelkakirjalainojen markkinoiden kehittymisen myötä joukkovelkakirjamuotoinen rahoitus on kasvanut Suomessa huomattavasti viime vuosien aikana. Erityisesti yrityksille joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskusta on kehittynyt merkittävä vieraan pääomanehtoisen rahoituksen väline. Joukkovelkakirjalainoihin kohdistuvan sijoitustoiminnan näkökulmasta on kuitenkin ongelmallista, että Suomen lainsäädännössä ei säädetä kootusti ja kattavasti joukkovelkakirjalainojen verotukseta, vaan joukkovelkakirjalainoista saatavien tuottojen verotus riippuu usean eri lain yksittäisistä säännöksistä. Tämän johdosta joukkovelkakirjalainojen verotukseen liittyy useita tulkinnanvaraisia tilanteita. Tässä tutkielmassa selvitetään, missä tilanteissa joukkovelkakirjalainoista saataviin korkotuloihin sovelletaan lakia korkotulon lähdeverosta ja milloin puolestaan tuloverolakia, sekä milloin tulevat sovellettaviksi tuloverolain säännökset luovutusvoitoista ja luovutustappioista. Tutkielmassa esitetään yksityiskohtaisesti näiden säännösten ominaisuuksia ja millainen merkitys näiden säännösten soveltumisella on erityisesti sijoittajan verotuksen näkökulmasta. Tutkielmassa selvitetään myös, millaisia verosuunnittelumahdollisuuksia sijoittajalla on sijoituspäätöstä tehdessään ja myöhemmin sijoituksen aikana. Tutkielmassa käydään läpi kolmea eri tekijää, jotka kaikki vaikuttavat sovellettaviksi tuleviin säännöksiin. Verokohteluun vaikuttaa ensinnäkin joukkovelkakirjalainan tyyppi, eli se onko kyseessä tavallinen, nollakorkoinen, indeksisidonnainen, vai nimellisarvostaan poikkeavaan kurssiin merkitty joukkovelkakirjalaina. Toiseksi joukkovelkakirjalainojen verotukseen vaikuttavat arvopaperimarkkinalain säännökset yleisölle tarjomaisesta ja esitteen julkistamisvelvollisuudesta. Kolmanneksi tutkielmassa tarkastellaan kansainvälisten tilanteiden merkitystä verokohtelulle. Korkotulojen verokohtelun osalta tutkimustuloksissa havaittiin esimerkiksi, miten joukkovelkakirjalainasta saatu korkotulo on lähdeverotuksen sijasta poikkeuksellisesti tuloverolain piirissä mikäli lainalla on ulkomainen liikkeeseenlaskija tai mikäli lainasta ei ole laadittava arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä, minkä lisäksi nollakorkoisten lainojen maksama tuotto verotetaan tuloverolain mukaisesti, vaikka taloudellisessa mielessä kyse on korkotulosta. Luovutusvoittosäännösten soveltumisen osalta tulkinnanvaraisia kysymyksiä liittyy erityisesti nimellisarvostaan poikkeavaan kurssiin merkittyjen lainojen ja nollakorkoisten lainojen verotukseen. Sekä oikeuskäytännössä että oikeuskirjallisuudessa on esiintynyt erilaisia näkemyksiä siitä, tulisiko luovutusten yhteydessä saaduista suorituksista erotella luovutusvoitot ja koronluonteiset erät erikseen verotettaviksi, vai tulisiko suorituksia kohdella kokonaisuudessaan luovutusvoittona tai korkotuloina. Tutkimustuloksissa esitetään miten kunkin eri joukkovelkakirjalainatyypin kohdalla luovutusvoittosäännöksiä on sovellettu. Vallitseva oikeustila, jossa joukkovelkakirjalainojen verokohtelu perustuu hajanaiseen oikeuskäytäntöön ja useaan samanaikaisesti sovelletavaksi tulevaan lakiin, tarjoaa sijoittajalle erilaisia verosuunnittelumahdollisuuksia, mutta joukkovelkakirjalainamarkkinoiden toimivuuden kannalta tilanne on ongelmallinen. Verotuksen selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi lain tasolla tulisi säätää joukkovelkakirjalainojen luovutusvoitoista, sekä pohtia lähdeverotuksen tarkoituksenmukaisuutta joukkovelkakirjalainojen verotuksessa. Sijoittajan näkökulmasta lähdeverotuksen nykymuotoinen soveltaminen asettaa verotuksellisesti eriarvoiseen asemaan sekä erityyppiset joukkovelkakirjalainat että kotimaiset ja ulkomaiset liikkeeseenlaskijat.
 • Hippeläinen, Anmari Petriina (2015)
  Public-Private Partnership projekteissa yksityinen sektori ottaa vastuun julkisen hankkeen suunnittelusta, toteuttamises-ta, rahoituksesta tai operatiivisista kustannuksista julkisen sektorin sijaan ja tarjoaa myös projektiin liittyvät muut palve-lut. Yksityisen ja julkisen sektorin välille perustetaan projektiyhtiö julkisen hankkeen toteuttamista varten. Tilaajana on julkinen sektori ja toteuttajana yksityinen sektori. Julkinen kumppani tekee palvelusopimuksen erillisen projektiyhtiön kanssa. Sopimuksessa tarkoitettua järjestelyä voidaan pitää erityisluonteisena kokonaishoitopalveluna, jonka katsotaan käsittävän kaikki sopimuksessa määritellyt suoritteet. Suurimmaksi osaksi tässä on kyse projektin suorittamisesta opti-maalisella tavalla: kustannustehokkaasti ja nopeasti. Projektiyhtiön ja palveluntilaajan sopimus ulottuu usein urakan valmistumisen jälkeiseen aikaan, jolloin toteuttaja on vastuussa hankkeen kunnossapidosta vielä urakan valmistumisen jälkeenkin. Korvaukseksi tästä yksityinen toteuttaja saa julkiselta sektorilta käyttömaksuja tai vuokraa taikka hanketta hyödyntävältä yleisöltä käyttömaksuja jakamattomana PPP-sopimuksen voimassaoloajalta. PPP on kokonaisvaltainen, joustava ja tehokas malli toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. Siinä rahoitus, organisaatio ja sopi-muksen rakenne on mukautettu vastaamaan kunkin yksittäisen hankkeen erityisiä vaatimuksia. Tutkimuksessa tutkitaan voimassaolevaa hankinta- ja verolainsäädäntöä, johon kuuluu hankintalaki (HankL), laki elin-keinotulon verottamisesta (EVL) ja arvonlisäverolaki (ALV). Tutkimus on merkittävä kansallisesti, sillä aiheesta ei ole tehty aikaisempaa tutkimusta lähiaikoina. Viimeisimmät EVL:a koskevat säädökset tutkimuksen aiheesta ovat annettu HE 238/ 1996 ja HankL:a koskevat säädökset ovat annettu HE 50/2006 pohjalta. Nykyinen hankintoja koskeva EU-sääntely on uudistettu kokonaan helmikuussa 2014 julkaistuilla kolmella uudella direktiivillä 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU. Kotimaisen hankintalainsäädännön on tarkoitus uudistua vuoden 2016 kevääseen mennessä. Tutkimuksessa selvitetään sitä, miten hankinta- ja verolainsäädäntöä voidaan soveltaa PPP:lla toteutettaviin julkisiin hankintoihin ja mikä on tulevan hankintalainsäädännön uudistuksen mahdollinen vaikutus näihin hankintoihin. Direk-tiivien vaikutus kotimaisen lainsäädännön uudistamiseksi otetaan myös huomioon. Tutkimuksessa varsinaiset oikeudel-liset kysymykset alustetaan teoriaosiolla, jossa selvitetään sitä, mikä PPP on ja mitä hyötyjä ja haittoja julkiselle sekä yksityiselle kumppanille seuraa tästä kumppanuudesta. Tämän pohjalta tutkimuksessa yritetään hahmottaa sitä, millaisia seikkoja tulevaisuuden lainsäädännössä tulisi ottaa huomioon. Tutkimuksessa on arvioitu kriittisesti teoriaa ja nykyistä lainsäädäntöä. Tutkimuksen keskiössä on juridinen kysymys, jossa oikeuslähteistä ei seuraa kaikilta osin kovinkaan tarkkaa vaatimusta lain soveltajalle. Tavoitteena on suoranaisen uuden lainsäädäntöehdotuksen esittämisen sijaan antaa argumentteja nykyisen oikeustilan kehittämiselle ja säädösten keskinäiselle suhteuttamiselle. Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta. Ensimmäinen luku johdattaa lukijan aiheeseen. Siinä esitellään lyhyesti tutkimuk-sen kohde, konteksti, tarkoitus ja siinä käytetyt metodit. Toisessa luvussa esitellään laajemmin sitä, mitä PPP ylipäänsä käsitteenä tarkoittaa ja mikä yhteys sillä on kotimaiseen terminologiaan. Lisäksi toisessa luvussa hahmotetaan julkisten hankintojen toteutumisen prosessia kokonaisuutena, joiden tarkastelua jatketaan myöhemmissä luvuissa. Tutkimus on tarkoituksellisesti rajattu koskemaan vain suomalaista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta, vaikka julkisia han-kintoja voidaan toteuttaa muillakin tavoilla. Toisessa luvussa käsitellään keskeiset julkisiin hankintoihin vaikuttavat oikeusperiaatteet ja selvitetään julkisen hankinnan taustalla oleva kotimainen ja EU:n lainsäädäntö sekä näiden suhde toisiinsa. Kolmannessa luvussa perehdytään julkisen hankinnan hankintaprosessiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin lähemmin. Tarkastelun kohteena on PPP-hankkeiden toteuttamisen kannalta oleelliset sopimus- ja yhteistyömuodot sekä sovellettavat kynnysarvot ja hankintamenettelyt. Neljännessä luvussa tarkastellaan, miten PPP:a on säännelty koti-maisessa verolainsäädännössä ja otetaan vertaileva katsaus Norjaan. Kansainväliseen vertailuun on valittu Norja, sillä siellä PPP on ollut yhteistyömuotona jo pidempään ja myös verotuksellista käytäntöä on syntynyt laajemmin kuin Suo-messa. Kriittisyys ja erilaisten ilmenevien seikkojen juridinen arviointi on pyritty tekemään niille luonnollisessa koh-dassa kauttaaltaan tässä tutkimuksessa. Siten viidenteen lukuun on kokoavasti kerätty se tosiasiallinen pohdinta siitä, mitä aikaisemmin on esitetty.