Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

15–24-vuotiaiden nuorten kotisiivoukseen liittyvä työmotivaatio

Show full item record

Title: 15–24-vuotiaiden nuorten kotisiivoukseen liittyvä työmotivaatio
Author(s): Peuhkuri, Ulla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Home economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
The focus in recent research related to household work has been the allocation of time. The results suggest that the overall time spent in household chores has dropped especially amongst the youth and that the work is shared unevenly between genders. Household cleaning is generally regarded as the least pleasant chore despite its necessity in a functional household. Reducing the burden of routine household work has been attempted through rationalization with varying degrees of success. Inspired by this, the major goal of this study is to find out whether understanding the motivation of individuals will provide means for developing more effective methods of rationalization. The focus in this study is the cleaning motivation of young people and, in particular, measuring the motivation through Job Characteristics Model. The research gives insight what factors explain the changes in the cleaning motivation amongst the youth. The motivation is quantified using the so-called motivation potential score. The research data was gathered through a questionnaire based on Job Diagnostic Survey. The answers (N=140) were collected mainly through two Finnish Facebook groups (HC-partiolaiset and Kopeda) although the questionnaire was open to anyone with the correct hyperlink. The answers were analyzed using SPSS statistical analysis software using explorative factor analysis and regression analysis. The results suggest that Job Characteristic Model may work for describing the motivation of household cleaning. The measured mean motivation potential score of the youth was 50.5 with minimum and maximum values 17.5 and 109.6, respectively. Out of the measured factors, only the cleaning frequency clearly explains the changes in the motivation potential score. The results cannot be generalized to the population level due to a small sample size and missing repeated study. More research is required in order to adapt the used models to household cleaning motivation.
Kotityötutkimukset ovat keskittyneet viime aikoina ajankäyttötutkimuksiin. Näissä tutkimuksissa on selvinnyt, että kotitöihin käytetty aika on pienentynyt erityisesti nuorten keskuudessa ja työt ovat jakautuneet sukupuolen perusteella. Koska kotitöihin luettavien tehtävien kirjo on suuri, vaihtelevat myös yksilöiden kokemukset kotitöiden mielekkyydestä. Luonteeltaan suorittavat kotityöt, kuten kotisiivous, koetaan yleisesti ikävinä. Nämä työt ovat usein välttämättömiä kodin muun toiminnan kannalta ja ovat siksi myös yleisiä riidan aiheuttajia kotitalouksissa. Suorittavia kotitöitä on pyritty keventämään erilaisin rationalisointimenetelmin, mutta tulokset ovat jääneet yleensä heikoiksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voisiko yksilöiden motivaatiota tutkimalla löytää parempia keinoja uusien rationalisointimenetelmien kehittämiseen. Tutkimuksen kohteeksi on valittu nuorten siivousmotivaatio. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti työn ominaispiirteitä kuvaavan mallin soveltuvuutta kotityön motivaation mittaamiseen. Tutkimuksessa kartoitetaan myös nuorten niin sanotun motivaatiopotentiaalin määrää kotisiivouksessa. Taustamuuttujien avulla tarkastellaan, mitkä mahdolliset tekijät selittävät motivaatiopotentiaalin vaihtelua nuorten keskuudessa. Tutkimus toteutettiin kyselylomaketutkimuksena käyttäen suomennettua työn yleiseen arviointikyselyyn perustuvaa kyselylomaketta. Vastaukset kerättiin kahden Facebook-ryhmän kautta, HC-partiolaiset ja Kopeda, mutta ryhmien jäsenten oli mahdollista jakaa kyselylomaketta myös ryhmien ulkopuolelle. Otantajoukon koko oli N=140. Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelman avulla ja analysointimenetelminä käytettiin eksploratiivista faktorianalyysiä sekä regressioanalyysiä. Tutkimuksessa havaittiin viitteitä työn ominaispiirteitä kuvaavan mallin toimivuudesta kotisiivouksen motivaation mallintajana. Nuorten mitattu motivaatiopotentiaali kotisiivouksessa oli keskimäärin 50,5 vaihteluvälin ollessa 17,5-109,6. Mitatuista taustamuuttujista ainoastaan siivoustiheys selitti tilastollisesti merkitsevästi motivaatiopotentiaalin vaihtelua. Pienen otantajoukon sekä puuttuvan toistotutkimuksen takia tuloksia ei voida yleistää väestötasolle. Mikäli mittaria halutaan jatkossa soveltaa kotisiivouksen motivaation mallintamiseen, tulee tutkimuksia mallin toimivuudesta jatkaa.
Keyword(s): kotisiivous työmotivaatio kotityö työn yleinen arviointikysely malli työn ominaispiirteistä


Files in this item

Files Size Format View
Ulla_Peuhkuri_pg_2017.pdf 1.522Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record