Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Physicians as usability evaluators : first aid for poor EHR usability?

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-04-13T07:53:17Z
dc.date.available 2019-06-01T21:00:36Z
dc.date.issued 2018-04-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/17625
dc.title Physicians as usability evaluators : first aid for poor EHR usability? en
ethesis.discipline Käytettävyystutkimus fi
ethesis.discipline Potilastietojärjestelmät fi
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Vehmas, Nico
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tuoreiden tutkimusten mukaan suomalaiset lääkärit kokevat, etteivät pääse osallistumaan terveydenhuollon tietotekniikan kehittämiseen, vaikka kiinnostusta olisi. Käytettävyydeltään heikot potilastietojärjestelmät aiheuttavat kaiken lisäksi käyttäjilleen stressiä. Lääkärien osallistuminen käytettävyyden arviointiin voisi tarjota ratkaisun kumpaankin ongelmaan, mutta monet arviointimenetelmistä on tarkoitettu vain käytettävyysarvioinnin asiantuntijoille. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, saadaanko heuristisella läpikäynnillä (heuristic walkthrough) käypää tietoa potilastietojärjestelmän käytettävyydestä, kun arvioijina toimii ryhmä perusterveydenhuollon lääkäreitä. Erästä laajassa käytössä olevaa potilastietojärjestelmää arvioitiin heuristisella läpikäyntimenetelmällä, joka sisälsi lääkäreille suunniteltuja tehtäviä ja mukaillun listan Nielsenin heuristiikoista eli käyvän suunnittelun säännöistä. Arviointiryhmät muodostettiin lääkäreistä ja lääketieteen opiskelijoista, jotka 1) eivät olleet koskaan käyttäneet kyseistä potilastietojärjestelmää tai 2) joilla oli jo aiempaa kokemusta järjestelmän käytöstä. Verrokkiryhmänä käytettiin käytettävyysarvioinnin maisteriopiskelijoita. Kaikki arvioijina toimineet lääkärit ja lääketieteen opiskelijat löysivät käytettävyyden ongelmia, joiden vakavuus vaihteli kosmeettisesta merkittävästi työtä häiritsevään ja potilasturvallisuutta uhkaavaan. Löydösten tarkastelu osoitti, että kokeneet potilastietojärjestelmän käyttäjät kykenivät havaitsemaan käytettävyysongelmia lähes kaikissa järjestelmän osa-alueissa. Kokemattomat käyttäjät taas löysivät eniten ongelmia, joita ilmenee uuden potilastietojärjestelmän käyttöä opeteltaessa. Tutkimuksen ja sen palautekyselyn tulokset viittaavat siihen, että lääkärien hyödyntäminen käytettävyysarviossa tuottaa käypää tietoa käytettävyydestä, opettaa lääkäreille käytettävyyden perusteita ja antaa lääkäreille keinoja sanallistaa kohtaamiaan käytettävyysongelmia. Kliinistä työtä tekevien lääkärien hyödyntäminen käytettävyyden arvioijina voikin tarjota lukuisia kiinnostavia mahdollisuuksia ottaa ”tavallisia” lääkäreitä mukaan terveydenhuollon tietotekniikan kehittämiseen. fi
dct.abstract According to recent research, Finnish doctors feel excluded from healthcare IT development and suffer from stress caused by poor usability. Active participation in usability evaluation could help involve doctors into developmental work, but new methods are needed. The objective of this study was to find out if a heuristic approach produces plausible results when a group of end-user physicians is used as evaluators. Heuristic walkthrough using a modified set of Nielsen’s heuristics and clinical tasks was performed to evaluate usability of a widely used Electronic Health Record (EHR). Medical students and doctors with no previous experience in usability evaluation and 1) with or 2) without prior experience in using the EHR in question were recruited as evaluators. A control group of usability experts was used. Physicians were able to locate usability problems, ranging from cosmetic flaws to problems concerning patient safety and significant hindrance for work. Analysis of the found usability problems revealed that experienced EHR users discovered usability problems in nearly all major functions within the given EHR scenario and time span, whereas novice users more likely discovered usability problems that could occur when learning to use a new EHR. Using physicians as evaluators in a heuristic walkthrough method produces valid data about usability of healthcare IT and benefits participating physicians by introducing them to principles of usability. Being able to utilise clinically working physicians in usability evaluation presents interesting new opportunities to engage physicians into developing better healthcare IT systems. en
dct.subject Electronic Health Record en
dct.subject Physician en
dct.subject Usability en
dct.subject Heuristic walkthrough en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Kaila, Minna
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:f5f8f6f3-b900-4b9f-891e-fbb7b53121ed
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-03-13 10:38:39:221
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201804131668
dc.type.dcmitype Text
ethesis.discipline.med Käytettävyystutkimus fi
ethesis.discipline.med Potilastietojärjestelmät fi

Files in this item

Files Size Format View
Nico Vehmas syventava tutkielma_en.pdf 2.321Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record