Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Muutostyökalu sanattomien vuorovaikutustapojen kielellistämisen välineenä

Show full item record

Title: Muutostyökalu sanattomien vuorovaikutustapojen kielellistämisen välineenä
Author(s): Haikarainen, Sanni-Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Logopaedics
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tiedekunta - Fakultet - Faculty Lääketieteellinen Laitos - Institution – Department Tekijä - Författare - Author Sanni-Liisa Haikarainen Työn nimi - Arbetets titel Muutostyökalu sanattomien vuorovaikutustapojen kielellistämisen välineenä Title Oppiaine - Läroämne - Subject Logopedia Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare – Level/Instructor Pro gradu -tutkielma/Kaisa Launonen Aika - Datum - Month and year 01/2018 Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages 43 s. + 3 liitettä Tiivistelmä - Referat - Abstract Vaikeasti kehitysvammaiset ja/tai autistiset henkilöt ilmaisevat itseään sanatonta vuorovaikutustapaa käyttäen (Luckasson et al., 2002; Van Wijngaarden-Cremers et al., 2014). Voimauttavan vuorovaikutuksen terapiamenetelmä on kehitetty lisäämään autististen ja kehitysvammaisten henkilöiden vuorovaikutuksellisuutta sekä vahvistamaan heidän osallisuuttaan sosiaalisessa kanssakäymisessä (Nind & Hewett, 2005). Voimauttavan vuorovaikutuksen terapiamenetelmä perustuu sanattomien vuorovaikutustapojen käyttämiseen. Muutostyökalu on voimauttavan vuorovaikutuksen terapiamenetelmään kuuluva väline, jolla pyritään tekemään näkyviksi muutoksia, joita kehitysvammaisen tai autistisen henkilön vuorovaikutuksellisissa toiminnoissa on tapahtunut. Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia ajatuksia voimauttavan vuorovaikutuksen terapiamenetelmän käyttäjillä on muutostyökalun hyödyllisyydestä. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti sitä, tukeeko muutostyökalu asiakkaan tai läheisen vuorovaikutustavoissa tapahtuneiden muutosten havaitsemista, onko muutostyökalusta apua asiakkaan tai läheisen vuorovaikutustavoissa tapahtuneiden muutosten kielentämisessä ja millaisia ajatuksia muutostyökalun käyttäjillä on sen kehittämisestä. Menetelmät. Toteutin tutkimukseni kyselylomaketutkimuksena. Vastaajat haettiin Voimauttava vuorovaikutus Suomi –Facebook ryhmästä sekä Kehitysvammaliiton Tikoteekin erityisasiantuntija Kaisa Martikaisen sähköpostilistalta. Tutkimukseen osallistumisen kriteerinä oli, että vastaajalla tuli olla kokemusta sekä voimauttavan vuorovaikutuksen terapiamenetelmän että muutostyökalun käyttämisestä. Tutkimusaineisto muodostui tutkittavien sähköisille kyselylomakkeille nimettöminä kirjoittamista vastauksista. Analysoin tutkimusaineiston teemoittelemalla sekä samansisältöisiä vastauksia ryhmittelemällä. Käytin teemoittelussa apuna graafisia symboleita kuvaamaan, missä vastauksissa ilmenee tiettyyn teemaan tai aihealueeseen liittyviä asiasisältöjä. Tulokset. Tutkimukseni mukaan muutostyökalu tukee asiakkaan tai läheisen vuorovaikutustavoissa tapahtuneiden muutosten havaitsemista. Muutostyökalusta on myös apua asiakkaan tai läheisen vuorovaikutustavoissa tapahtuneiden muutosten kielentämisessä. Tutkittavien mukaan muutostyökalua tulisi supistaa tässä tutkimuksessa käytetystä versiosta, jotta se palvelisi paremmin käyttäjiensä tarpeita käytännön työssä. Avainsanat - Nyckelord Voimauttava vuorovaikutus, muutostyökalu, autisminkirjon häiriö, kehitysvammaisuus, sanaton vuorovaikutustapa Keywords Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet) ethesis.helsinki.fi Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information
Tiedekunta - Fakultet - Faculty Medical Sciences Laitos - Institution – Department Department of psychology and logopedics Tekijä - Författare - Author Sanni-Liisa Haikarainen Työn nimi - Arbetets titel Title Verbalizing the chances of nonverbal interaction using the intensive interaction outcomes table Oppiaine - Läroämne - Subject Logopedics Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare – Level/Instructor Master’s Thesis/Kaisa Launonen Aika - Datum - Month and year 01/2018 Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages 43 pp. + 3 appendices Tiivistelmä - Referat - Abstract Aims: The aims of this study were to investigate how the users of intensive interaction outcomes table estimate the feasibility of it. I was especially interested whether the outcomes table makes it easier to observe and verbalize the changes in a client’s way to use nonverbal interaction. I also wanted to know how the users of intensive interaction outcomes table evaluate the need of improving it. Methods: The data of this study were collected with a questionnaire. The participants were found from the intensive interaction group in Facebook and from the email list of Tikoteekki’s specialist Kaisa Martikainen. The answers were classified thematically with the help of graphic symbols. Results: According to the findings of this study it seems that the intensive interaction outcomes table supports professionals in recognising changes in their client’s ways to use nonverbal interaction. It also helps them in verbalizing the recongized changes. The participants would develop the form by shorting it. It would make it easier to be used in everyday work. Avainsanat - Nyckelord Keywords Intensive interaction, intensive interaction outcomes table, autism spectrum disorder, intellectual impairment, nonverbal interaction Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Helsinki University Library – Helda / E-thesis (opinnäytteet) ethesis.helsinki.fi Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information
Keyword(s): voimauttava vuorovaikutus muutostyökalu autisminkirjon häiriö kehitysvammaisuus sanaton vuorovaikutustapa


Files in this item

Files Size Format View
gradu.pdf 1.142Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record