Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Moniammatillisen tiimityöskentelyn haasteet päiväkodissa : "Lahjoitan siis omaa työnkuvaani heille samalla kun paikkaan itse jatkuvasti heidän työnkuvaansa."

Show full item record

Title: Moniammatillisen tiimityöskentelyn haasteet päiväkodissa : "Lahjoitan siis omaa työnkuvaani heille samalla kun paikkaan itse jatkuvasti heidän työnkuvaansa."
Author(s): Rantanen, Susanne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Päiväkodeissa tehdään työtä moniammatillisissa tiimeissä, jotka koostuvat pääasiassa lastentarhanopettajista ja lastenhoitajista. Näillä ammattiryhmillä on erilaiset pätevyysvaatimukset ja koulutustaustat, joten ne tuottavat kentälle erilaista osaamista. Tutkimukset ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, ettei päiväkodeissa juurikaan hyödynnetä eri ammattien tuottamaa moniammatillista osaamista. Näissä päiväkodeissa kaikki työtehtävät jaetaan työvuorojen mukaan tasan koulutustaustasta riippumatta. Tämän seurauksena henkilöstön erilaiset koulutukset ja ammattinimikkeet näkyvät päiväkodeissa toisinaan työn rikastamisen sijaan epävarmuutena eri ammattiryhmien osaamisesta ja heille sopivista työtehtävistä. Epävarmuutta aiheuttavat myös päivähoidon historialliset juuret ja niiden vaikutus tähän päivään. Tässä tutkimuksessa pyrin selventämään päiväkotien moniammatillisen tiimityöskentelyn nykytilaa kolmen tutkimuskysymyksen avulla. Tutkimuskysymykset ovat: (1) Miten eri ammattiryhmien työtehtävät eroavat toisistaan moniammatillisessa tiimissä? (2) Mitä haasteita moniammatilliseen tiimityöskentelyyn päiväkodissa liittyy? Ja (3) Mitkä tekijät ovat yhteydessä varhaiskasvatushenkilöstön käsityksiin moniammatillisen tiimityöskentelyn toimivuudesta? Tutkimuksen aineisto kerättiin avoimella internetkyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 157 lastentarhanopettajaa ja 136 lastenhoitajaa. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla selvitettiin kyselyaineiston avoimien vastausten merkityksiä ja teemoiteltiin niiden sisältöä tutkimustuloksia selkeyttäviin pääteemoihin. Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kuvaukset omista työtehtävistään tiimissä erosivat pääosin toisistaan. Osa työtehtävistä rajautui selkeästi enemmän opettajille, kun taas osa enemmän hoitajille. Näin ei kuitenkaan ole kaikissa päiväkodeissa, sillä tutkimukseen osallistui myös monia sellaisia työntekijöitä, joiden tiimissä työtehtävät jaetaan kaikkien sen jäsenten kesken tasan. Päiväkodin tiimityöskentelyyn liittyviä haasteita olivat kaikki tekevät kaikkea -työkulttuuri, arvostuksen puute, ymmärryksen puute, näkymätön osaaminen sekä päiväkodin ulkopuolelta tulevat muutokset. Henkilöstön käsityksiin tiimin toimivuudesta olivat yhteydessä työtehtävien jakaminen, tiimin jäsenten persoonalliset piirteet, toisten arvostaminen sekä johtajan toiminta. Erityisesti työtehtävien jakaminen aiheuttavat ammattiryhmien välille erimielisyyksiä. Tutkimuksen perusteella varhaiskasvatuksen kentällä on käynnissä eräänlainen asemataistelu, jossa ammattiryhmät taistelevat toistensa kanssa valta-asemista ja niihin liittyvistä työtehtävistä.
In Finnish day-care centres kindergarten teachers and nursery nurses work together in multi-professional teams. These occupational groups have different qualifications and educational backgrounds. However, earlier studies have shown that many day-care centres don't make use of the multi-professional expertise produced by these different professions. In these centres work assignments are often shared according to the work shifts, regardless of the educational background of the workers. As a result, different educational backgrounds of the staff are sometimes seen, instead of enriching the work, as causing uncertainty about the skills of the professional groups and appropriate work tasks for them. Uncertainty is also caused by the historical roots of the day care. In this study, I tried to clarify the present state of multi-professional teamwork in day-care centres through three research problems. The research problems are: (1) How do the work assignments of the different occupational groups differ from each other in a multi-professional team? (2) What are the challenges for multi-professional teamwork in early childhood education? And (3) Which factors are linked with the personnel's perceptions about the functionality of the multi-professional teamwork? The data was collected through an open internet survey. A total of 157 kindergarten teachers and 136 nursery nurses responded to the survey. The analysis was carried out by the methods of content analysis. Theory directed content analysis was used to clarify the meanings of the open questionnaire replies and to classify the content of the survey in the themes that summarize the research results. According to this study, kindergarten teachers' and nurses' work assignments differ from each other at least in part of the day-care centres. However, this is not the case in every day-care centre because there is a lot of day-care centres where work assignments are not shared at all according to the educational backgrounds, but only by the work shifts. The challenges of the teamwork were everyone does everything -working culture, lack of appreciation, lack of understanding, invisible expertise, and changes that come outside of the day-care centres. The personnel's perceptions about the team's functionality were influenced by the division of the work assignments, the personal characteristics of the team members, the appreciation of others and the actions of the director. In particular, the division of the work assignments created disagreements between the occupational groups. According to this study, the field of early childhood education is undergoing a form of a struggle where occupational groups fight each other with strategies of social closure over capitals and positions.
Keyword(s): Multi-professional teamwork Early childhood education Occupational groups Status moniammatillinen tiimityö varhaiskasvatus ammattiryhmät valtataistelu


Files in this item

Files Size Format View
Moniammatillise ... haasteet päiväkodissa.pdf 693.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record