Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

La composition stylistique macrostructurale dans les paroles de quelques chansons de Mylène Farmer entre 1988 et 2012

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-10-17T07:23:14Z
dc.date.available 2017-10-17T07:23:14Z
dc.date.issued 2017-10-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14063
dc.title La composition stylistique macrostructurale dans les paroles de quelques chansons de Mylène Farmer entre 1988 et 2012 fr
ethesis.discipline French Philology en
ethesis.discipline Ranskalainen filologia fi
ethesis.discipline Fransk filologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/A285eebc-8907-4891-bded-9acf8be14bd4
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/56a0d08f-2fcf-469f-861a-3ef0ca566b86
ethesis.department Institutionen för moderna språk sv
ethesis.department Department of Modern Languages en
ethesis.department Nykykielten laitos fi
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Gabrielsson, Camilla
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fre
dct.abstract Pro Gradu-tutkielmassani tarkastelen personifikaatiota, paradoksia, retorista kysymystä, eufemismia ja hyperbolaa ranskalaisen pop-laulaja Mylène Farmerin kahdessatoista laulussa, jotka ovat ilmestyneet vuosien 1988−2012 välillä. Tutkimuksellani on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin tarkastelen tutkittujen figuroiden esiintymistä Mylène Farmerin laulujen sanoituksissa. Toiseksi vertaan sanoituksissa esiintyvien figuroiden funktioita ja piirteitä teoreetikoiden näkemyksiin. Tutkimukseni teoriatausta koostuu pääsääntöisesti stilistiikan ja retoriikan tutkijoiden näkemyksistä, joita hyödynnän muodostaessani kokonaiskuvaa tutkituista figuroista. Kokoan yhteen määritelmiä ja näkökulmia, joiden ansiosta on mahdollista tuottaa prototyyppisiä määritelmiä kunkin figuran kohdalla. Muodostan tutkimustani varten soveltavan metodin, jolla on kolme keskeistä ulottuvuutta. Ensimmäistä metodin osaa kutsun kuvailuksi. Kuvailun avulla identifioin korpuksessani esiintyviä tutkimukseni kannalta oleellisia figuroita. Metodin toinen vaihe on analyysi. Analyysillä on tärkeä rooli tutkimukseni metodiikassa, sillä sen ansiosta pystyn ymmärtämään figuroiden funktioita ja piirteitä tarkemmin tutkittujen laulujen konteksteissa. Tutkimusmenetelmäni kolmantena osana toimii vertailu, joka antaa mahdollisuuden verrata Mylène Farmerin lyriikoissa esiintyvien figuroiden funktioita ja piirteitä teoreetikoiden käsityksiin. Kokoan yhteen myös tuloksia, jotka mahdollistavat tutkimukseni tavoitteiden tarkastelun. Esitän seuraavat suuntaa-antavat prosenttiluvut, jotka muodostuvat figuroita sisältävistä säkeistä suhteessa tutkittujen säkeiden kokonaismäärään: personifikaatio 7,3 %, paradoksi 5,0 %, eufemismi 3,6 %, hyperbola 3,2 % ja retorinen kysymys 3,0 %. Näin ollen on mahdollista sanoa, että figurat ovat läsnä laulajattaren sanoituksissa. Tämän lisäksi verratessani Mylène Farmerin sanoituksissa olevien figuroiden funktiota ja piirteitä asiantuntijoiden käsityksiin hahmotan, että laulajatar käyttää personifikaatiota systemaattisesti osittain eriävällä tavalla. Kuitenkin Mylène Farmerin sanoituksissa esiintyvät eufemismit, retoriset kysymykset ja hyperbolat jakavat järjestelmällisesti monia samankaltaisuuksia teoreetikoiden määritelmien kanssa. Toisaalta paradoksin käyttö sanoituksissa osoittaa sekä monia samankaltaisuuksia että eroavaisuuksia, kun vertaan sitä asiantuntijoiden näkemyksiin. Tuloksien valossa päättelen, että Mylène Farmer näyttää kehittävän persoonalliseen suuntaan enemmän personifikaatiota ja paradoksia kuin muita tutkittuja figuroita. fi
dct.subject stilistiikka fi
dct.subject retoriikka fi
dct.subject figura fi
dct.subject personifikaatio fi
dct.subject hyperbola fi
dct.subject retorinen kysymys fi
dct.subject paradoksi fi
dct.subject eufemismi fi
dct.subject Farmer, Mylène
dct.language fr
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fre
ethesis.language French en
ethesis.language ranska fi
ethesis.language franska sv
ethesis.supervisor Helkkula, Mervi
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:153d9d19-a766-40d5-b08a-099728218993
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-09-07 16:04:22:932
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201710175538
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Gabrielsson_Camilla_Pro gradu_2017.pdf 1.181Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record