Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A cross-sectional study of herpes labialis in the Finnish population : prevalence, rate of recrudescence and associated factors

Show full item record

Title: A cross-sectional study of herpes labialis in the Finnish population : prevalence, rate of recrudescence and associated factors
Author(s): Niemi, Peter
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Public Health
Language: English
Acceptance year: 2017
Abstract:
The aims of this study are to determine the prevalence of clinically apparent orolabial herpes and the rate of recrudescence in the Finnish population. As a secondary aim we evaluate the significance of sociodemographic, health-related and other factors previously associated with the disease. The study sample was collected from the Finnish population register office using simple random sampling. A mailed questionnaire was sent to 3200 adults and 1000 children in 1989-1990. Response rate was excellent. In the adult study sample (15-65 years old) the lifetime prevalence of recurrent herpes labialis is 19.4%. Over 60% of cases have 1-3 relapses per year. Family background and health factors are found to be independent predictive factors for recurrent herpes labialis: mother (OR 3.38; 95% CI 2.35 – 4.86), chapped lips (OR 3.28; 95% CI 2.39 - 4.49). A larger proportion of women than men have the disease (OR 2.17; 95% CI 1.70 – 2.77). In order to develop the management of the disease further studies on the role of factors affecting the clinical manifestation, symptomatic and asymptomatic latency reactivation are needed.
Tutkimuksen tarkoituksena on määrittää kliinisesti havaittavan huuliherpeksen esiintyvyyttä ja uusiutumien tiheyttä suomalaisessa väestössä. Lisäksi arvioimme tautiin liitettyjen sosiodemografisten, terveyteen liittyvien ja muiden tekijöiden vaikutusta taudin esiintyvyyteen ja uusiutumien tiheyteen suomalaisilla. Väestörekisterikeskus myönsi 14.4.1989 Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitokselle herpestautia selvittävää kyselytutkimusta varten luvan saada väestöotokseen tiedot keskusrekisteristä. Tutkimussuunnitelma käsiteltiin ja tutkimuslupa myönnettiin Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen eettisessä toimikunnassa 17.4.1989. Tutkimukseen valittiin mukaan äidinkieleltään suomenkielisiä, alle 65-vuotiaita henkilöitä. Tutkittavat eivät ole yksilöitävissä. Erilliset kyselylomakkeet postitettiin yhteensä 3200 yli 15 -vuotiaalle ja 1000 0 - 15 -vuotiaalle joko elokuussa 1989 tai helmikuussa 1990. Vastausprosentit olivat erinomaiset. Sairastuneet eivät erottuneet ensiksi vastanneiksi. Jakaumia ja taajuuksia tutkittiin molemmista aineistoista ja lisäksi aikuisaineistosta testattiin muuttujien välisiä yhteyksiä. Regressioanalyysissa käytettiin ei-lineaarisista malleista kaksiluokkaista ja multinomiaalista logistista regressiota. Kliinisesti havaittavan uusiutuvan huuliherpeksen elinikäinen esiintyvyys 15 - 65 -vuotiailla suomalaisilla oli 19.4 % ja uusiutumia oli 1 - 3 kertaa vuodessa yli 60 %:lla tapauksista. Ikä-ryhmässä 0 – 15 -vuotta 4.6 %:lla oli uusiutuva huuliherpes ja uusiutumia oli 1 - 3 kertaa vuodessa yli 80 %:lla tapauksista. Regressiomalleissa sukupuoli, lapsuudenkodin tai nykytalouden perheenjäsenen uusiutuva tautimuoto, aftat, kuivat huulet ja flunssien esiintymistiheys olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteyksissä uusiutuvan huuliherpeksen esiintyvyyteen. Seuraavanlaisia sovitettuja ristitulosuhteita saatiin malleilla, kun päätemuuttujana on kliinisesti havaittava uusiutuva huuliherpes: tautia sairastava äiti (OR 3.38; 95% CI 2.35 – 4.86), veli (OR 3.32; 95% CI 1.83 – 6.04), oma lapsi (OR 2.48; 95% CI 1.85 – 3.31) tai kuivat huulet (OR 3.28; 95% CI 2.39 – 4.50). Tauti oli naisilla yleisempi kuin miehillä: ikäsovitettu ristitulosuhde (OR 2.17; 95% CI 1.70 – 2.77). Kun multinomiaalisessa logistisessa regressiossa päätemuuttujana oli uusiutumisen esiintymistiheys, selittävistä muuttujista flunssien esiintymistiheys käyttäytyi mallilla johdonmukaisesti. Tässä tutkimuksessa UV-säteilylle altistumisen määrä ei vaikuttanut olevan yhteydessä taudin esiintyvyyteen tai uusiutumien tiheyteen. Koska herpessairastavuus on yleistä ja taudista voi aiheutua runsaasti huolta ja vaivaa, tarvitaan nykyistä paremman hoidon kehittämiseksi ja uusiutumien ehkäisemiseksi lisää tutkimuksia esiintyvyyteen ja uusiutumiseen vaikuttavista tekijöistä.
Keyword(s): orolabial herpes herpes simplex type 1 prevalence recurrence rate of recrudescence gender family background common cold aphthous stomatitis chapped lips


Files in this item

Files Size Format View
Herpes study.pdf 1.306Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record