Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Havaintoja sipoolaisen kielikylpymallin toteutumisesta ja vaikutuksesta perheyhteisöön

Show full item record

Title: Havaintoja sipoolaisen kielikylpymallin toteutumisesta ja vaikutuksesta perheyhteisöön
Author(s): Kajander, Jukka-Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Educational Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
In my bachelor research my topic was to find out parents conceptions of language immersion in Sipoo. Main target was to reveal how immersion was arranged and how it effected to pupils and to their families. I made clear how immersion starts in Sipoo and what kind of language immersion will be used there. I constructed my theoretical background by representing language immersion and its different models. Peltola, E. examined what kind of children grariated in immersion (1993) and Lauren, C. parents waitings from immersion. I have also researched students parents options their belief system pupils' growth environments effect when parents have chosen that their children will start school education in language immersion school. I also studied how the pupils felt when being in the language immersion kindergarten and what kind of feelings they had later at school regarding language immersion. Also I tried to solve parents and siblings attitudes of language immersion and of Swedish language. I have been using a variety of indicators, and to establish the belief systems of the factorial analysis. In my bachelor thesis reflected that parents was satisfied with school and what there will be teaching. They were also interested from school and what happens there, that contributed positively pupils' convenience and success at school. Parents appreciated the immersion in language learning method. Families interesting from Swedish TV-programs or from Swedish literature was not increased. As conclusion of my research I suggest some possible improvement points which could be tested in everyday classroom teaching where language immersion are used as pedagogical method and would it be wise to look again at the language of instruction?
Tutkimuksessani selvitin sipoolaisen kielikylpymallin toteutumista ja sen mahdollisia vaikutuksia kielikylpykoululaisiin ja heidän perheisiinsä. Tutkimuksen teoreettisen taustan laadin kuvaamalla kielikylpyä ja siihen liittyviä erilaisia toteutusmalleja. Peltola, E. selvitti millaiset lapset hakeutuvat kielikylpyyn (1993) ja Lauren, C. vanhempien odotuksia kielikylvystä (1994). Selvitykseni kohteena on ollut kielikylvyn aloittaminen Sipoossa ja kunnan käyttöön ottaman kielikylpymallin kuvaaminen. Olen tutkinut kielikylpyyn osallistuneiden oppilaiden vanhempien uskomusjärjestelmää oppilaiden kasvuympäristöön liittyvien tekijöiden yhteydestä siihen, mitkä asiat ovat vaikuttaneet kielikylpykoulun valintaan. Selvitin myös vanhempien käsityksiä siitä, miten heidän kielikylvyssä olleet lapsensa olivat kokeneet kielikylvyn päiväkodissa ja millaisia olivat heidän myöhemmät kokemuksensa, kun he olivat siirtyneet kouluopetukseen. Tarkastelun kohteena oli myös vanhempien suhtautuminen kielikylpyyn ja yleensä ruotsin kieleen ja sen käyttöön. Olen käyttänyt erilaisia kuvaavia tunnuslukuja ja faktorianalyysejä uskomusjärjestelmien selvittämiseksi. Tutkielmasta kävi ilmi, että vanhemmat olivat tyytyväisiä kouluun ja siellä annettavaan opetukseen. He olivat myös kiinnostuneita koulusta ja sen toiminnasta, joka vaikutti positiivisesti oppilaiden viihtymiseen ja menestymiseen koulussa. Vanhemmat arvostivat kielikylpyä kielen oppimisen metodina. Perheiden kiinnostus ruotsin kielisiin TV-ohjelmiin tai ruotsin kieliseen kirjallisuuteen ei kuitenkaan ollut lisääntynyt. Tutkielman viimeiseen lukuun olen sisällyttänyt muutamia mahdollisia parannusehdotuksia, joita voitaisiin kokeilla erityisesti opetusjärjestelyissä, kun toteutetaan kielikylpyä ja pitäisikö koko kielenopetuksen tilaa tarkastella uudelleen?
Keyword(s): kielikylpy kielikylpyopetus vanhempien uskomukset kielten opetus


Files in this item

Files Size Format View
JukanGradu27022018 .pdf 938.8Kb PDF
JukanGradu27022018 .pdf 938.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record