Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Puupintojen restoratiiviset ominaisuudet sisätiloissa ja aistiminen tunto- ja näköaistin avulla

Show full item record

Title: Puupintojen restoratiiviset ominaisuudet sisätiloissa ja aistiminen tunto- ja näköaistin avulla
Author(s): Lyytikäinen, Paavo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Resource Science and Technology
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Luonnolla on todettu olevan rauhoittavia vaikutuksia ihmiseen. Nykymaailmassa ihmisten elämä painottuu sisätiloihin, joten on tärkeää etsiä rauhoittavia vaikutuksia sisätiloista. Sisustuksen puiset pinnat voivat tuoda sisätiloihin luonnon rauhoittavia vaikutuksia ja luonnollista ilmapiiriä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin puupintojen restoratiivisuuden, eli positiivisen eheyttävän vaikutuksen, tutkimiseen ihmisten mieltymysten ja puupintojen ominaisuuksien kautta. Tutkimuksessa vertailtiin ihmisten mieltymyksiä erilaisten puupintojen välillä tunto- ja näköaistia hyödyntäen. Kaikki pinnat olivat kevyesti hiottuja, jotta saatiin minimoiduksi käsittelyn vaikutukset pintoihin ja keskityttyä materiaalien vertailuun. Tutkittavina materiaaleina olivat mäntyliimalevy, koivuliimalevy, koivuvaneri, havuvaneri, MDF-levy (Medium Density Fibreboard) ja OSB-levy (Oriented Strand Board). Tämä tutkimus jakaantui kolmeen osioon, joista ensimmäisessä tutkittiin puupintoja ainoastaan tuntoaistin avulla, toisessa ainoastaan näköaistin avulla ja kolmannessa osiossa molempien näiden aistien avulla. Kolmannessa osiossa kysyttiin koehenkilöiltä myös, mihin heidän mielestään kyseistä materiaalia voisi käyttää. Osa koehenkilöistä osallistui kolmannen osion aikana myös syke- ja verenpainemittauksiin heidän tutustuessaan puupintoihin. Syke- ja verenpai-nemittausten tarkoituksena oli selvittää laskevatko syke ja verenpaine joitakin puupintoja tarkastel-taessa enemmän kuin toisilla pinnoilla. Mielipidetutkimuksessa vastattiin erilaisten kuvaavien adjektiivien avulla siihen, millaisena ihmiset eri materiaalit kokivat. Tutkimuksen jakautuminen kolmeen osioon mahdollisti myös tunto- ja nä-köaistin välisen vertailun. Tuloksissa havaittiin, että näköaistilla on dominoiva vaikutus mielipidettä muodostettaessa ja visuaalisesti ihmisiä miellyttävät materiaalit arvioidaan muidenkin adjektiivien osalta optimistisemmin kuin visuaalisesti epämiellyttävimmät materiaalit. Visuaalisesti mieluisimpien materiaalien suosio näkyi myös käyttökohdetarkoituskyselyssä, jossa näille puupinnoille oli keksitty kaikista eniten käyttötarkoituksia ja erityisesti näkyviin paikkoihin. Visuaalisesti epämieluisammat materiaalit taas haluttiin ensisijaisesti pinnoitettavaksi tai käytettäväksi piiloon jääviin rakenteisiin. Sekä syke että verenpaine laskivat lähtötasosta kaikkia puupintoja paitsi OSB-levyä tarkasteltaessa. OSB-levyä tarkasteltaessa syke ja verenpaine nousivat.
Nature has been said to have relaxing effects on human. In today’s world, people’s life takes place mostly indoors so it is essential to seek relaxing effects also indoors. Decorative wood surfaces may bring those relaxing effects of nature to an indoor environment. This research focuses on researching the restorative effect of wooden surfaces through people’s preferences and the abilities of wooden surfaces. In this research, people’s preferences between different wooden surfaces were compared with the use of haptic and visual sensations. All the surfaces were lightly sanded to minimize the effects of pro-cessing and to concentrate merely on the comparison of different materials. The selected surface materials were conifer glulam, birch glulam, birch plywood, conifer plywood, MDF-board (Medium Density Fibreboard) and OSB-board (Oriented Strand Board). The study was divided into three sec-tions: the first section concentrated on people’s preferences towards wooden surfaces only with haptic sensations, the second part included only visual sensations and the third part included both haptic and visual sensations. The third section also included an open question for participants about the potential use of each wood material. Some of the participants also took part in a stress test during the third section. The stress test aimed to examine whether the participants’ heart rate and blood pressure lowered as they experienced the haptic and visual effects of wood material and if there were differ-ences between different materials. In the preference study people were instructed to rate the descriptiveness of different adjectives with all the wooden samples on a scale of 1–7 (1 very little, 7 very much). The three sections of the study made it possible to compare participants’ haptic and visual sensations. The visual sensations were observed to have more dominant effect than haptic sensations on the participants’ preferences. The visually most preferred wood materials were also found the most potential use for. These materials were instructed to be used in places they were seen whereas the less preferred materials were instructed to be used in hidden structures and to remain unseen. Both the heart rate and blood pressure lowered from the start of the test with all the materials except with OSB-board that caused a little rise of heart rate and blood pressure.
Keyword(s): puupinnat tuntoaisti näköaisti restoratiivisuus stressitesti syke verenpaine puumateriaalit


Files in this item

Files Size Format View
Paavo_Lyytikainen_gradu_15.5.2015.pdf 1.250Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record