Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Buyout-kaupan strukturointi ja johdon lojaliteettivelvollisuus

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-05-09T06:50:16Z
dc.date.available 2018-05-09T06:50:16Z
dc.date.issued 2018-05-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/17894
dc.title Buyout-kaupan strukturointi ja johdon lojaliteettivelvollisuus fi
ethesis.discipline Kauppaoikeus fi
ethesis.discipline Commercial law en
ethesis.discipline Handelsrätt sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Ecfaddac-20bb-49d0-8f57-7ea2f03c60d3
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Mäkitalo, Vivi
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen edellyttää yhtiön johdon ja omistuksen eriytymistä. Osakkeenomistajien ja johdon välisen luottamussuhteen toimivuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten kohtuullisuuden takaamisen edellytyksenä on sääntely, joka asettaa vähimmäisraamit johdolle sen päättäessä osakkeenomistajien varallisuuden käytöstä. Luottamussuhteen toteutumiseksi agentin edellytetään asettavan päämiehensä edun ensisijaiseksi suhteessa omaan etuunsa, mikäli kummankin toimijan edut eivät ole yhtäaikaisesti toteutettavissa. OYL:n 1:8 §:n sanamuodon katsotaan vakiintuneesti sisältävän johdolle asetetun huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuden, joka kohdistuu ensisijassa yhtiöön ja toissijaisesti yhtiön osakkeenomistajiin. Buyout-kaupassa yhtiön toimiva johto ostaa yksin tai yhdessä pääomasijoitusyhtiön kanssa johdon työllistävän yhtiön. Tutkielmassa tarkastellaan ensinnäkin lojaliteettivelvollisuutta koskevan sääntelyn soveltuvuutta buyout-kauppoihin. Tarkastelun perusteella todetaan, että kaupan kohteella on merkitystä sääntelyn soveltuvuuden kannalta, sillä voimassa oleva sääntely suhtautuu erilailla liiketoimintakauppaan ja osakekauppaan, joissa kummassakin ostavana tahona on kohdeyhtiön toimiva johto. Sääntely kieltää kategorisesti kohdeyhtiön johtoa tekemästä päätöksiä yhtiön puolesta liiketoimintakaupassa kohdeyhtiön ja sen toimivan johdon tai toimivaan johtoon samaistettavan tahon välillä, mutta jättää osakekauppojen osalta liikkumavaraa. Lisäksi tutkimuksen perusteella hahmottuu ero listatun osakeyhtiön osakkeiden ja listaamattoman yhtiön osakkeiden kaupan välillä, sillä ensin mainittuun soveltuva itsesääntely asettaa yhtiöt epäsymmetriseen asemaan. Osakkeenomistajien ja buyout-kauppaan mahdollisesti liittyvien velkojien erilaisen aseman vuoksi tutkielmassa käsitellään myös sopimusoikeudellista lojaliteettivelvollisuutta ja pureudutaan yhtiöoikeudellisen lojaliteettivelvollisuuden ja sopimusoikeudellisen lojaliteettivelvollisuuden eroihin. Havaitaan, että velvoitteet ovat sisällöiltään erilaiset, minkä lisäksi muiden tahojen kuin osakkeenomistajien oikeussuojakeinot poikkeavat osakkeenomistajien käytössä olevista oikeussuojakeinoista. Yrityskaupan strukturoinnin käsite pitää sisällään ne toimet, joiden avulla kaupan kohde järjestellään liiketoiminnallisesti, verotuksellisesti ja lainsäädännöllisesti parhaalla mahdollisella tavalla osaksi ostajan liiketoimintaa. Lojaliteettivelvollisuuden sisällön ja laajuuden sekä sääntelyn soveltuvuuden selvittämisen lisäksi tutkielmassa tarkastellaan yhtiön johdon käytössä olevia keinoja, joiden avulla toimiva johto voi hankkia kohdeyhtiön omistuksen itselleen jännitteisesti suhteessa lojaliteettivelvollisuuteen tai sen tarkoitukseen. Strukturoinnin käsitteleminen osana tematiikkaa edellyttää erilaisten sopimusten jatkuvuuteen sekä verotukseen liittyvien seikkojen huomioimisen tutkielmassa. Suurelta osin vero-oikeudellisista syistä tutkielma rajoittuu suomalaisiin listaamattomiin ja listattuihin osakeyhtiöihin, jotka eivät ole erityislainsäädännön piirissä. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:ac37ee63-39e8-4f2c-bb5d-fdc7798e9824
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-03-27 08:56:25:901
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201805091878
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
pro gradu_vivi_makitalo_26032018.pdf 1.099Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record