Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Analysis of the histologic features associated with interobserver variation in idiopathic pulmonary fibrosis

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-01-22T09:39:27Z
dc.date.available 2022-12-10T22:00:06Z
dc.date.issued 2018-01-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/16908
dc.title Analysis of the histologic features associated with interobserver variation in idiopathic pulmonary fibrosis en
ethesis.discipline Respiratory Medicine and Allergology en
ethesis.discipline Keuhkosairaudet ja allergologia fi
ethesis.discipline Lungsjukdomar och allergologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/0867034b-a15a-4b05-9756-914cbeb9bd1e
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Mäkelä, Kati
dct.creator Hodgson, Ulla
dct.creator Piilonen, Anneli
dct.creator Kelloniemi, Katariina
dct.creator Bloigu, Risto
dct.creator Sutinen, Eva
dct.creator Salmenkivi, Kaisa
dct.creator Rönty, Mikko
dct.creator Lappi-Blanco, Elisa
dct.creator Myllärniemi, Marjukka
dct.creator Kaarteenaho, Riitta
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Idiopaattinen keuhkofibroosi (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) on huonoennusteinen sairaus, jossa keuhkokudos korvautuu sidekudoksella tuntemattomasta syystä. Idiopaattinen keuhkofibroosi on harvinaisista idiopaattisista interstitiaalisista pneumonioista tavallisin. Idiopaattista keuhkofibroosia sairastavien potilaiden keuhkokudosnäytteissä havaitaan histologisesti usual interstial pneumonia -muutos (UIP), joka on ennustetta heikentävä tekijä verrattuna muiden interstitiaalisten pneumonioiden histologisiin muutoksiin. Idiopaattisen keuhkofibroosin nykyisten diagnostisten kriteerien mukaan histologiset piirteet jaetaan neljään kategoriaan: ”UIP”, ”probable UIP”, ”possible UIP” ja ”not UIP”. Suomalaisesta IPF-rekisteristä kerättiin 50 kirurgista keuhkokoepalaa (83.3%), kuusi keuhkonsiirtonäytettä (10.0%) ja neljä ruumiinavausnäytettä (6.7%), jotka neljä kliinis-radiologisille tiedoille sokkoutettua patologia arvioivat uudelleen nykyisten diagnostisten kriteerien mukaisesti. Lisäksi he arvioivat UIP:lle epätyypillisiä histologisia piirteitä, joita verrattiin kliinis-radiologisiin löydöksiin. Patologien välistä yksimielisyyttä (interobserver agreement) arvioitiin Cohenin kappa-kertoimella (Ƙ). Potilaiden elinaika-analyyseissä käytettiin Kaplan-Meierin käyriä. Histologisen uudelleenarvion perusteella 38 potilaalla 60 potilaasta (63.3%) oli tyypillinen UIP-muutos. Tulehdussolut olivat yleisin UIP:lle epätyypillinen histologinen löydös (15/60, 25.0%). Patologien välinen yksimielisyys UIP-kategoriasta vaihteli lievästä (Ƙ=0.044) merkittävään (Ƙ=0.779). Eniten patologien välinen yksimielisyys vaihteli arvioitaessa jättisolujen esiintymistä. Tarkastelluilla histologisilla piirteillä ei ollut yhteyttä radiologisiin löydöksiin tai elinaika-analyyseihin. Radiologisesti tyypillinen UIP ja hunajakennomuutokset olivat yhteydessä huonoon ennusteeseen. Tässä työssä havaitsimme patologien välisen yksimielisyyden vaihtelevan siitä huolimatta, että idiopaattista keuhkofibroosia sairastavien potilaiden kohortti oli tarkoin valittu. Havaintomme korostaa moniammatillisuuden merkitystä idiopaattisen keuhkofibroosin diagnostiikassa ja tarvetta täsmentää idiopaattisen keuhkofibroosin histologisia kriteereitä. fi
dct.abstract To be published later. en
dct.subject idiopathic pulmonary fibrosis en
dct.subject usual interstitial pneumonia en
dct.subject histology en
dct.subject survival en
dct.subject interobserver agreement en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Myllärniemi, Marjukka
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:57a06fca-a1ea-48d8-8084-f0de068e54e4
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-12-18 09:22:36:419
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201801221088
dc.type.dcmitype Text
ethesis.discipline.med Keuhkosairaudet ja allergologia fi

Files in this item

Files Size Format View
Kati Makela_Syventavien opintojen tutkielma.pdf 1.254Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record