Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Big Data as an Essential Facility : the Possible Implications for Data Privacy

Show full item record

Title: Big Data as an Essential Facility : the Possible Implications for Data Privacy
Author(s): Lehtioksa, Jere
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Private international and comparative law
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tämän tutkielman aiheena ovat kilpailuoikeuden ja tietosuojalainsäädännön väliset rajapinnat ja mahdolliset ristiriidat liittyen massadataan (big data), joka sisältää käyttäjien henkilötietoja, ja jotka ovat yritysten hallussa. Tutkimuskysymykset keskittyvät pohtimaan sitä, voidaanko määräävässä markkina-asemassa olevia yrityksiä velvoittaa sallimaan kilpailijoiden pääsy näiden dataan. Lisäksi tutkielmassa pohditaan sitä, voiko tällainen datan jakaminen rikkoa tietosuojalainsäädännön säännöksiä. EU:n kilpailuoikeus kieltää yrityksiä käyttämästä väärin määräävää markkina-asemaansa. Tässä tutkielmassa pyritään ensin määrittämään voiko datasta muodostua ns. avainasema (essential facility), jota ilman kilpailijat eivät voi toimia markkinoilla. Vastaus tähän kysymykseen riippuu datan luonteesta ja sen käyttötarkoituksesta. Lisäksi markkinoiden rakenne ja markkinoille tulon esteet vaikuttavat lopputulokseen. Tutkielmassa käydään tämän jälkeen läpi EU:n yleisen Tietosuoja-asetuksen (’’GDPR’’) mukainen sääntely. GDPR:n mukaan henkilötietoja saadaan käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne alun perin kerättiin, ellei henkilöltä saada suostumusta käsittelyyn muihin tarkoituksiin. Lisäksi GDPR asettaa henkilötietoja hallinnoivalle ja käsittelevälle taholle informointivelvoitteita (näiden tahojen tulee muun muassa kertoa kenelle tietoja luovutetaan). Nykytilanne heikentää oikeusvarmuutta, sillä yritykset saattavat syyllistyä GDPR:n asettamien velvoitteiden rikkomiseen, mikäli ne jakavat dataa kilpailijoilleen perustuen avainasemaa koskevaan oppiin (ns. essential facility doctrine). Lisäksi mahdollisen datan jakamisen toteuttaminen saattaa osoittautua haastavaksi. Dataa voidaan pitää joissakin tilanteissa avainasemana, jota ilman muut yritykset eivät voi toimia markkinoilla. Tämä on kuitenkin tapauskohtaista. Mikäli velvoite jakaa dataa kilpailijoille asetetaan liian kevyin perustein, vähentyvät yritysten kiihokkeet investoida massadataan. Jaettaessa dataa, tulee GDPR:n asettamia vaatimuksia noudattaa. Tilanne ei ole tyydyttävällä tasolla oikeusvarmuuden suhteen ja olisi tarpeen säätää sektorikohtaista sääntelyä, jotta yritykset voivat toimia siten, että kilpailuoikeuden ja GDPR:n vaatimuksia noudatetaan.
This thesis covers the interplay and possible conflicts between EU competition law and data privacy regulation in relation to big data containing users’ personal data that companies possess. The research questions concern whether dominant companies can be forced to grant access to their data sets to their competitors. The thesis will then analyze whether as a result of granting such access, companies could violate the applicable privacy regulations by sharing their users’ personal data without adequate consent from them. According to EU competition law, there has to be an abuse of a dominant position for the prohibitions of EU competition law to apply. This thesis will first seek to define whether big data can amount to an essential facility and as a result become a tool for abuse. The answer to the above question depends largely on the nature and uses of the particular data set. Another factor having relevance is the market structure and possible entry barriers present. The thesis will then provide an overview of the EU General Data Protection Regulation (‘’GDPR’’), which provides for rules concerning the processing of personal data of individuals. Under the GDPR, once personal data has been collected, it can only be used for the purpose it was collected for unless consent is provided by the data subject. Furthermore the GDPR places emphasis on information duties to the individuals whose data is being processed. As a result there is legal uncertainty for companies that face requests from competitors for access to their data. Furthermore it might not prove to be simple task for the regulators and courts to assess when access to data truly is necessary and on what terms such access should be granted and monitored. The conclusion is that data can under certain circumstances amount to an essential facility, without which other companies cannot survive on the markets. This is however a case specific issue and cannot be assumed automatically. Imposing access too readily risks reducing the incentives for the companies to invest in big data. On the other hand when granting access to a competitor, the provisions of the GDPR should be complied with. The situation is not satisfactory and there is considerable legal uncertainty for companies facing requests to share their data sets containing personal data. The thesis recommends that sector specific regulation might be the answer to these concerns.


Files in this item

Files Size Format View
Big Data as an ... tions for Data Privacy.pdf 1.426Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record