Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Oximetry monitoring is recommended during PAP initiation in sleep apnea for overweight or nocturnal hypoxemia patients

Show full item record

Title: Oximetry monitoring is recommended during PAP initiation in sleep apnea for overweight or nocturnal hypoxemia patients
Author(s): Koivumäki, Victor; Maasilta, Paula; Bachour, Adel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Respiratory Medicine and Allergology
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Abstract (246 words) Purpose: No consensus exists regarding monitoring the initiation of positive airway pressure (PAP) by oximetry. A PAP device report may be insufficient to ensure a good therapeutic response in all patients. This study aimed to identify patients potentially benefitting from oximetry monitoring during PAP initiation. Methods: We routinely monitored PAP initiation at home with an oximeter. Here, we reviewed all patients undergoing PAP initiation in 2015, including a baseline sleep study and PAP initiation data. In group A we included patients with a residual AHI of <5/h and a residual ODI3 of ≥10/h. Group B included all remaining patients. We excluded cases with a leak of over 24 l/min or with an oximetry recording time of <1 hour. Residual AHI <5/h and residual ODI3 <10/h represented good PAP responses. Results: From 787 patients, we included 723 in this study. Among these, 158 had a residual AHI of ≥5/h, while 565 had a residual AHI of <5/h. Group A consisted of 129 (18%) patients. The sensitivity of the PAP device indicating a good PAP response reached 93.1%, with a specificity of 37.2%, a negative predictive value of 96.2%, and a positive predictive value of 23.9% using body mass index (BMI) ≥30kg/m2 and baseline SpO2 <92% as the cut-off points. Conclusions: Relying only on the PAP device parameter to evaluate therapeutic responses provided inconsistent results in one-fifth of cases. We recommend oximetry monitoring during PAP initiation when baseline SpO2 <92% or when BMI ≥30. Otherwise, oximetry monitoring remains optional.
Rubrik: Oximetriövervakning rekommenderas under påbörjandet av sömnapnébehandling med PAP hos överviktiga patienter samt hos patienter med nattlig hypoxemi Bakgrund och syfte: Det finns för närvarande ingen konsensus gällande oximetriövervakning under inledandet av behandling med PAP (Positive Airway Pressure) hos patienter med sömnapné. Värdena som en PAP-apparat anger under påbörjandet av behandlingen är eventuellt otillräckliga för att försäkra att behandlingen kommer att vara på en tillfredsställande nivå. Syftet med vår studie är att identifiera en patientgrupp som skulle ha nytta av oximetriövervakning under påbörjandet av PAP-behandlingen. Metoder: I studien undersöktes alla patienter som inlett PAP-behandling vid Hud- och allergisjukhusets sömnklinik år 2015. I samband med påbörjandet av PAP-behandling hemma hos patienten hade rutinmässigt använts oximetriövervakning. Utöver datan från PAP-behandlingens inledande fas använde vi även informationen som erhållits vid föregående sömn-undersökning. Patienterna delades in i två grupper på basen av dessa data. I grupp A placerades alla patienter med ett tillfredsställande AHI-värde (<5/h) och ett dåligt ODI-värde (≥10/h), där AHI (Apnea-Hypopnea Index) tagits från PAP-apparaten och ODI (Oxygen Desaturation Index) erhållits från oximetern. Patienterna i grupp A hade alltså svarat dåligt på vården trots att PAP-apparaten visade att allt var i sin ordning. De resterande patienterna utgjorde grupp B. Patienter med ett alltför stort maskläckage (>24l/min) samt patienter som använt oximetern under en för kort tid (<1h) exkluderades. Resultat: Av 787 patienter inkluderades 723 i vår studie. Grupp A utgjordes av 129 patienter (18%). Vi ritade ett diagram med BMI på y-axeln och SpO2 (syresaturation) på x-axeln och använde avskärningspunkterna BMI=30 samt SpO2=92% för att dela in patienterna i kvadranter på basen av dessa parametrar. BMI- och SpO2-värdena hade erhållits vid sömnundersökningen. I den nedre högra kvadranten fanns alla patienter med BMI<30 och SpO2≥92% (N=212), här återfanns endast åtta patienter från grupp A. Ifall patienterna som fanns i den nedre högra kvadranten inte fick oximetriövervakning under inledandet av PAP-behandlingen skulle sensitiviteten för PAP-maskinen att känna igen tillfredsställande behandling vara 93,1%, specificiteten 37,2%, och det positiva prediktiva värdet på 96,2% och det negativa prediktiva värdet på 23,9%. Slutsatser: En femtedel av patienterna i studien verkade svara bra på PAP-behandlingen, ifall man litade på endast PAP-maskinens parametrar. Dessa patienter hade dock i själva verket ett dåligt svar på behandlingen, vilket uppdagades m.h.a. oximetriövervakningen. Vi rekommenderar oximetriövervakning hos patienter med ett BMI≥30 eller med SpO2<92% i samband med sömnundersökningen. Hos resterande patienter är oximetriövervakning dock inte oumbärlig.


Files in this item

Files Size Format View
oximetry.pdf 591.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record