Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The wood procurement in Indian pulp and paper industry and its challenges

Show full item record

Title: The wood procurement in Indian pulp and paper industry and its challenges
Author(s): Onali, Harri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Resource Science and Technology
Language: English
Acceptance year: 2017
Abstract:
Paperiteollisuus on yksi suurimpia teollisuuden aloja Intiassa. Puunhankinnalla on merkittävä rooli paperiteollisuuden toiminnoissa, mutta Intian kohdalla kyseistä aihetta on tutkittu erittäin vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida Intian paperiteollisuuden puunhankinnan nykytilaa ja lopuksi etsiä mahdollisia pullonkauloja. Tutkimusaineisto kerättiin haastatteluilla yhteensä 10 paperitehtaasta Intiassa. Paperiteollisuus Intiassa perustuu täysin plantaasimetsätalouteen, jossa yksityisillä maanviljeliöillä on erittäin suuri rooli. Puunhankinta alkaa suunnittelulla. Kentällä toimivat tehtaiden puunhankinnan vastaavat tekevät yhteistyötä raaka-aineen toimittajien kanssa. Raaka-aineen toimittajat ovat yksityisiä toimijoita, jotka käyvät kauppaa suoraan jopa tuhansien viljeliöiden kanssa ja ovat siten välttämättömiä tehokkaan hankinnan toteutumisessa. Puu hakataan lähes aina manuaalisesti kirveillä, mutta harvoin moottorisahoilla. Kaukokuljetus taas tapahtuu pääsääntöisesti kuorma-autoilla, jotka kuljettavat kerrallaan noin 15-20 tonnia puuta. Puutavaran vastaanotossa tarkastetaan raaka-aineen laatu, tarkistetaan paperit ja punnitaan kuorman koko. Vastaanoton jälkeen puu ajetaan joko puukentälle tai vaihtoehtoisesti suoraan hakettimeen. Kuorma puretaan joko kuormaajilla, tai joskus, mutta harvoin, manuaalisesti. Haastatteluista käy poikkeuksetta ilmi, että tehtaat ovat tyytymättömiä puunhankinnan nykytilaan. Suurin ongelma on, että puuta on erittäin vähän tarjolla, joka tekee puuraaka-aineen hinnasta erittäin korkean ja pakottaa teollisuuden hankkimaan puuta ulkomailta ja pidemmiltä matkoilta, jolloin kuljetuskustannukset nousevat. Intiassa tilakoot ovat myös pieniä ja vaikeuttavat osaltaan puunhankitaprosesseja. Näiden lisäksi puun viljely kokonaisuudessaan ei kiinnosta paikallisia. Infrastruktuuri on myös heikkoa ja junien käyttö puukuljetuksissa on hankalaa. Joidenkin tehtaiden mielestä myös politiikalla on liian suuri rooli raaka-aineen hinnan määräytymisessä. Näiden lisäksi asiantuntemus toimitusketjujen hallinnasta on heikkoa ja sopivia ohjelmistoja ei ole käytössä.
The paper industry is one of the largest industrial sectors in India. In general, wood procurement processes play an important role in the operations of the paper industry, but there is very less research on India in this topic. The purpose of this study was to evaluate the present state of wood procurement in the Indian paper industry and finally to detect possible bottlenecks in the system. The data was collected by interviews from a total of 10 paper mills in India. Paper industry in India is entirely based on a plantation forestry, where private farming plays a very large role. Wood procurement begins with planning. The field officers cooperate with the vendors in the field. The vendors are private operators who trade directly with up to thousands of farmers and are therefore necessary for the successful operations. Wood is almost always harvested manually by axes and rarely with chain saws. Long-distance transport is mainly carried out by trucks which can carry about 15 to 20 tons of wood at a time. At the reception, the quality of the raw material and the papers are checked, and the load size is weighed. After reception, the wood is transported either to the wood yard or alternatively directly to the chipper. The load is unloaded either by loaders, or sometimes, but rarely, by hand. The results show clearly that the mills are dissatisfied with the present state of wood procurement. The biggest problem is that there the domestic supply is insufficient, which makes the wood raw material price very high and forces the industry to buy wood from abroad and longer distances which affect negatively to transport costs. In India, land ownings of farmers are also small and it complicates efficient wood procurement processes. In addition, farming trees does not interest the local people. Infrastructure is also weak and the use of trains in wood transport is difficult. Some mills stated that the policy plays too big role in determining the price of the raw material. In addition, expertise in supply chain management is weak and no suitable software is available.
Keyword(s): Bottlenecks India paper industry wood procurement Intia paperiteollisuus pullonkaulat puunhankinta


Files in this item

Files Size Format View
pro_gradu_onali_15.11.2017.pdf 3.792Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record