Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Metsäkeskuksen hilatiedon ja Luonnonvarakeskuksen kokojakaumamallin tarkkuus puujoukon luonnissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-10-10T10:44:07Z
dc.date.available 2017-10-10T10:44:07Z
dc.date.issued 2017-10-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14045
dc.title Metsäkeskuksen hilatiedon ja Luonnonvarakeskuksen kokojakaumamallin tarkkuus puujoukon luonnissa fi
ethesis.discipline Metsien ekologia ja käyttö fi
ethesis.discipline Forest Ecology and Management en
ethesis.discipline skoglig ekologi och resurshushållning sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Dd2a9cf8-c05b-446e-8579-ac7cc154f598
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/c7df5167-a7c2-4c80-96c7-1c8d14d8e804
ethesis.department Metsätieteiden laitos fi
ethesis.department Department of Forest Sciences en
ethesis.department Institutionen för skogsvetenskaper sv
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Pesonen, Matti
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Puuston ennakkotiedon tarkkuuden parantaminen mahdollistaa paremman puunhankinnan suunnittelun, varannon hallinnan sekä kustannusten minimoinnin. Runkolukusarjatasoinen metsävaratieto on muodostumassa puuston keskitunnusten lisäksi yhdeksi keskeiseksi selittäjäksi kuviotasolla puuston koosta, tiheydestä sekä jakaumasta. Metsäkeskuksen tarjoaman hilatiedon sekä Luonnonvarakeskuksen kehittämien Motti-mallien avulla voidaan 16 x 16 metrin hilaruudulle tuottaa teoreettiset runkolukusarjat. Runkolukusarjat tuotetaan ratkaisemalla kahden parametrin Weibull-jakauma hyödyntäen parametrin palautusmenetelmää. Hilan pienipiirteisyyden vuoksi on mahdollista tuottaa otostyyppisiä inventointitapoja tarkempaa ennakkotietoa puuston koosta ja muodostaa monitahoisempia jakaumia, jotka ottavat huomioon kuvion puuston sisäisen vaihtelun. Tarkastelussa hilatiedon ja Motti-mallin pohjalta tuotetun puujoukon tarkkuutta verrattiin päätehakkuilta kerättyyn hakkuukoneiden tuotantotietoon. Tutkimusala käsitti 150 päätehakkuu- sekä 15 ylispuun poistokuviota, joiden pinta-ala oli vähintään 0,5 hehtaaria. Tuotantotiedon pölkyistä muodostettiin kokonaiset rungot runkokäyräsovitteen avulla, jonka jälkeen rungot sekä runkokäyräsovitteesta että hilatiedosta simuloitiin katkontasimulaattorissa. Runkolukusarjoja analysoitiin K-S testin ja virheindeksin avulla. Kuvioiden keskitunnuksia pohjapinta-ala, runkoluku, keskipituus ja keskiläpimitta verrattiin ja lopuksi katkottujen puutavaralajien tilavuuksia ja runkojen määrää tutkittiin harhan ja keskineliövirheen neliöjuuren (RMSE) avulla. Tuloksissa K-S testin läpäisi 124 kappaletta 150 päätehakkuukuviosta. Hehtaarikohtaisten puustotunnusten G, N. DG, HG ja V harha 0 %, -14 %, 5 %, 3 % ja 0 % sekä RMSE 18 %, 34 %, 10 %, 5 % ja 17 %. Katkottujen puutavaralajien kokonaistilavuuden harha ja RMSE olivat 1,5 % sekä 16,3 %. Puulajeille mänty, kuusi sekä lehtipuu katkonnan tilavuuksien harhat olivat -72,5 %, 11,5 % ja 2,1 % sekä RMSE 154,5 %, 28,0 %, 50,1 %. Tukki- ja kuitupuiden keskijäreyksien harhat olivat 5,9 % ja 3,9 % sekä RMSE 14,0 % ja 10,6 %. Tulosten suurin virhetekijä oli hilatieto. Tarkkuus korreloi parhaiten kuviokoon sekä puuston tasaikäisyyden kanssa. fi
dct.subject hilatieto fi
dct.subject Motti-mallit fi
dct.subject puunhankinnan ohjaus fi
dct.subject puujoukon ennustaminen fi
dct.subject runkolukusarjat fi
dct.subject katkonnan simulointi fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Kivinen, Veli-Pekka
ethesis.supervisor Räsänen, Tapio
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:f50c6e7b-f0f7-4fd4-a23e-cc785d8c5550
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-09-18 16:57:44:801
ethesis.principalprofessor Kivinen, Veli-Pekka
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201710105524
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative The accuracy predicting timber assortments of the grid cell data of Finnish Forest Centre and the diameter distribution model of the Natural Resources Institute Finland en

Files in this item

Files Size Format View
Pro_Gradu_Pesonen_Matti_2017_09_17.pdf 2.040Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record