Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

BitTorrent-vertaisverkon ylläpitäjän rikosoikeudellinen vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta

Show full item record

Title: BitTorrent-vertaisverkon ylläpitäjän rikosoikeudellinen vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta
Author(s): Nordfors, Teemu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Communication and information law
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Tutkimus käsittelee BitTorrent-vertaisverkkoympäristössä tapahtuvia tekijänoikeuden loukkauksia vertaisverkon ylläpitäjän rikosoikeudellisen vastuun näkökulmasta. Tutkimuksen pääkysymyksenä voidaan pitää seuraavaa: Voidaanko BitTorrent-vertaisverkon ylläpitäjää pitää rikosoikeudellisessa vastuussa verkossa tapahtuneista tekijänoikeuden loukkauksista? Tutkimuksessa käytettävä metodi on lainopillinen, eli tarkoituksena on selvittää BitTorrent-vertaisverkkoja koskevaa oikeudentilaa tulkinnallisin menetelmin eri oikeuslähteistä saatavan tiedon avulla. Tavoitteena on selvittää, kuinka tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä voidaan soveltaa vertaisverkkoympäristössä ja miten niiden rikkomisesta seuraava rikosoikeudellinen vastuu asetetaan. Tarkastelu keskittyy vertaisverkossa tapahtuviin tekijänoikeuden loukkauksiin ja mahdolliset muut vertaisverkossa tapahtuvat rangaistavat teot jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa ei käsitellä erikseen tekijänoikeuden loukkauksesta seuraavaa mahdollista siviilioikeudellista hyvitys- ja korvausvastuuta eikä rangaistuksen määräämistä, vaan keskitytään niihin sääntöihin ja periaatteisiin, joiden kautta vertaisverkon ylläpitäjä voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen tekijänoikeuden loukkaamisesta. Tutkimuksen pääasiallisina lähteinä toimivat kotimainen oikeuskirjallisuus, kansallinen oikeuskäytäntö ja virallislähteet. Ulkomaisia lähteitä käytetään vertaisverkko-käsitteen määrittelyn apuna ja erityisesti tuomaan syvyyttä tutkimukseen vertaisverkkotoimintaa koskevien lukujen valossa. Aluksi tutkimuksessa selvitetään yleisesti, mitä vertaisverkolla tarkoitetaan ja mikä on sen toimintaperiaate. Seuraavaksi käsitellään tekijän taloudellisia oikeuksia, joista tarkastellaan erityisesti kappaleen valmistamista ja teoksen välittämistä yleisölle. Tämän jälkeen käydään läpi tekijänoikeusrikosta ja tekijänoikeusrikkomusta koskevat rangaistussäännökset sekä laiminlyönnistä mahdollisesti seuraava rangaistusvastuu. Vertaisverkon tekniikasta johtuen verkon ylläpitäjän osallistuminen varsinaisiin tekijänoikeuden loukkauksiin ei ole tarpeen. Koska verkon ylläpitäjä ei täytä tekijänoikeuden loukkauksen tunnusmerkistöä, tulee ylläpitäjän mahdollinen rikosoikeudellinen vastuu kysymykseen osallisuusopin kautta. Osallisuusopin osalta tarkemmin käsitellään rikoskumppanuutta ja avunantoa osallisuuden muotoina. Osallisuusopin käsittelyn jälkeen sovelletaan aikaisemmin tutkimuksessa käsiteltyjä asioita verkon ylläpitäjän rikosoikeudellisen vastuun kannalta. Lisäksi tutkitaan, soveltavatko tietoyhteiskuntakaaren ja kieltoerehdyksen vastuuvapausperusteet vertaisverkon ylläpitäjän kohdalla. Lopuksi tehdään lyhyt yhteenveto tutkimuksessa käsitellyistä asioista ja vastataan tutkimuksen alussa esitettyyn pääkysymykseen.


Files in this item

Files Size Format View
pro_gradu_teemu_nordfors_013013314.pdf 1.006Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record