Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Vaatimattomuus ei kannata : tutkimus modistiyrittäjien liiketoiminnasta

Show full item record

Title: Vaatimattomuus ei kannata : tutkimus modistiyrittäjien liiketoiminnasta
Author(s): Turu, Mia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Craft Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
The aim of this study is to examine, how milliner entrepreneurs have built their business activities and what kind of similar commonalities there is possible to find. According to former studies you can see that handicraft entrepreneurship differs of other businesses, even though the principles of the businesses remain the same. The handicraft entrepreneurs start their businesses usually because of the want to provide themselves with the work they feel as a passion. In this situation, the focus of the business is making crafts, not the company. Milliners are marginal group of artisans, whom are not researched previously. This is the reason why it is important to research, if there is similarities between craft and milliner entrepreneurs businesses. In this study, there were interviewed nine milliner entrepreneurs from Helsinki, Tampere, Hämeenlinna and Turku. The material for this study was collected with half structured theme interview. During the interviews, there were also an drawing assignment, where were intended to draw the significant moments of their own entrepreneurships. The aim of this assignment was to find out more information from the features of milliner businesses. Material was analyzed with qualitative theory based content analysis. The milliner entrepreneurs thought that making hats and other accessories is their passion and having a company is mainly the way to enable it. Part of the milliner entrepreneurs were making and selling only hats, but it was common to make and sell other handcrafts as well. The most common company form was sole trader and most of the milliner entrepreneurs were started their businesses as a half-time job. The good parts of the entrepreneurship were decision making power and the freedom to do what they want to. Among other things the challenging parts were financial insecurity and economics. The aims of this study follow the former studies of handcraft entrepreneurship.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavoilla modistiyrittäjät ovat rakentaneet liiketoimintaansa ja minkälaisia yhteisiä piirteitä modistien yritystoiminnasta löytyy. Aikaisemman tutkimustiedon perusteella käsityöyrittäjyys eroaa yleisesti muusta yritystoiminnasta, vaikka yritystoiminnan lainalaisuudet ovat samat. Käsityöyrittäjät ryhtyvät yrittäjiksi usein toteuttaakseen itseään ja elättääkseen itsensä intohimoksi kokemallaan käsityöllä, jolloin yritystoiminnan keskiössä on yrityksen sijaan käsityön tekeminen. Modistit ovat marginaalinen käsityöläisryhmä, joita ei aikaisemmin ole tutkittu, minkä vuoksi on tärkeää selvittää, pätevätkö käsityöyrittäjyyteen liitetyt toimintatavat myös modistiyrittäjyydessä ja onko heidän liiketoiminnassaan jotain poikkeavia piirteitä. Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää modistiyrittäjää Helsingistä, Tampereelta, Hämeenlinnasta ja Turusta. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joihin liitettiin Yrityspolku -piirrostehtävä. Piirrostehtävän ohjeena oli piirtää paperille yritystoiminnan merkitykselliset kohdat ja sen tavoitteena oli saada syvempää informaatiota modistiyrittäjien toimintaan liittyvistä piirteistä. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan laadullisen sisällönanalyysin avulla. Modistiyrittäjät kokivat alan intohimokseen ja yrittäminen on pääasiassa väylä toteuttaa itseään. Osa modistiyrittäjä pystyi toimimaan pelkästään hattujen valmistamisen ja myynnin parissa, mutta yleistä oli myös muiden käsityötuotteiden valmistaminen. Yleisimpänä yritysmuotona oli toiminimi, ja suurin osa modistiyrittäjistä oli aloittanut yritystoimintansa osa-aikaisena. Yritystoiminnan hyviksi puoliksi koettiin päätösvalta ja vapaus tehdä, mitä haluaa. Haastaviksi puoliksi nimettiin muun muassa taloudellinen epävarmuus ja kannattavan toiminnan luominen. Tutkimuksen tulokset noudattelevat käsityöyrittäjyydestä aikaisemmin saatuja tuloksia, mutta erityispiirteitä olivat muun muassa hattujen myynnin vahva kausittaisuus sekä materiaalien hankintaan liittyvät ongelmat.
Keyword(s): modisti yrittäjyys käsityöyrittäjyys käsityöyrittäjä yritystoiminta


Files in this item

Files Size Format View
Gradu Mia Turu Vaatimattomuus ei kannata.pdf 854.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record