Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Paluu perhevapaalta : Perhevapaalta palaavan työntekijän oikeus palata aikaisempaan työhönsä työpaikan muutostilanteissa

Show full item record

Title: Paluu perhevapaalta : Perhevapaalta palaavan työntekijän oikeus palata aikaisempaan työhönsä työpaikan muutostilanteissa
Author(s): Aho, Emma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Labour law
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos - Institution – Department Tekijä - Författare – Author Aho, Emma Eeva Elina Työn nimi - Arbetets titel – Title Paluu perhevapaalta. Perhevapaalta palaavan työntekijän oikeus palata aikaisempaan työhönsä työpaikan muutostilanteissa Oppiaine - Läroämne – Subject Työoikeus Työn laji - Arbetets art – Level Pro gradu -tutkielma Aika - Datum – Month and year Helmikuu 2018 Sivumäärä - Sidoantal – Number of pages XII+80 Tiivistelmä – Referat – Abstract Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten perhevapaan aikana työpaikalla tapahtuneet muutokset vaikuttavat perhevapaalta- paluuoikeuteen. Tarkentavana kysymyksenä selvitetään yhtäältä sitä, mihin työhön työntekijällä on oikeus palata ja toisaalta sitä, mitä työtä työnantajan tulee työntekijälle tarjota. Tutkielmassa selvitetään työnantajan työnjohtovallan rajoja, jotka koskevat työtehtävissä tapahtuvia muutoksia. Tutkimusmenetelmänä käytetään käytännöllistä lainoppia. Perhevapaalta paluun jälkeen työntekijällä on TSL 4 luvun 9 §:n mukaan oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos aikaisempaan työhön paluu ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä. ja viimekädessä muuta työsopimuksen mukaista työtä. Työntekijää suojaavat myös tasa-arvolain syrjintäsäännökset, kuten se, ettei työtehtäviä saa jakaa niin, että työntekijä joutuu epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella. Työhönpaluuoikeuden rikkominen voi merkitä myös rikoslain 47 luvun 3 §:n mukaiseen työsyrjintään syyllistymistä. Ongelmallista työhönpaluussa on usein se, että työntekijän työtehtävät on järjestelty uudelleen perhevapaan ajaksi niin, ettei työntekijälle voida enää tarjota tämän aikaisempaa tai edes muuta työsopimuksen mukaista työtä. Yleistä on, että sijaisen työsuhde vakinaistetaan niin, ettei työntekijän työhönpaluuoikeus toteudu. Jos työntekijän työtehtävät ovat osittain muuttuneet, tulee työnantajan selvittää mahdollisuudet kouluttaa perhevapaalta palaava työntekijä muuttuneisiin työtehtäviin. Oleellista yhtäältä työntekijän työhönpaluuoikeuden ja toisaalta työnantajan työntarjoamisvelvollisuuden kannalta on selvittää se, mitä työsopimuksessa on sovittu työntekijän työtehtävistä. Ongelmana on usein se, ettei työsopimuksessa ole määritelty riittävän tarkasti työntekijän työtehtäviä tai työtehtävät ovat muuttuneet sitten työsopimuksen tekoajankohdan. Työhönpaluusäännöksen ongelmana on myös se, ettei se auta määrittelemään työnantajan koulutusvelvollisuuden laajuutta. Tämä määrittely on jätetty yksin oikeuskäytännön varaan. Koulutusvelvollisuuden laajuudella on merkitystä etenkin työpaikalla tapahtuneiden muutosten yhteydessä. Jos työntekijälle on palkattu sijainen perhevapaan ajaksi, on työntekijällä vahva oikeus palata entisiin työtehtäviinsä, sillä sijainen ei voi syrjäyttää perhevapaalla olevaa työntekijää. Tilanne on toinen, jos työtehtävät on jaettu muiden työntekijöiden kesken siten, että kyseinen työtehtävä itsenäisenä tehtäväkokonaisuutena lakkaa olemasta. Jos työ on perhevapaan aikana vähentynyt ja tehtävät jaettu muiden työntekijöiden kesken, ei työntekijällä ole enää työtä, johon palata. Työsopimuslain tehostettu irtisanomissuoja tarkoittaa sitä, ettei työnantaja saa irtisanoa perhevapaalle aikovan tai perhevapaalla olevan työntekijän työsopimusta raskauden tai perhevapaan johdosta. Suoja ei ulotu perhevapaalta palanneisiin, vaan perhevapaalta palaava työntekijä voidaan irtisanoa työsopimuslain 7 luvun 2 ja 3 §:n mukaisilla irtisanomisperusteilla. Perhevapaalta palaavan työntekijän irtisanomissuoja on siis heikompi kuin perhevapaalla olevan tai perhevapaalle jäävän työntekijän suoja. Työpaikalla on voinut perhevapaan aikana tapahtua muitakin kuin tehtäväjärjestelyihin liittyviä muutoksia. Jos työpaikalla käydään työntekijän perhevapaan aikana yhteistoimintaneuvottelut, koskevat ne lähtökohtaisesti myös perhevapaalla olevia työntekijöitä. Jos on tapahtunut liikkeen luovutus, siirtyy työntekijän työhönpaluuoikeus liikkeenluotuvuksessa niin kuin kaikki muutkin työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Tutkielman johtopäätös on se, että työpaikalla tapahtuneet muutokset heikentävät työhönpaluuoikeuden toteutumista. Tosiasiallisen työhönpaluuoikeuden takaamiseksi olisi aiheellista harkita tehostettu irtisanomissuojan ulottamista perhevapaalta palaaviin työntekijöihin. Työhönpaluusäännöstä voitaisiin myös täydentää työnantajan velvollisuudella antaa työhön palaavalle työntekijälle kohtuullista koulutusta muuttuneiden tai uusien työtehtävien omaksumiseksi. Työhönpaluuoikeutta voisi myös laajentaa säätämällä työnantajalle velvollisuus tehdä kohtuullisia toimenpiteitä työtehtävien järjestämiseksi niin, että työntekijän työhönpaluuoikeus toteutuisi. Avainsanat – Nyckelord – Keywords työoikeus, perhevapaa, syrjintä, irtisanominen, työnjohto-oikeus Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Helsingin yliopiston kirjasto Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information


Files in this item

Files Size Format View
Paluu perhevapa ... ikan muutostilanteissa.pdf 690.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record