Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

BitTorrent-vertaisverkon ylläpitäjän rikosoikeudellinen vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-06-10T06:57:44Z
dc.date.available 2015-06-10T06:57:44Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1508
dc.title BitTorrent-vertaisverkon ylläpitäjän rikosoikeudellinen vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta fi
ethesis.discipline Communication and information law en
ethesis.discipline Viestintä- ja informaatio-oikeus fi
ethesis.discipline Kommunikations- och informationsrätt sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/E4caf32d-d703-4b9d-b02d-83c4b877110b
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Nordfors, Teemu
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkimus käsittelee BitTorrent-vertaisverkkoympäristössä tapahtuvia tekijänoikeuden loukkauksia vertaisverkon ylläpitäjän rikosoikeudellisen vastuun näkökulmasta. Tutkimuksen pääkysymyksenä voidaan pitää seuraavaa: Voidaanko BitTorrent-vertaisverkon ylläpitäjää pitää rikosoikeudellisessa vastuussa verkossa tapahtuneista tekijänoikeuden loukkauksista? Tutkimuksessa käytettävä metodi on lainopillinen, eli tarkoituksena on selvittää BitTorrent-vertaisverkkoja koskevaa oikeudentilaa tulkinnallisin menetelmin eri oikeuslähteistä saatavan tiedon avulla. Tavoitteena on selvittää, kuinka tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä voidaan soveltaa vertaisverkkoympäristössä ja miten niiden rikkomisesta seuraava rikosoikeudellinen vastuu asetetaan. Tarkastelu keskittyy vertaisverkossa tapahtuviin tekijänoikeuden loukkauksiin ja mahdolliset muut vertaisverkossa tapahtuvat rangaistavat teot jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa ei käsitellä erikseen tekijänoikeuden loukkauksesta seuraavaa mahdollista siviilioikeudellista hyvitys- ja korvausvastuuta eikä rangaistuksen määräämistä, vaan keskitytään niihin sääntöihin ja periaatteisiin, joiden kautta vertaisverkon ylläpitäjä voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen tekijänoikeuden loukkaamisesta. Tutkimuksen pääasiallisina lähteinä toimivat kotimainen oikeuskirjallisuus, kansallinen oikeuskäytäntö ja virallislähteet. Ulkomaisia lähteitä käytetään vertaisverkko-käsitteen määrittelyn apuna ja erityisesti tuomaan syvyyttä tutkimukseen vertaisverkkotoimintaa koskevien lukujen valossa. Aluksi tutkimuksessa selvitetään yleisesti, mitä vertaisverkolla tarkoitetaan ja mikä on sen toimintaperiaate. Seuraavaksi käsitellään tekijän taloudellisia oikeuksia, joista tarkastellaan erityisesti kappaleen valmistamista ja teoksen välittämistä yleisölle. Tämän jälkeen käydään läpi tekijänoikeusrikosta ja tekijänoikeusrikkomusta koskevat rangaistussäännökset sekä laiminlyönnistä mahdollisesti seuraava rangaistusvastuu. Vertaisverkon tekniikasta johtuen verkon ylläpitäjän osallistuminen varsinaisiin tekijänoikeuden loukkauksiin ei ole tarpeen. Koska verkon ylläpitäjä ei täytä tekijänoikeuden loukkauksen tunnusmerkistöä, tulee ylläpitäjän mahdollinen rikosoikeudellinen vastuu kysymykseen osallisuusopin kautta. Osallisuusopin osalta tarkemmin käsitellään rikoskumppanuutta ja avunantoa osallisuuden muotoina. Osallisuusopin käsittelyn jälkeen sovelletaan aikaisemmin tutkimuksessa käsiteltyjä asioita verkon ylläpitäjän rikosoikeudellisen vastuun kannalta. Lisäksi tutkitaan, soveltavatko tietoyhteiskuntakaaren ja kieltoerehdyksen vastuuvapausperusteet vertaisverkon ylläpitäjän kohdalla. Lopuksi tehdään lyhyt yhteenveto tutkimuksessa käsitellyistä asioista ja vastataan tutkimuksen alussa esitettyyn pääkysymykseen. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:ac1e2500-d3d1-4f49-92b4-3e1e79746065
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2015-04-29 10:56:37:681
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201506101373
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
pro_gradu_teemu_nordfors_013013314.pdf 1.006Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record