Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Yläkoulusta toiselle asteelle!? : siirtymään vaikuttavia tekijöitä kehitysekologisessa viitekehyksessä

Show full item record

Title: Yläkoulusta toiselle asteelle!? : siirtymään vaikuttavia tekijöitä kehitysekologisessa viitekehyksessä
Author(s): Valmari, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Special Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
This study was based on monitoring research project in the municipalities of the Helsinki Metropolitan Area (MetrOP). The study was attended by 13,500 young people whose school trail was followed from lower to upper secondary education. The aim of the study is to find out what kind of group of students who participated in the MetrOP project, did not continue in upper secondary education after primary school. Research questions were: 1) What kind of group of students was who did not continue to upper secondary education after the lower secondary school in the MetrOP project material? 2) What kind of factors were related to the fact that the studies did not continue in the upper secondary education? What factors were most important? The theoretical background of the research was The Ecology of Human Development - theory by Bronfenbrenner. Material of this study was based on monitoring of the first two phases of the MetrOP study. The first part was collected in schools in the autumn in 2011, when students started a lower secondary education and the second part was collected in the spring in 2014 at the end of the ninth grade. Students performing learning to learn tasks and the questioning of the residential area and social norms concerning it. In addition, they responded to both surveys on welfare and health. The material was analyzed quantitatively using SPSS and Amos- statistical programs. The students who did not become approved upper secondary education and those students who did not take received place were studied separately. Based on this study, the factors impacting continuation of the upper secondary education were attitude towards learning and motivation, future orientation, great point average, need of special education, education of parents, home and residential area and friendship. These factors also included in path model for continuing studies.
Tämä tutkimus perustui Metropolialueen 14 kunnan seurantatutkimukseen (MetrOP), mukana olivat kaikki alueen ylä- ja yhtenäiskoulut. Tutkimukseen osallistui enimmillään 13 500 nuorta, joiden koulupolkua seurattiin yläasteen seitsemänneltä luokalta toiselle asteelle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen on se ryhmä MetrOP-hankkeeseen osallistuneita nuoria, jotka peruskoulun jälkeen eivät jatkaneet missään toisen asteen koulutuksessa. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Millainen on se ryhmä oppilaita, joka ei perusopetuksen jälkeen jatkanut toiselle asteelle MetrOP-hankkeen aineistossa? 2) Mitkä tekijät ovat yhteydessä siihen, että opinnot eivät jatkuneet toisella asteella? Mitkä tekijät selittävät ilmiötä eniten? Tutkimuksen teoriataustana oli Bronfenbrennerin kehitysekologinen teoria. Tutkimuksessa käytössä oli MetrOP-tutkimuksen kahden ensimmäisen vaiheen yksilötason seurantaan perustuva aineisto. Ensimmäinen osa oli kerätty kouluissa syksyllä 2011 oppilaiden aloitettua yläkoulun ja toinen osa oli kerätty keväällä 2014 yhdeksännen luokan lopussa. Oppilaat tekivät molemmilla kerroilla sekä oppimaan oppimisen -tehtäviä että asuinaluetta ja sen sosiaalisia normeja koskevan kyselyn. Lisäksi he vastasivat molemmilla kerroilla hyvinvointia ja terveyttä mittaavaan kyselyyn. Aineisto analysoitiin määrällisin menetelmin käyttäen SPSS ja Amos tilasto-ohjelmia. Niitä oppilaita, jotka eivät yhteishaussa tulleet valituksi koulutukseen sekä niitä oppilaita, jotka eivät ottaneet saamaansa paikkaa vastaan tutkittiin erikseen. Tässä tutkimuksessa toiselle asteelle jatkamiseen yhteydessä olevia tekijöitä olivat: asenne oppimiseen ja motivaatio, tulevaisuusorientaatio, lukuaineiden keskiarvo, tuen tarve, vanhempien koulutustausta, koti ja asuinalue sekä kaveripiiri. Näistä tekijöistä rakennettiin myös opintojen jatkamista selittävä polkumalli.
Keyword(s): syrjäytyminen siirtymä eli transitio motivaatio tulevaisuusorientaatio lukuaineiden keskiarvo tuen tarve vanhempien koulutus sosioekonominen tausta


Files in this item

Files Size Format View
Jenni_Valmari_PG_2017.pdf 1.057Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record